Journal : Acta Energetica
Article : The lower Vistula in the aspect of the E40 and E70 international shipping routes

Authors :
Majewski, W.
The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Duchnowski, T. M.
Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl,
Kosiński, J.
The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl,
Zdulski, W.
ENERGA Invest SA , wzdulski@wp.pl,
Bolt, A.
Gdańsk University of Technology , adam.bolt@wilis.pg.gda.pl,
Jerzyło, P.
Gdańsk University of Technology, patrycja.jerzyło@wilis.pg.gda.pl,
Żelazo, J.
Warsaw University of Life Sciences , jan_zelazo@sggw.pl,
Babiński, Z.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , babinski@gmail.com,
Habel, M.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , hydro.habel@gmail.com,
Kentzer, A.
Nicolaus Copernicus University in Toruń , akentzer@umk.pl,
Giziński, A.
Nicolaus Copernicus University in Toruń , agizinski@op.pl,
Wojewódzka-Król, K.
University of Gdańsk , krystyna@panda.bg.univ.pl,
Rolbiecki, R.
University of Gdańsk , rychur@panda.bg.univ.gda.pl,
Sztobryn, M.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Marzenna.Sztobryn@imgw.pl,
Sasim, M.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Marianna.Sasim@imgw.pl,
Kowalska, B.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Beata.Kowalska@imgw.pl,
Szablowski, J.
Kujawsko-Pomorski Land Reclamation and Water Installations Authority in Włocławek , janusz.szablowski@kpzmiuw.pl,
Brenda, Z.
Kujawsko-Pomorskie Office of Spatial and Regional Planning in Włocławek , sek.wloc@biuro-planowania.pl,
Marciniak, Ż.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , z.marciniak@kujawsko-pomorskie.pl,
Abstract : Throughout the history of Europe and the world, shipping routes have determined the develop¬ment of many civilisations, since it was along them that settlements and commerce developed, goods and people were transported, and later, industry was located. Currently, shipping routes are an important element in inland transport corridors. The European Union puts particular emphasis on the development of inland and rail transport to balance road transport, which is drastically expanding. Development of inland waterway transport routes in Poland has allies in intensely developing sea ports. The allies of the lower Vistula (dolna Wisła) are the ports in Gdańsk and Gdynia, for which construction of inland ports up-country is an opportunity to increase the trans-shipment capacity. Poland uses the potential of international inland waterways poorly when compared to other European Union countries, which results for instance from the bad technical condition of river engineering structures and from years of neglect in water management. The situation is further amplified by the lack of consistent laws regarding inland navigation and water management, as the responsibility for those issues is shared by several ministries, the institutions they are in charge of and local governments. Governments of the voivodeships situated along the planned international waterways E40 between Warsaw and Gdańsk (Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie voivodeships) and E70 (Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie voivodeships) can see both the transport and the tourism potential of Polish waterways. They have been working for many years to restore the rightful role of rivers and to bring about economic development using the advantages they offer.

W historii Europy i świata szlaki żeglugowe stanowiły o rozwoju wielu cywilizacji, gdyż to właśnie wzdłuż nich rozwijało się osadnictwo i handel, prowadzono transport towarów i osób, a następnie lokalizowano przemysł. Obecnie szlaki żeglugowe stanowią ważny element w śródlądowych korytarzach transportowych. Unia Europejska kładzie znaczny nacisk na rozwój transportu śródlądowego i kolejowego jako form równoważenia drastycznie rosnącego transportu drogowego. Sprzymierzeńcem rozwoju śród- lądowych szlaków transportowych w Polsce są silnie rozwijające się porty morskie, a w przypadku dolnej Wisły porty w Gdańsku i Gdyni, dla których szansą na zwiększenie możliwości przeładunkowych jest budowa śródlądowych portów w głębi kraju. Polska na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania potencjału międzynarodowych śródlądowych szlaków żeglugowych klasyfikuje się nisko, czego powodem są m.in. zły stan techniczny budowli regulacyjnych i wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodnej. Ponadto sytuację tę potęguje brak spójnego prawa w zakresie żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej, których kompetencje są umiejscowione w kilku ministerstwach, podległych im urzędach oraz w samorządach. Samorządy województw zlokalizowanych wzdłuż projektowanych międzynarodowych dróg wodnych E40 na odcinku Warszawa – Gdańsk (województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie) oraz E70 (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), dostrzegają potencjał zarówno transportowy, jak i turystyczny polskich dróg wodnych. Od wielu lat współpracują na rzecz przywrócenia rzekom ich właściwej roli i doprowadzenia do aktywizacji gospodarczej z wykorzystaniem ich atutów.

