Journal : Acta Energetica
Article : The Way of Modelling New Generation Sources and its Effect on Power System Stability Evaluation Parameters

Authors :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.bajor@ien.gda.pl,
Kosmecki, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.kosmecki@ien.gda.pl,
Wilk, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch. Gdańsk University of Technology, m.wilk@ien.gda.pl,
Hyrzyński, R.
ENERGA SA, rafal.hyrzynski@energa.pl,
Karcz, M.
ENERGA SA, michal.karcz@energa.pl,
Lemański, M.
ENERGA SA, marcin.lemanski@energa.pl,
Lewandowski, K.
ENERGA SA, karol.lewandowski@energa.pl,
Nojek, S.
ENERGA SA, sebastian.nojek@energa.pl,
Kornatka, M.
Częstochowa University of Technology, kornatka@el.pcz.czest.pl,
Korniluk, W.
Białystok University of Technology, korniluk@pb.edu.pl,
Petelski, P.
Białystok University of Technology, petp@o2.pl,
Kowalak, R.
Gdańsk University of Technology, r.kowalak@ely.pg.gda.pl,
Księżyk, K.
PLANS, krzysztof.ksiezyk@plans.com.pl,
Zdun, T.
PLANS, tomasz.zdun@plans.com.pl,
Lis, R.
Wrocław University of Technology, robert.lis@pwr.wroc.pl,
Łabuzek, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.labuzek@pwr.wroc.pl,
Miklaszewska, R.
ENERGA Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o., roza.m@onet.eu,
Miller, P.
Lublin University of Technology, p.miller@pollub.pl,
Wancerz, M.
Lublin University of Technology, m.wancerz@pollub.pl,
Abstract : The effect of the method and accuracy of modelling automatic control systems of generating units on parameters of the power system stability evaluation has been investigated. The evaluation parameters are the following: values of the critical short-circuit time tkr, and corresponding to them values of the stability margin kt,, and the regulation times t50% and t15%. The obtained results make an attempt at establishing the effect of the way generating units are modelled on the conclusions following from the power system stability analyses.

Autorzy przedstawili badanie wpływu sposobu i dokładności modelowania układów automatycznej regulacji nowych bloków wytwórczych na wskaźniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego. Wskaźnikami oceny są czasy krytyczne trwania zwarcia tkr, odpowiadające im współczynniki zapasu stabilności kt, czasy połowienia t50% oraz czasy regulacji t15%. Zaprezentowane wyniki badań są próbą rozstrzygnięcia, jaki wpływ na wnioski wynikające z analiz stabilności ma sposób modelowania bloków wytwórczych.

Keywords : system elektroenergetyczny, stabilność, planowanie rozwoju sieci, power system, stability, network planning, short circuit power,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 4
Page : 101 – 117

Bibliography
: 1. Machowski J., Bialek J., Bumby J., Power System Dynamics. Stability and Control, John Wiley & Sons, Chichester, New York, 2008, 2009.
2. Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego Power system control and stability Warsaw 2007.
3. Kacejko P. i in., Analizy sieciowe w średniookresowym planowaniu rozwoju KSE. Instrukcja pomocnicza. Załącznik do pracy na zlecenie PSE Operator SA, order No.: DS/RB/ DS/Z/MJ/2011, Warsaw 2012.
4. Machowski J., Kacejko P., Miller P., Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE, Energetyka 2012, Zeszyt tematyczny issue XXIII.
5. Wancerz M., Kacejko P. , Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach łączących bloki wielkiej mocy z systemem elektroenergetycznym Issues Concerning Single Phase Earth Faults in Lines Connecting High-Power Units, Przegląd Elektrotechniczny 2012, issue 10 a.
6. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Transmission grid code, version of 30 December 2010.
7. Dokumentacja techniczna programu PSLF Technical documentation of PSLF programme, v. 18.
8. Dokumentacja techniczna programu PowerFactory Technical documentation of PowerFactory programme, v. 18.
9. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Plan rozwoju obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010–2025 Development plan for current and future demand for electricity in 2010–2025, Konstancin – Jeziorna, July 2011.
10. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Plan rozwoju obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010–2025. Aktualizacja w zakresie lat 2012–2016. Development plan for current and future demand for electricity in 2010–2025. 2012–2016 update, Konstancin – Jeziorna, July 2011.
DOI :
Qute : Bajor, M. ,Kosmecki, M. ,Wilk, M. ,Hyrzyński, R. ,Karcz, M. ,Lemański, M. ,Lewandowski, K. ,Nojek, S. ,Kornatka, M. ,Korniluk, W. ,Petelski, P. ,Kowalak, R. ,Księżyk, K. ,Zdun, T. ,Lis, R. ,Łabuzek, M. ,Miklaszewska, R. ,Miller, P. ,Wancerz, M. ,Wancerz, M. , The Way of Modelling New Generation Sources and its Effect on Power System Stability Evaluation Parameters. Acta Energetica nr 4/2013
facebook