Formal and legal conditions of Smart Grid deployment

Journal : Acta Energetica
Article : Uwarunkowania formalnoprawne wdrażania sieci inteligentnych

Authors :
Laskowski, M.
ENERGA SA,
Magulski, R.
Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytutu Energetyki, Oddział Gdańsk,
Abstract : W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień formalnoprawnych, wynikających z polityki UE, a także krajowych regulacji mających wpływ na możliwości wdrażania rozwiązań z zakresu sieci inteligentnych (Smart Grid). Prawodawstwo unijne nie nakłada obecnie obowiązku stosowania w krajach członkowskich mechanizmów wspierających wdrażanie rozwiązań Smart Grid w elektroenergetyce. Dyrektywy postulują wprowadzenie takich regulacji krajowych, które sprzyjają poprawie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii, rozwojowi oraz integracji odnawialnych i rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, rozwojowi rynku energii w celu umożliwienia odbiorcom reagowania na bodźce rynkowe i racjonalnej zmiany zachowań w kwestii wykorzystania energii. Nie wszystkie zobowiązania i zalecenia zostały w pełni przeniesione do ustawodawstwa krajowego. Jednak kierunki polskiej polityki energetycznej są zbieżne z trendami europejskimi i jednoznacznie wskazują na inteligentne sieci jako jedno z remediów na wyzwania, którym będzie musiał sprostać Krajowy System Elektroenergetyczny w perspektywie długoterminowej. Należy więc oczekiwać w najbliższym czasie istotnych zmian legislacyjnych, dotyczących sektora energetyki.

This article presents an overview of the formal and legal issues arising from EU policies and national regulations affecting the capacity to implement Smart Grid solutions. EU legislation currently imposes on the Member States no obligation to apply any mechanisms to support implementation of Smart Grid solutions in the power sector. Directives call for the introduction of such national regulations that promote improved security and reliability of energy supply, development and integration of renewable and distributed energy resources with the power system, and development of the energy market to allow customers to respond to market incentives and to rationally change their behaviours as regards energy use. Not all of the obligations and recommendations have been fully transferred into the national legislation. However, directions of the Polish energy policy are in line with European trends and clearly indicate Smart Grids as one of the remedies to the challenges that the National Power System will have to cope with in the long term. Therefore, some significant legislative changes regarding the power sector should be expected in the near future.

Keywords : elektroenergetyka, energetyka, energetyka odnawialna, odnawialne źródła energii, Smart Grid,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 1
Page : 13 – 17

Bibliography
: 1. Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 roku, dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, Dz.U. UE L 33/22, 2006.
2. Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku, w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG, Dz. U. UE L 114/64, 2006.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 roku, dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz.U. UE L 211/55, 2009.
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.U. UE L 140/16, 2009.
5. Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 10 listopada 2009, Warszawa.
6. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” perspektywa 2020, projekt z 16 września 2011, Warszawa.
7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 25 stycznia 2011, Warszawa.
8. Ustawa z 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej, Dz.U. nr 94, poz. 551.
9. Ustawa z 10 kwietnia 1997, Prawo energetyczne, tekst ujednolicony w biurze prawnym URE na dzień 1 stycznia 2012.
10. Ustawa Prawo energetyczne, projekt z 20 grudnia 2011.
11. Stanowisko prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, 31 maja 2011, Warszawa.
DOI :
Qute : Laskowski, M. ,Magulski, R. ,Magulski, R. , Uwarunkowania formalnoprawne wdrażania sieci inteligentnych. Acta Energetica nr 1/2012
facebook