The next dam on the Vistula River below Włocławek

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The next dam on the Vistula River below Włocławek

Autorzy :
Steller, J.
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl,
Giziński, J.
University of Nicolaus Copernicus in Toruń , agizinski@op.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw , wmaj@ibwpan.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology , z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology , k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Ankiersztejn, I.
DHV Hydroprojekt sp. z o.o. , biuro@hydroprojekt.com.pl,
Tersa, A.
ENERGA Hydro sp. z o.o. , andrzej.tersa@energa.pl,
Granatowicz, J.
Energa Invest SA , janusz.granatowicz@energa.pl,
Abstrakty : This paper presents reasons for a decision on construction of the dam on the Vistula River below Włocławek. It includes a justification of the overriding public interest for this construction, the benefits that it will bring and a short description of the project. In addition the criteria for choosing the location are given and parameters of the Włocławek and Siarzewo dams are compared.

W artykule przedstawiono powody podjęcia decyzji o budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Podano uzasadnienie nadrzędnego interesu publicznego dla tej budowy, korzyści, jakie ona przyniesie, oraz krótką charakterystykę stopnia. Omówiono także kryteria wyboru lokalizacji oraz dokonano porównania parametrów stopni Włocławek i Siarzewo.

Słowa kluczowe : dolna Wisła, kaskada, Siarzewo, nadrzędny interes publiczny, Lower Vistula River, cascade, Siarzewo, overriding public interest,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 3
Strony : 99 – 111
Bibliografia : 1. Ankiersztejn I., Kaskada Dolnej Wisły Lower Vistula River Cascade, Acta Energetica 2013, issue 3/16, pp. 70–74.
2. Granatowicz J., Hydrodynamiczne i energetyczne aspekty eksploatacji kaskady stopni wodnych Hydrodynamic and Energetic Aspects of Exploitation of the Stage of Fall Cascade, Archiwum Hydrotechniki Hydroengineering Archive 1988, Vol. XXXV, pp. 1–2.
3. Majewski W., Wykorzystanie dolnej Wisły do celów energetycznych i żeglugowych Use of the lower Vistula River for Power and Navigational Purposes, 2Pi Group, Gdańsk, August 2011.
4. Majewski W., Następny stopień na Wiśle: szansa, zagrożenie czy konieczność Next Stage of Fall on the Vistula River: Chance, Opportunity or Necessity, Water Management 2012, issue 10.
5. Kosiński J., Ochrona przeciwpowodziowa – co mógłby Włocławek? Flood Protection – What Can Włocławek Do?, Water Management 2012, issue 11.
6. Materials from IV Conference of Flood Safety in the Water Region of Middle Vistula River, 12 December 2012, Water Centre of SGGW in Warsaw.
7. Study developed by Over Arup & Partners International Limited for ENERGA SA being part of “Documentation Necessary for Construction of the Dam and Power Station on the Vistula River below Włocławek”, 2013.
8. The transport development strategy by 2020 (with perspective by 2030), the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy, January 2013.
9. Material from XX Economic Forum “Cross-border Systemic Relations – MONEY”, 4–5 March 2013, Toruń.
DOI :
Cytuj : Steller, J. ,Giziński, J. ,Majewski, W. ,Lubośny, Z. ,Dobrzyński, K. ,Klucznik, J. ,Ankiersztejn, I. ,Tersa, A. ,Granatowicz, J. , The next dam on the Vistula River below Włocławek. Acta Energetica nr 3/2013
facebook