Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych przykłady zastosowań

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych przykłady zastosowań

Autorzy :
Giemza, Cz.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Soroko, M.
Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5A, 51-631 Wrocław, tel. +48 507 495 109, marysia@cieplej.pl,
Stelengowska, M.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 (32) 271 60 13, miroslawa.stelengowska@itam.zabrze.pl,
Orzechowska, S.
Instytut Fizyki, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, tel. +48 (12) 633-56- 97, sylwia.orzechowska@uj.edu.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, s.jeka@wp.pl,
Bliźniuk, G.
Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2, tel. +48 (22) 683 95 04, grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl,
Abstrakty : W artykule omówiono wybrane rezultaty projektu naukowego POIG.01.03.01-00-145/08 „Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia” Wnioskodawcą i wykonawcą instytucjonalnym projektu był Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jednocześnie, z uwagi na rozpoczęcie przez autorów niniejszego artykułu nowego projektu badawczego pt. „Próba opracowania modelu diagnostyki i rehabilitacji schorzeń i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych metod informatyczno-technicznych” (tytuł roboczy), przedstawiono aktualne możliwości badawcze z wykorzystaniem ścieżek klinicznych w tym obszarze medycyny. Zaproponowano kierunki dalszych badań, jak również potencjalne możliwości wykorzystania wyników w praktyce klinicznej.

The selected results of scientific project POIG.01.03.01-00-145/08 “Modelling of repository and efficiency analysis of the clinical information guidelines and paths in health”, were discussed. The Cybernetics Department at the Military University of Technology in Warsaw was responsible for the project. At the same time, due to launching of the new research project entitled “The attempt of the model elaboration of diagnostics and rehabilitation of diseases and locomotory system injuries with application of the modern technical methods” (working title), the current research capabilities to use of clinical paths, are presented. The directions for further research, as well as the potential use of their outcomes in clinical practice, were proposed.

Słowa kluczowe : ścieżki kliniczne, węzły decyzyjne, komputerowy system wspomagania decyzji medycznych, clinical paths, decision-making nodes, clinical decision support systems,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 2
Strony : 144 – 148
Bibliografia : 1. A. Ameljańczyk: Analiza wpływu przyjętej koncepcji modelowania systemu wspomagania decyzji medycznych na sposób generowania ścieżek klinicznych, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych WAT, vol. 4, 2009, s. 1-10.
2. R. Bronowski: Inicjatywy standaryzacyjne z dziedziny systemów wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych, w: M. Cieciura, W. Olchowik: Metody i narzędzia projektowania komputerowych systemów medycznych, Wyd. Vizja Press&IT, Warszawa 2009.
3. G. Bliźniuk: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, Wyd. WAT, Warszawa 2010, s. 93-100, 311-318.
4. W. Horst-Sikorska: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00- 145/08, Wyd. WAT, Warszawa 2010, s. 605-608.
5. G. Bliźniuk: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, Wyd. WAT, Warszawa 2010, s. 517-522, 673-678.
6. HL7 Version 3 Standard: GELLO, A Common Expression Language, Release 2 (revision of ANSI/HL7 V3 GELLO, R1-2005).
7. J. Koszela: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, Wyd. WAT, Warszawa 2010, s. 627-630.
8. I. Iwicki: Implementacja mechanizmów zapewniających rozliczanieusług medycznych z wykorzystaniem opisu ścieżek klinicznych, w: P. Giętkowski: Implementacja mechanizmów zapewniających interoperacyjność systemów EHR i systemów ścieżek klinicznych, Wyd. WAT, Warszawa 2010.
9. http://openmrs.org/wiki/OpenMRS.
10. J. Dytfeld: Medyczny opis ścieżki klinicznej dla cukrzycy, w: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, Wyd. WAT, Warszawa 2010, s. 601-604.
11. M. Kaczanowki: Realizacja modeli procesów pracy dla wybranych ścieżek klinicznych, Wyd. WAT, Warszawa 2010.
12. M. Lignowska: Uruchomienie narzędzia badań symulacyjnych w ramach narzędzia badań efektywnościowych, w: Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, Wyd. WAT, Warszawa, 2010, s. 659-672.
13. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:PL:HTM, art. 16 i 86.
14. J.E. Zejda: Społeczny wymiar reformy systemu ochrony zdrowia, w: Informatyzacja ochrony zdrowia, Wybrane zagadnienia, Wyd. PTI, Katowice 2008, s. 13.
15. Omówienie dyrektywy (tzw. usługowej) nr 77/388/EWG z późn. zm.: http://www.vat.pl/uslugi_elektroniczne_miejsce_swiadczenia_ uslug_1904.php, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna z późn. zm., DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 173, poz. 1808, z 2007 r. nr 50, poz. 331, z 2008 r. nr 171, poz. 1056, nr 216, poz. 1371, z 2009 r. nr 201, poz. 1540.
16. http://www.csioz.gov.pl/poig.php.
17. http://www.szkoleniajgp.nfz.gov.pl/webapps/portal/frameset.jsp.
18. The BJD World Network Conference 2011, Beirut, Lebanon, 13-15 October 2011.
19. http://www.bjdonline.org/default.aspx?contid=2094, Infoletter59.
20. P. Gajewski, R. Jaeschke, J. Mrukowicz: Evidence based medicine (EBM) współczesną sztuką lekarską. Cele Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine, Medyczna Praktyczna, nr 3, 2003, s. 31-34.
21. A. Czamara: Zastosowanie wyznaczników do oceny funkcjonalnej efektów rehabilitacji u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 12(6), 2010, s. 519-533.
22. A. Czamara, W. Tomaszewski, T. Bober, B. Lubarski: The effect of physiotherapy on knee joint extensor and flexor muscle strength after anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendon, Med Sci Monit., vol. 17(1), 2011, s. 35-41.
23. M. Wilk-Frańczuk, W. Tomaszewski, J. Zemła, H. Noga, A. Czamara: Analysis of rehabilitation procedure following arthroplasty of the knee with the use of complete endoprosthesis, Med Sci Monit, vol. 17(3), 2011, s. 165-168.
24. A. Dobrev, M. Haesner, T. Hüsing, W.B. Korte, I. Meyer: Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe, Final Report, empirica, Bonn 2008.
DOI :
Cytuj : Giemza, Cz. ,Łukowicz, M. ,Soroko, M. ,Stelengowska, M. ,Orzechowska, S. ,Jeka, S. ,Bliźniuk, G. , Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych przykłady zastosowań. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 2/2011
facebook