Journal : Acta Energetica
Article : Technical and Economic Analysis of an Intermediate Size Photovoltaic Power Plant. Case Study

Authors :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Abstract : The article presents an analysis of the construction of a photovoltaic power plant with an installed capacity of about 30 kW. The principles of selecting the basic elements of the plant are shown. The impact of a high constant price on the profitability of the project is highlighted. The article also describes the existing mechanisms for subsidizing the investment.

W artykule autor przedstawił analizę budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej ok. 30 kW. Omówił zasady doboru podstawowych elementów elektrowni. Zreferował mechanizm opłacalności przedsięwzięcia w aspekcie wpływu wysokiej ceny stałej za sprzedawaną energię. Opisał również mechanizmy dotowania realizacji inwestycji.

Keywords : elektrownia fotowoltaiczna, gospodarka energetyczna, analiza kosztów, photovoltaic power plant, energy management, cost analysis,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 3
Page : 27 – 40

Bibliography
: 1. Appendix No 2 to the Resolution No. 1274/190/12 of the Pomorskie Voivodeship Regional Board, beneficiary guideline for PROP 2007–2013, 30 October 2012.
2. National Fund for Environmental Protection and Water Management, 2012 Priority Programmes, September 2012.
3. Bank for Environmental Protection, European Offer online, http://www. bosbank.pl/index.php?page=2550.
4. Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Managment, Rules for Subsidies online, http://www.wfosigw-gda.pl/page,423,Zasady_udzielania_dofnansowania.
5. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 14/11/2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/ EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, OJ L 312 of 14.11.2012, pp. 1–56.
6. http://www.cd.geografa.vel.pl/obliczanie_kata_padania_promieni_slonecznych.html date of access: 15/01/2013.
7. Klugmann-Radziemska E., Udany projekt instalacji fotowoltaicznej – jak go zrealizować Successful PV Generation Project – How to Realise It, Czysta Energia 2012, No. 10.
8. Klugmann-Radziemska E., Fotowoltaika w teorii i w praktyce Theory and Practice of Photovoltaics, Legionowo 2010.
9. PN-HD 60364-7-712:2007, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Część 7–712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji, Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania Electrical systems in building structures, Part 7-712: Guidelines for special systems or locations, Photovoltaic (PV) power supply systems – Polish Standard.
10. Ministry of Infrastructure and Development, Typical meteorologic years and statistical climate data for the area of Poland for building-related energy calculations online, http://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/Efektywnosc_energetyczna_budynkow/typowe_lata_meteorologiczne/Strony/start.aspx accessed on: 30 June 2014.
11. European Commission, PVGIS online, http://re.jrc.ec.europa.eu/ pvgis/apps4/pvest.php.
12. Szymański B., Instalacje fotowoltaiczne, wydanie II, Wydawnictwo GEOSystem, Kraków 2013.
DOI :
Qute : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Buriak, J. , Technical and Economic Analysis of an Intermediate Size Photovoltaic Power Plant. Case Study. Acta Energetica nr 3/2014
Facebook