Journal : Acta Energetica
Article : The development of hydro power in Poland. The most important hydro engineering facilities

Authors :
Steller, J.
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl,
Giziński, J.
University of Nicolaus Copernicus in Toruń , agizinski@op.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw , wmaj@ibwpan.gda.pl,
Abstract : Poland is a country with scarce water resources, which places it in this regard at the end of the list of European countries. Also the capacity of retention reservoirs in Poland is very small compared to other neighbouring European countries, and does not exceed 6% of the average annual runoff from its territory. This results in the low hydropower potential. What is more, this low potential is used to a limited extent only, in contrast to most European countries. The first hydropower facilities were built in Poland in the interwar period. The development of hydropower facilities intensified in Poland after World War II. They were the low and high head plants, but also facilities with equilibrium reservoirs and reversible units. After World War II, in Poland, within its new borders, there were a lot of small hydropower plants, which initially were ignored by utility companies and were devastated. Later, they were gradually activated. The construction of new facilities, modernization of existing ones, as well as reconstruction of those degraded, are often obstructed by significant ecological restrictions. This paper presents these processes and describes the major hydropower facilities in Poland.

Polska jest krajem o skromnych zasobach wodnych, co stawia nas pod tym względem na końcu listy krajów europejskich. Również pojemność zbiorników retencyjnych w Polsce jest bardzo niska w porównaniu z innymi sąsiadującymi z nami krajami europejskimi i nie przekracza 6% średniego rocznego odpływu z terenu kraju. Wynikiem tego jest również niski potencjał hydroenergetyczny. Co więcej, ten niski potencjał jest wykorzystany jedynie w niewielkim stopniu w przeciwieństwie do większości krajów europejskich. Pierwsze obiekty hydroenergetyczne w Polsce powstały w okresie międzywojennym. Rozwój inwestycji hydroenergetycznych nastąpił w Polsce po II wojnie światowej. Były to elektrownie niskiego i wysokiego spadu, ale również obiekty ze zbiornikami wyrównawczymi, posiadające jednostki odwracalne. Po II wojnie światowej na terenie Polski, w nowych granicach, było bardzo dużo małych elektrowni wodnych, które w początkowym okresie nie stanowiły zainteresowania organizacji energetycznych i ulegały dewastacji. Później zaczęto je stopniowo uruchamiać. Na przeszkodzie budowy nowych, modernizacji istniejących lub odbudowy zdegradowanych obiektów często jednak stają znaczne ograniczenia ekologiczne. W artykule przedstawiono te procesy, jak również opis istniejących większych obiektów hydroenergetycznych w Polsce.

Keywords : zasoby wodne, potencjał hydroenergetyczny, elektrownie wodne, elektrownie szczytowo-pompowe, water resources, hydropower potential, hydropower plants, pumped-storage plants,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 3
Page : 45 – 59

Bibliography
: 1. Kaskada Dolnej Wisły The Lower Vistula Cascade, PROEKO Warsaw 1993
2. Majewski W., Wykorzystanie dolnej Wisły do celów energetycznych i żeglugowych Use of the Lower Vistula River for power generation and navigation, ENERGA SA, Gdańsk 2011.
3. Majewski W. et al., Charakterystyka Raduni i jej zlewni w świetle RDW Characteristics of the Radunia River and its catchment in the light of WFD, IBW PAN Publishers, Gdańsk 2005.
4. Małe elektrownie wodne – poradnik Small hydropower plants – a guide, edited by M. Hoffmann, Warsaw 1991.
5. Michałowski S., Plutecki J., Energetyka wodna Hydropower generation, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsaw 1975.
6. Wisła. Monografia rzeki The Vistula, A monograph of the river, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warsaw 1982.
7. Zbiorniki wodne w Polsce Water reservoirs in Poland, KZGW, Warsaw 2011.
DOI :
Qute : Steller, J. ,Giziński, J. ,Majewski, W. ,Majewski, W. , The development of hydro power in Poland. The most important hydro engineering facilities. Acta Energetica nr 3/2013
facebook