The Vistula River and water management in agriculture

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Vistula River and water management in agriculture

Autorzy :
Majewski, W.
The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Duchnowski, T. M.
Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl,
Kosiński, J.
The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl,
Zdulski, W.
ENERGA Invest SA , wzdulski@wp.pl,
Bolt, A.
Gdańsk University of Technology , adam.bolt@wilis.pg.gda.pl,
Jerzyło, P.
Gdańsk University of Technology, patrycja.jerzyło@wilis.pg.gda.pl,
Żelazo, J.
Warsaw University of Life Sciences , jan_zelazo@sggw.pl,
Babiński, Z.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , babinski@gmail.com,
Habel, M.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , hydro.habel@gmail.com,
Kentzer, A.
Nicolaus Copernicus University in Toruń , akentzer@umk.pl,
Giziński, A.
Nicolaus Copernicus University in Toruń , agizinski@op.pl,
Wojewódzka-Król, K.
University of Gdańsk , krystyna@panda.bg.univ.pl,
Rolbiecki, R.
University of Gdańsk , rychur@panda.bg.univ.gda.pl,
Sztobryn, M.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Marzenna.Sztobryn@imgw.pl,
Sasim, M.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Marianna.Sasim@imgw.pl,
Kowalska, B.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Beata.Kowalska@imgw.pl,
Szablowski, J.
Kujawsko-Pomorski Land Reclamation and Water Installations Authority in Włocławek , janusz.szablowski@kpzmiuw.pl,
Abstrakty : This article attempts to show how much in agriculture depends on appropriate water resources. The Kujawsko-Pomorskie Voivodeship is exposed to a significant deficiency of water resources. In addition, it experiences severe droughts, repeating in the period 1951–2006 on average every two years. The Vistula River flowing across the Voivodeship creates great chances for improved management conditions. These opportunities have been discussed on the example of investments, developed concepts of surface water management, agricultural irrigation programme and the opportunity of using the water resources of a planned second reservoir on the Vistula River below Włocławek.

W artykule starano się ukazać, jak wiele w rolnictwie zależy od odpowiednich zasobów wodnych. Na spore ich niedobory narażone jest województwo kujawsko-pomorskie, dodatkowo odczuwające głębokie susze, powtarzające się w latach 1951–2006 średnio co dwa lata. Duże szanse na poprawę warunków gospodarowania stwarza przepływająca przez województwo rzeka Wisła. Omówiono te możliwości, uwzględniając przykładowe inwestycje, opracowane koncepcje gospodarowania wodami powierzchniowymi, program nawodnień rolniczych oraz sposobów wykorzystania zasobów wodnych za pomocą projektowanego drugiego zbiornika na Wiśle poniżej Włocławka.

Słowa kluczowe : Wisła, rolnictwo, susza, retencja, nawodnienia, The Vistula River, agriculture, drought, retention, irrigation,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 2
Strony : 131 – 143
Bibliografia : 1. Kaczorowska Z., Opady w Polsce w przekroju wieloletnim Precipitation in Poland in Multiyear Section, Prace Geograficzne Geographical Studies 1962, issue 33, IG PAN.
2. Concept of Surface Water Management; Northern and Southern Part of the Włocławek Voivodeship, Voivodeship Office in Włocławek, 1986, 1987.
3. Kondracki J., Fizyczno geograficzna regionalizacja ziem polskich na tle podziału Europy Physical and Geographical Regionalisation of Polish Lands in the Background of European Division, Warszawa 1997.
4. Agricultural Irrigation Programme in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Kujawsko-Pomorski Land Reclamation and Water Installations Authority in Włocławek, 2207.
5. Report on the Environmental Condition of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, VIEP Bydgoszcz 1999.
6. CSO Statistical Yearbook, Warszawa 2010.
7. Roguski et al., Warunki termiczne i opadowe w Bydgoszczy w latach 1945–1994 na tle lat 1848–1930 Thermal and Precipitation Conditions in Bydgoszcz in Years 1945–1994 in the Background of Years 1848–1930, Wiadomości IMUZ IMUZ News 1996, Vol. XIX, pp. 7–10.
8. Szablowski J., Wyniki badań nad wpływem melioracji wodnych na środowisko przyrodnicze i gospodarkę wodną województwa włocławskiego Results of Research on the Impact of Meliorations on the Environment and Water Management of the Włocławek Voivodeship, Zeszyty Naukowe WSHE Scientific Sheets WSHE 1998, Nauki Ekonomiczne Economic Studies, Vol. II, pp. 137–146.
9. Szablowski J., Wpływ małej retencji wodnej na warunki siedliskowe kształtujące produkcję rolniczą w regionie włocławskim na Kujawach Impact of Small Water Retention on Habitual Conditions Forming Agricultural Production in the Włocławek Region in Kujawy, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Meliorative and Meadow News 2004, issue 1, pp. 11–17.
DOI :
Cytuj : Majewski, W. ,Duchnowski, T. M. ,Kosiński, J. ,Zdulski, W. ,Bolt, A. ,Jerzyło, P. ,Żelazo, J. ,Babiński, Z. ,Habel, M. ,Kentzer, A. ,Giziński, A. ,Wojewódzka-Król, K. ,Rolbiecki, R. ,Sztobryn, M. ,Sasim, M. ,Kowalska, B. ,Szablowski, J. , The Vistula River and water management in agriculture. Acta Energetica nr 2/2013
facebook