Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia

Autorzy :
Barczyk-Pawelec, K.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl,
Abstrakty : Skolioza jest rozwojowym i postępującym zniekształcenie kręgosłupa o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii. Celem badań jest ocena oddziaływania pięciomiesięcznych ćwiczeń pływackich na zmianę kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej u dzieci ze skoliozą 1 stopnia. Grupa badawcza obejmowała 36 dzieci w wieku 8–13 lat (średnia wieku wyniosła 10,5) ze zdiagnozowaną idiopatyczną skoliozą piersiowo-lędźwiową 1 stopnia lewostronną Pomiar ruchomości klatki piersiowej zrealizowano za pomocą taśmy centymetrowej, natomiast ocenę kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa wykonano metodą fotogrametryczną. Wyniki badań. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że u dzieci uczestniczących w pięciomiesięcznym cyklu ćwiczeń pływackich doszło do istotnego zwiększenia ruchomości klatki piersiowej, obserwowanej przede wszystkim podczas wdechu. Ponadto, zaobserwowano znaczące zmiany w obrębie parametrów krzywizn kręgosłupa. Dotyczyły one zwiększenia długości całego kręgosłupa (DCK) i rzeczywistej długości kifozy piersiowej (RKP) (p < 0,05). Wśród parametrów kątowych istotnemu zwiększeniu uległ kąt nachylenia górnego odcinka piersiowego a zmniejszeniu kąt kifozy piersiowej (KKP). Pięciomiesięczny okres treningu korekcyjnego wpłynął istotnie na wzrost ruchomości klatki piersiowej oraz zmianę niektórych parametrów krzywizn kręgosłupa u dzieci ze skoliozą 1 stopnia. Najwięcej zmian obserwowano w obrębie piersiowego odcinka kręgosłupa. The scoliosis is a developmental and progressive deformation of spine of unknown and multifactorial etiology. The aim of the examination was to evaluate the influence of the swimming exercises in water performed for five months, on the change of the body position and the increase of the mobility of the chest in children with scoliosis I^(o). Material and method. The examination group included 36 children aged 8–13 years (average age: 10,5) with diagnosed idiopathic left-sided scoliosis I° Th–. The measurement of the chest mobility was done by means of the measuring tape and the evaluation of the shape of the anterio-posterior curves of the spine was performedwith the use of the photogrammetric method. Statistical analysis of the results showed that children participating in a five-month training cycle of swimming increase significantly the mobility of the chest, especially during inspiration. In addition, a significant change within the parameters of curvature of the spine, was observed. The whole spine length (DCK) and the real length of thoracic kyphosis (RKP) (p < 0,05), increased. The angle of inclination of the upper thoracic and the reduction of thoracic kyphosis angle (KKP),were significant, as well. Five-months training period correction significantly influenced the growth of chest motion and change some parameters of curvature of the spine in children with primary scoliosis. Most changes were observedwithin the thoracic spine.
Słowa kluczowe : krzywizny kręgosłupa, klatka piersiowa, skolioza, metoda fotogrametryczna, spine curvature, chest, scoliosis, photogrammetric method,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 1
Strony : 9 – 14
Bibliografia : 1. D. Tylman: Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa, Wydawnictwo Severus, Warszawa 1995.
2. A. Nowakowski: Biomechanika skoliozy, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, vol. 69, (5), 2004, s. 340-347.
3. K. Rożek, D. Zawadzka, V. Dziubek: Ocena skuteczności cyklu Ćwiczeń korekcyjnych w wodzie na wybrane parametry wentylacyjne U dzieci ze skoliozą I, Fizjoterapia, vol. 13(2), s. 50-55.
4. K. Rożek-Mróz, V. Dziubek, B. Ostrowska: Czynność układu oddechowego W świetle sprawności fizycznej dzieci ze skoliozą, Postępy Rehabilitacji, vol. 16(3), 2002, s. 14-15.
5. M. Maciejczyk, J. Cempla, E. Klimek-Piskorz: Poziom wybranych Parametrów somatycznych u 13-letnich dziewcząt i chłopców Ze zniekształceniami klatki piersiowej, Postępy Rehabilitacji, Vol. 16(1), 2002, s. 27-31.
6. E. Miller, M. Janiszewski, K. Żołyński, L. Markuszewski: Ocena Wskaźników wentylacyjnych płuc w skoliozach przy zastosowaniu Gimnastyki korekcyjnej i magnetostymulacji, Kwartalnik Ortopedyczny, nr 1, 2005, s. 65-70.
7. J. Nowotny, D. Zawieska, E. Saulicz: Fototopografia z wykorzystaniem Rastra optycznego i komputera jako sposób oceny postawy Ciała, Postępy Rehabilitacji, vol. 6 (1), 1992, s. 15-23.
8. M. Janiszewski., A. Nowakowska: Wykrywanie wad postawy Ciała w badaniach przesiewowych, Medycyna Manualna, nr 1-2, 2001, s. 43-47.
9. J. Anwajler: Badanie czynnościowe klatki piersiowej, w: T. Skolimowski (red.): Badanie czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2009, s. 127-136.
