Journal : Acta Energetica
Article : The Lower Vistula Cascade

Authors :
Steller, J.
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl,
Giziński, J.
University of Nicolaus Copernicus in Toruń , agizinski@op.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw , wmaj@ibwpan.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology , z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology , k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Ankiersztejn, I.
DHV Hydroprojekt sp. z o.o. , biuro@hydroprojekt.com.pl,
Abstract : This article outlines the development and modifications of the Lower Vistula Cascade concept in order to meet changing requirements for utilisation of the river for power generation and navigation purposes. In the years 1957–1993 the Lower Vistula Cascade concept was modified in order to achieve the maximum power generation capacity (an example was the high efficiency of the hydropower station at the Włocławek Barrage, built in 1970 as the first and so far the only barrage of the proposed cascade). In the 1990s the potential economic benefits of the Vistula River management were re-evaluated in favour of natural and landscape merits, and another multi-variant modification of the Lower Vistula Cascade concept was carried out applying the principles of sustainable development and environmental protection. The analysis of the cascade variants considered in 1999 led to the conclusion that there is no justification for the project implementation, with the exception of the barrage located downstream of Włocławek (Nieszawa- Ciechocinek), the construction of which is essential for the Włocławek Barrage safety.

W artykule przedstawiono zarys tworzenia i modyfikacji koncepcji budowy Kaskady Dolnej Wisły (KDW) jako sposobu zagospodarowania rzeki do celów energetycznych i żeglugowych. W latach 1957–1993 koncepcja KDW została zmodyfikowana w celu uzyskania maksymalnych efektów energetycznych (przykładem była wysoka efektywność elektrowni wodnej przy stopniu wodnym Włocławek, zbudowanym w 1970 roku jako pierwszy i jedyny stopień projektowanej kaskady). W latach 90. potencjalne korzyści z wykorzystania gospodarczego Wisły uległy przewartościowaniu na rzecz walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a kolejna wielowariantowa modyfikacja koncepcji KDW została przeprowadzona przy zastosowaniu zasad ekorozwoju i ochrony środowiska przyrodniczego. Analiza wariantów kaskady, rozpatrywanych w 1999 roku, doprowadziła do wniosku o braku uzasadnienia realizacji tego przedsięwzięcia z wyjątkiem stopnia wodnego poniżej Włocławka (Nieszawa-Ciechocinek), którego budowa jest niezbędna dla zabezpieczenia stopnia we Włocławku.

Keywords : energetyka wodna, stopień wodny, kaskada stopni piętrzących, przełyk instalowany elektrowni (Qinst.), moc instalowana elektrowni, hydropower, barrage, barrage cascade, installed discharge (Qinst.), installed capacity,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 3
Page : 70 – 78

Bibliography
: 1. Kaskada Dolnej Wisły. Koncepcja 1957 The Lower Vistula Cascade. The 1977 Concept, CBS i PBW Hydroprojekt, Warsaw 1957.
2. Kaskada Dolnej Wisły. Wstępna analiza ekonomiczna Etap II “The Lower Vistula Cascade. Preliminary Economic Analysis Phase II, BSiPE Energoprojekt Warsaw, Hydroprojekt Warszawa sp. z o.o., Warsaw 1993.
3. Koncepcja zagospodarowania dolnej Wisły A Concept of the Lower Vistula River’s Management, Hydroprojekt Warszawa sp. z o.o., Warsaw 1999.
4. Raport Zespołu Ekspertów w sprawie budowy stopnia wodnego Nieszawa-Ciechocinek dla zabezpieczenia stopnia Włocławek Expert Team’s Report on the Nieszawa-Ciechocinek Barrage Construction for Protection of the Włocławek Barrage, Warsaw 2000.
5. Budowa stopnia wodnego w Nieszawie-Ciechocinku. Koncepcja programowo-przestrzenna z wariantowym studium wykonalności. Część I i II Construction of Barrage in Nieszawa-Ciechocinek. Programme-Spatial Concept with Multi-Variant Feasibility Study,. Parts I and II Hydroprojekt Warszawa sp. z o.o., Warsaw 2002–2005.
6. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku The Polish Energy Policy until 2030, Ministry of Economy, Warsaw 2009.
DOI :
Qute : Steller, J. ,Giziński, J. ,Majewski, W. ,Lubośny, Z. ,Dobrzyński, K. ,Klucznik, J. ,Ankiersztejn, I. ,Ankiersztejn, I. , The Lower Vistula Cascade. Acta Energetica nr 3/2013
facebook