Keywords : szlaki żeglugowe, drogi wodne, żegluga śródlądowa, MDW E40, MDW E70, shipping route, waterways, inland navigation, E40 international waterway, E70 international waterway,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 2
Page : 153 – 168

Bibliography
: 1. White Paper, Brussels, 28 March 2011.
2. UNECE White Paper, Inland Transport Committee, New York and Geneva, 2011.
3. Drogi wodne Waterways, compilation edited by T. Tillinger, Volume 1, No. 8, Warsaw 1948.
4. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN), Geneva, 2008.
5. Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) Programme Spatial Concept for Revitalisation of the West-East Inland Waterway Consisting of the Waterways: the Oder River (Odra), the Warta River, the Noteć River, the Bydgoski Canal, the Vistula (Wisła), the Nogat River, the Szkarpawa River and the Vistula Lagoon (the planned E70 waterway in Poland), compilation prepared by a team consisting of: M. Czasnojść, K. Jędrzychowski, I. Kotowska et al., Made by the Redan company, Strategia programowa MDW E70 Programme Strategy for the E70 International Waterway, Vol. 1, Szczecin, December 2009.
6. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 1. Infrastructure Development Programme for Inland Waterway Transport and Water Tourism in Poland, Part 1: Analysis of the Functioning of Inland Waterway Transport and Water Tourism in Poland, Ministry of Transport, 2011.
7. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 2. Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Infrastructure Development Programme for Inland Waterway Transport and Water Tourism in Poland, part 2: Proposed long-Term Infrastructure Development Programme for Inland Waterway Transport in Poland, Ministry of Infrastructure, Warsaw, Rotterdam, July 2011.
8. Rewitalizacja drogi wodnej Wisła – Odra szansą dla gospodarki regionu Revitalisation of the Vistula-the Oder Waterway as an Opportunity for the Region’s Economy, Z. Babiński, ed., Bydgoszcz 2008.
9. The transport development strategy by 2020 (with perspective by 2030) adopted by the Council Ministers, the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy, 22 January 2013.
10. Wisła. Monografia rzeki The Vistula. The River Monograph, Warsaw 1982.
11. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Mapa śródlądowych dróg wodnych. Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce Map of Inland Waterways. Diagnosis of the Condition and Possibility of Using Inland Waterway Transport in Poland, Sopot 2008.
12. Woś K., Żegluga śródlądowa – szanse rozwoju Inland Navigation – Development Opportunities, Szczecin 2010.
DOI :
Qute : Majewski, W. ,Duchnowski, T. M. ,Kosiński, J. ,Zdulski, W. ,Bolt, A. ,Jerzyło, P. ,Żelazo, J. ,Babiński, Z. ,Habel, M. ,Kentzer, A. ,Giziński, A. ,Wojewódzka-Król, K. ,Rolbiecki, R. ,Sztobryn, M. ,Sasim, M. ,Kowalska, B. ,Szablowski, J. ,Brenda, Z. ,Marciniak, Ż. ,Marciniak, Ż. , The lower Vistula in the aspect of the E40 and E70 international shipping routes. Acta Energetica nr 2/2013
facebook