Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej

Autorzy :
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Sobiech, K.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, katedra.kpf@awf.wroc.pl,
Jonak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, a.jonak@onet.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (0) 71 347 32 63, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Pilok, K.
Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 45-060 Opole, ul. Katowicka 68, tel. +48 (0) 77 442 35 16, jtaradaj@sum.edu.pl,
Pietraszewska, J.
Katedra Motoryczności Sportowca, Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 33 44, jadwiga.pietraszewska@awf.wroc.pl,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (0) 12 617 31 12, damijan@imir.agh.edu.pl,
Abstrakty : Celem pracy była analiza możliwości zastosowania treningu wibracyjnego o częstotliwości drgań 3,5 Hz i amplitudach w wysokości 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 mm, zmienianych w kolejnych tygodniach o 0,5 mm – w rehabilitacji kardiologicznej. W badaniu uczestniczyły 24 osoby w wieku od 20 do 36 lat, które poddano 20-minutowej ekspozycji na drgania przez 19 kolejnych dni roboczych (tzw. trening wibracyjny). Mierzono ciśnienie skurczowe (CS), rozkurczowe (CR) tętno (Tętno), temperaturę w kanale usznym (Temp), masę ciała (MC) i tkankę tłuszczową (TT), cholesterol całkowity (Chol), cholesterol HDL (HDL). W badaniach sprawności fizycznej zastosowano test szybkości biegowej i zwinności (bieg po kopercie – ozn. Koperta), badanie równowagi ogólnej (postawa równoważna na jednej nodze – ozn. Równowaga), ocenę szybkość ruchów ręki (Tajping), badano siłę eksplozywną (skok w dal z miejsca obunóż – ozn. Skok), siłę statyczną ręki (Dynamometr) oraz test gibkości (skłon dosiężny w przód – ozn. Skłon). Na podstawie przeprowadzonych badań i wykonanych analiz wykazano istotny statystycznie spadek: ciśnienia skurczowego [mm Hg] (p = 0,000) u 96% badanych, tętna [1/s] (p = 0,000) u 92% badanych, tkanki tłuszczowej [%] (p = 0,002) u 76 % badanych, masy ciała [kg] (p = 0,000) u wszystkich osób, cholesterolu całkowitego [mmol/l] (p = 0,044) u 76% próby, wzrost równowagi ogólnej [1/min] (ilość prób) (p = 0,001 u 71%) badanych oraz tajpingu [s] z p = 0,000 u 96% osób. Ponadto stwierdzono istotny statystycznie wzrost: temperatury [°C] (p = 0,000) u 88% badanych oraz cholesterolu HDL [mmol/l] (p = 0,038) u 76% badanych. W badaniach sprawności fizycznej wykazano istotny statystycznie spadek wskaźnika Równowaga [1/min] (ilość prób) (p = 0,000) u 71% badanych oraz wskaźnika Tajping [s] (p = 0,000) u 96% badanych. Uzyskane wyniki świadczą o pozytywnym wpływie niskoczęstotliwościowego treningu wibracyjnego na nadciśnienie, otyłość, zagrożenie miażdżycą oraz sprawność fizyczną. Otrzymane rezultaty wskazują, że trening wibracyjny może być stosowany w rehabilitacji kardiologicznej.

The aim of this work was the analysis of the vibration training in cardiologic rehabilitation with the frequency of 3.5 Hz and amplitudes 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm, modified within consecutive weeks of the training by 0.5 mm. 24 people aged from 20 to 36 took part in the study. They were subjected to 20-minute vibrations, within 19 consecutive working days. To evaluate the possibility of application of vibrations in cardiological rehabilitation the following parameters were taken into consideration: systolic pressure (SC), diastolic pressure (CR), pulse (Tętno), temperature in the ear canal (Temp), body weight (MC) and body fat (TT), total cholesterol (Chol) and cholesterol HDL (HDL). The following tests were applied: high speed running test, the test of dexterity (running on an envelope, named as “Koperta”), as well as general balance (one leg balance, named as “Równowaga”), the speed of hand movements (Tajping), explosive power (standing long jump, named as “Skok”), hand static power (Dynanometer) and the test of flexibility (attainable bend forward, named as ,,Bend”). On the basis of the conducted tests and analysis, the statistically significant decrease of systolic pressure [mm Hg] p = 0,000 at 96% of examined persons, pulse [1/s] p = 0,000 at 92%, adipose tissue [%] p = 0,002 at 76%, body weight [kg] p = 0,000 at 100%, total cholesterol [mmol/l] p = 0,044 at 76%, general balance [1/min] (the number of trials) with p=0,001 at 71% of examined persons and Tajping [s] p = 0,000 at 96% of the examined persons revealed. The statistically significant increase of temperature [°C] p = 0,000 at 88% and the cholesterol HDL [mmol/l] p = 0,038 at 76% were stated. The physical fitness tests revealed the statistically significant decrease of the “Balance” indicator [1/min] (number of trails) with p = 0,000 at value of 71%, and the decrease of Tajping [s] z p = 0,000 at 96%. The obtained results proved the positive influence of low-frequency vibration training on high blood pressure, obesity, arteriosclerosis, and physical fitness. The mentioned results show that vibration training can be applied in cardiologic rehabilitation.