10. K. Milanowska, W. Dega: Rehabilitacja medyczna, wyd. 4, PZWL, Warszawa 2003.
11. M. Adam, Ph. Mahaudens: Reedukacja posturalna w wodzie W zachowawczym leczeniu skolioz idiopatycznych, Rehabilitacja Medyczna, vol. 2(4), 1998, s. 40-46.
12. M. Białek, A. Michalak, A. Kucza: Skuteczne metody leczenia skolioz, Medycyna Manualna, vol. 7(1-2), 2003, s. 7-12.
13. J. Zajt-Kwiatkowska, E. Zeyland-Malawka: Ruch jako środek leczniczy w bocznych skrzywieniach kręgosłupa, Fizjoterapia, vol. 9(4), 2001, s. 27-41.
14. E. Miller, M. Janiszewski, K. Żołyński, L. Markuszewski: Ocena wskaźników wentylacyjnych płuc w skoliozach przy zastosowaniu gimnastyki korekcyjnej i magnetostymulacji, Kwartalnik Ortopedyczny, nr 1, 2005, s. 65-69.
15. A. Szczygieł, M. Janusz, A. Marchewka: Ocena wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży przy użyciu nowoczesnej techniki diagnostyczno-pomiarowej w aspekcie terapeutycznym, Medycyna Sportowa, vol. 17(11), 2001, s. 419-423.
16. B. Waade, S. Przybylski: Wpływ ćwiczeń w wodzie na kształtowanie postawy dziecka, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, vol. 5, 2000, s. 193-195.
17. K. Dobosiewicz: Biodynamiczna metoda trójpłaszczyznowej korekcji skolioz idiopatycznych – opis metody, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 7(1), 2005, s. 49-54.
18. M. Białek: Skuteczne metody leczenia skolioz, Medycyna Manualna, vol. 7(3-4), 2003, s. 7-12.
19. K. Barczyk, D. Zawadzka, A. Kołcz, Cz. Giemza, M. Ryng: Wpływ gimnastyki korekcyjnej na zmianę postawy ciała dzieci ze skoliozą I, Fizjoterapia, vol. 15(1), 2007, s. 44-54.
20. M. Janiszewski, E. Bittner-Czapińska: Ocena zachowania wskaźników wentylacyjnych płuc, wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej w trakcie postępowania korekcyjnego u dzieci z idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa, Postępy Rehabilitacji, vol. 14(2), 2000, s. 53-58.
21. G. Miłoszewska, W. Hagner: Rehabilitacja ruchowa w życiu dzieci i młodzieży ze skoliozą strukturalną leczoną zachowawczo, Kwartalnik Ortopedyczny, vol. 1, 2005, s. 157-160.
22. R. Żaba: Czynność dróg oddechowych u dzieci ze skoliozą i w grupie dzieci z deformacją przedniej ściany klatki piersiowej, Materiały konferencyjne, Fundacja na rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 2000.
23. K. Barczyk, T. Skolimowski, D. Zawadzka: Zmiany w postawie ciała dzieci ze skoliozą i uczestniczących w ćwiczeniach korekcyjnych w środowisku wodnym, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 7(2), 2005, s. 180-186.
24. K. Barczyk, D. Zawadzka, A. Hawrylak, A. Bocheńska, B. Skolimowska, M. Małachowska-Sobieska: Wpływ ćwiczeń korekcyjnych w środowisku wodnym na kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa i stan funkcjonalny narządu ruchu dzieci ze skoliozą I stopnia, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 11(3), 2009, s. 209-221.
25. O. Nowotny-Czupryna, J. Nowotny, A. Brzęk, B. Kowalczyk: Postawa ciała a siła mięśni posturalnych tułowia u dzieci młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, Fizjoterapia, vol. 14(1), 2006, s. 15-23.
26. R. Gnat, E. Saulicz, M. Zięba, P. Ryngier: Zmiany wartości wybranych parametrów spirometrycznych w przebiegu kompleksowego usprawniania pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa I stopnia i II stopnia , Fizjoterapia Polska, vol. 3(1), 2003, s. 21-30.
27. P. Różański, A. Dorosz: Zdrowotny wpływ środowiska wodnego na organizm osoby rehabilitowanej, Rocznik Naukowy, vol. 9, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2002, s. 213-220.
28. K. Strojek, A. Bieńkowska, I. Bułatowicz, W. Hagner, P. Molski, M. Hagner: Zastosowanie fizjoterapii oddechowej u pacjentów ze skoliozą, Kwartalnik Ortopedyczny, nr 1, 2007, s. 8-12.
29. P. Różański: Kształtowanie koordynacji ruchowej i równowagi dzieci z wadami postawy w środowisku wodnym, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, vol. 5, 2000, s. 188-190.
30. S. Falkenberg-Andersen: Podstawowe informacje na temat terapii w wodzie, Rehabilitacja Medyczna, vol. 6(4), 2002, s. 70-76.
31. A. Fajdasz, K. Zatoń: Ukształtowanie kręgosłupa u dzieci i młodzieży trenującej pływanie, Medycyna Sportowa, vol. 108, 2000, s. 23-26.
DOI :
Cytuj : Barczyk-Pawelec, K. , Wpływ ćwiczeń w środowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I stopnia. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 1/2012
facebook