Synthesis of glycosylated porphyrins and their complexes with Cu(II) as new potential compounds of biological importance in photodynamic therapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Synteza glikozydowanych porfiryn i ich kompleksów z Cu(II) jako związków o potencjalnym znaczeniu biologicznym w fotodynamicznej terapii nowotworów

Authors :
Przywara, S.
Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia,
Tokarz, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Stawarz, M.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 53-124 Wrocław,
Dawgul, M.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Poznak, N.
Oddział Oftalmologiczny, Centrum Medyczne MTZ, ul. Strachanovska 10, Minsk, Białoruś,
Mrugała-Przybyła, B.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej ŚAM, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom,
Boerner, E.
Wydział Fizjoterapii AWF- Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Demczuk-Włodarczyk, E.
Wydział Fizjoterapii, AWF – Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. (071) 348 30 17,
Makarska, M.
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin,
Abstract : Rozwijająca się metoda fotodynamicznej terapii (PDT) nowotworów wymaga syntezy odpowiednich fotouczulaczy. Rolę takich związków spełniać mogą glikozydowane porfiryny – związki makro cykliczne zawierające cząsteczki mono- i disacharydów. Dokonano przeglądu literatury i zaprezentowano trój etapową syntezę glikozydowanych porfiryn zawierających glukozę, maltozę lub laktozę, przeprowadzoną według zmodyfikowanej metody Little'a. Uzyskany na podstawie zsyntezowanych porfiryn glikozydowanych kompleks z miedzią (II) można również wykorzystać do badań jego potencjalnej aktywności biologicznej.

The fast development of photodynamic therapy (PDT) of cancer involves the synthesis of suitable photosensitizers. The role of such compounds can play glycosylated porphyrins – macrocyclic compounds containing mono- or disaccharides. This article presents three-step synthesis of glycosylated porphyrins with glucose, maltose or lactose, conducted according to modified Little's method. On the grounds of obtained glycosylated porphyrins we got the copper (II) complex, which can be also investigated as compound with potential biological activity.

Keywords : fotouczulacze, porfiryna, glikozydowane porfiryny, photosensitizers, porphyrin, glycosylated porphyrins,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 3-4
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przywara, S. ,Tokarz, A. ,Stawarz, M. ,Dawgul, M. ,Poznak, N. ,Mrugała-Przybyła, B. ,Boerner, E. ,Demczuk-Włodarczyk, E. ,Makarska, M. ,Makarska, M. , Synteza glikozydowanych porfiryn i ich kompleksów z Cu(II) jako związków o potencjalnym znaczeniu biologicznym w fotodynamicznej terapii nowotworów. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 3-4/2001
facebook