Słowa kluczowe : rehabilitacja kardiologiczna, trening wibracyjny, cardiologic rehabilitation, vibration training,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 4
Strony : 356 – 360
Bibliografia : 1. The European Health Report. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, WHO Regional Publications, European Series, no. 97, 2002.
2. B. Wojtyniak, P. Goryński, W. Seroka: Stan zdrowia ludności Polski na podstawie danych o umieralności. Przedwczesna umieralność w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej, w: Sytuacja zdrowotna ludności Polski, B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Państwowy Zakład Higieny- Zakład Statystyki Medycznej, Warszawa, 2003, s. 47-55.
3. Z. Engel: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN Warszawa, 1993.
4. M. Cardinale, J. Rittweger: Vibration exercise makes your muscles and bones stronger: fact or fiction? Menopause Int., vol. 12, 2006, s. 12-18.
5. M. Cardinale, M.H. Pope: The effects of whole body vibration on humans: dangerous or advantageous? Acta Physiol. Hung., vol. 90(3), 2003, s. 195-206.
6. J. Rittweger, K. Just, K. Kautzsch, P. Reeg, D. Felsenberg: Treatment of chronic lower back pain with lumbar extension and whole-body vibration exercise: a randonized controlled trial, Spine, vol. 27(17), 2002, s. 1829-1834.
7. J. Rittweger, G. Selle, D. Felsenberg: Acute Physiological effects of exhaustive whole-body vibration exercise in man, Clin. Physiol., vol. 20(2), 2000, s. 134-142.
8. J. Rittweger, H. Schiessl, D. Felsenberg: Oxygen uptake during wholebody vibration exercise: comparison with squatting as a slow voluntary movement, Eur. J. Appl. Physiol., vol. 86, 2001, s. 169-173.
9. K. Kerschan-Schindl, S. Grampp, C. Henk i in.: Whole-body vibration exercise leads to alteration in muscle blood volume, Clin. Physiol., vol. 21(3), 2006, s. 377-382.
10. D.E. Verrill, P.M. Ribisl: Resistive exercise training in cardiac rehabilitation, Sports Med., vol. 21(5), 1996, s. 347-383.
11. S. Rudnicki, P. Dylewicz, A. Jegier, K. Mazurek: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, http://www.scr-ustron.com.pl.
12. Raport o stanie rehabilitacji kardiologicznej w Polsce na podstawie bazy danych utworzonej w ramach realizacji programu rozwoju rehabilitacji kardiologicznej w Polsce, Grupa Robocza w dziedzinie Rehabilitacji Kardiologicznej Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2003-2005, Gdańsk, Łódź, Poznań, Tarnowskie Góry, Ustroń, Warszawa, sierpień 2004. (http://www.mz.gov.pl/wwwmz/x?mr=b3&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=247&ma=03864).
13. J.G. Clark, J.D. Williams, W.B. Hood, R.H. Murray: Initial cardiovascular response to low frequency whole body vibration in humans and animals, Aerosp. Med., vol. 38(5), 1967, s. 464-467.
14. W.B. Hood, R.H. Murray, C.W. Urschel, J.A. Bowers, J.G. Clark: Cardiopulmonary effects of whole-body vibration in man, J. Appl. Physiol., vol. 21(6), 1966, s. 1725-1731.
15. Z. Damijan: Zmiany wybranych parametrów biochemicznych i fizjologicznych organizmu po ekspozycji drganiami niskoczęstotliwościowymi, Diagnostyka, vol. 33, 2005, s. 29-34.
16. Z. Damijan: The impact low-frequency vibration “training” on selected physiological parameters of human, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16(3B), 2007, s. 77-81.
17. Z. Damijan: Wpływ zabiegów sanatoryjnych na poziom serotoniny,hormon wzrostu, spoczynkową czynność serca oraz subiektywną ocenę nastroju, Acta Bio-Optica et Informatica Medica – Inżynieria Biomedyczna, vol. 14, 2008, s. 292-294.
18. A. Romańska: Wpływ wibracji niskoczęstotliwościowych na dokładność pracy operatora maszyny roboczej, praca doktorska, AGH, 2001.
19. S. Torvinen , H. Sievänen , T.A. Järvinen , M. Pasanen , S. Kontulainen , P. Kannus: Effect of 4-mm vertical whole body vibration on muscle performance and body balance a randomized cross-over study, Int J Sports Med., vol. 23(5), 2002, s. 374-379.
20. J. Wolf: Gesetz der Transformation der Knochen, Berlin, Verlag von August Hirschwald, 1892.
21. S. Wolf, P. Augat, K. Eckert-Hubner, A. Laule, G. Krischak, L. Claes: Effects of high-frequency, low-magnitude mechanical stimulus on bone healing, Clinical orthopaedics and related resarch, no. 385, 2001, s. 192-198.
22. P. Żukowski: Hałas i wibracje w aspekcie zdrowia człowieka, FOSZ, Rzeszów 1996.
DOI :
Cytuj : Skrzek, A. ,Sobiech, K. ,Jonak, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Łukowicz, M. ,Chromik, K. ,Pilok, K. ,Pietraszewska, J. ,Damijan, Z. , Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 4/2009
facebook