Wpływ fizjoterapii na równowagę ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wpływ fizjoterapii na równowagę ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego

Autorzy :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Obidowski, R.
Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, lacti@pr.pl,
Sipko, T.
Katedra Fizjoterapii AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. (071) 3473084, tsipko@wp.pl,
Abstrakty : Celem pracy jest określenie wpływu fizjoterapii na wybrane parametry stabilności ciała w pozycji stojącej u 6 osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego. Program fizjoterapii składał się z terapii manualnej, ćwiczeń rozluźniających oraz ćwiczeń korekcji postawy ciała. Stabilność ciała badanych osób po fizjoterapii charakteryzuje się istotnym statystycznie zmniejszeniem zakresu pola stabilogramu w badaniu przy otwartych oczach. Natomiast przy oczach zamkniętych i w sprzężeniu zwrotnym nie zaobserwowano istotnej zmiany w zakresie obserwowanych zmiennych. Zastosowana terapia, ukierunkowana na zaburzenia czynnościowe narządu ruchu, miała istotny wpływ na stabilność ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego.

The aim of this study is to determine the influence of physiotherapy on some parameters of body stability in standing position in six patients with cervical spine vertigo. Programme of physiotherapy included manual therapy, relaxation exercises, and corrective exercises of body posture. Stability of the body of patients after physiotherapy was characterized by statistical decrease of stabilogram field in open eyes test. In closed eyes and feedback tests parameters of stability did not change, statistically. The therapy which was focused on functional disorders, has statistical influence on stability of the body in patients with cervical spine vertigo.

Słowa kluczowe : zawroty głowy pochodzenia szyjnego, fizjoterapia, terapia manualna, stabilografia, cervical spine vertigo, physiotherapy, manual therapy, stabilography,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 4
Strony : 316 – 320
Bibliografia : 1. P. Huijbregts, P. Vidal: Zawroty głowy w praktyce fizjoterapii ortopedycznej – klasyfikacja i patofizjologia. Rehabilitacja Medyczna 9 (1), 2005, s. 49-63.
2. K. Pawlak-Osińska, H. Kaźmierczak: Zawrót szyjny – etiologia, diagnostyka i terapia, Merkiusz Lekarski XIX (111), 2005, s. 456-548.
3. J. Olszewski, M. Olszewska, J. Miloński: Zawroty głowy pochodzenia szyjnego jako interdyscyplinarny problem diagnosty czno-leczniczy. Kwartalnik Ortopedyczny 56 (4), 2004, s. 279-285.
4. E.E. Jansson, O.N. Mansson, A. Hakansson: Effects of specific rehabilitation for dizziness among patients in primary health care. A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 18, 2004, s. 558-565.
5. L. Yardley, M. Donovan-Hall, H.E. Smith, M.W. Bro-nagh: Effectiveness of primary care-based vestibular rehabilitation for chronic dizziness. Annals of Interial Medicine 141 (8), 2004, s. 598-605.
6. S.M. Friedman, B. Munoz, S.K. West, G.S. Rubin, L.P. Fred: Falls and fear of falling which comes first? A longitudinal prediction model suggests strategies for primary and second ary prevention, J Am Geriatr. Soc. 50, 2002, s. 1329-1335.
7. S.J. Herman, P. Blatt, M.C. Schubert, R.J. Tusa: Falls in patients with vestibular deficits. Am J Otol. 21, 2000, s. 847-851.
8. V.B. Pohula, F. Chew, T.H.J. Lesser, A.K. Dharma: Falls and vestibular impairment, Clin Otolaryngol. 29, 2004, s. 179-182.
9. L. Pośpiech: Praktyczne podejście do rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Biblioteczka Prospera Menie-re'a 1 (4), 1997.
10. D. Solomon: Przewlekłe zawroty głowy. Medycyna po Dyplomie 12, 8 (89), 2003, s. 65-73.
11. M.K. Konnur: Vertigo and vestibular rehabilitation, Vost-gard Med. 46 (3), 2000, s. 222-223.
12. A. Hahn, I. Sejna, K. Stolbova, A. Cocek: Visio-vestibular biofeedback in patients with peripheral vestibular disorders. Acta Otolaryngol. 545, 2001, s. 88-91.
13. M. Mraz, M. Curzytek, B. Skolimowska, M. Mraz, M. Morawska-Kochman: Fizjoterapia w zawrotach głowy badania pilotażowe. Fizjoterapia 13 (2), 2005, s. 25-32.
14. Z. Arkuszewski: Zawroty głowy pochodzenia kręgosłupowego, Postępy Rehabilitacji XI (2), 1997, s. 23-28.
15. F.B. Horak, S.P. Moore: The effect of prior leaning on human postural responses. Gait Posture 1, 1993, s. 203-323.
16. J.E. Fitzgerald, A. Murray, C. Elliott, J.P. Birchall: Comparison of body sway analysis techniques. Assessment with subjects standing on a stable surface. Acta Otolaryngol. 114, 1994, s. 115-119.
17. e.G. Danis, D.E. Krebs, K.M. Gill-Body, S. Sahrmann: Relationship between standing posture and stability, Phys Ther. 78, 1998, s. 502-517.
18. H.D. Neumann: Medycyna manualna, PZWL, Warszawa 1992.
19. K. Lewit: Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu, ZL Natura, Kielce 2001.
20. A. Stanisz: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STA-TISTICA PL na przykładach z medycyny. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków 2006.
21. M. Igarashi, H. Miyata, B. Alford, W. Wright: Nystagmus after experimental cervical lesions. Laryngoscope 82 (9), 1972, s. 1609-1621.
22. A. Björne, A. Berven, G. Agerberg: Cervical signs and symptoms in patients with Meniere's disease: a controlled study. Cranio 16 (3), 1998, s. 194-202.
23. P. Osiński, K. Pawlak-Osińska, J. Talar, H. Kaźmierczak, H.A. Kasprzak: Stabilometryczna ocena stanu równowagi w uszkodzeniach kręgosłupa szyjnego. Ortopedia, Traumatología, Rehabilitacja 3 (3), 2001, s. 395-400.
24. T. Sipko, E. Biec, E. Demczuk-Włodarczyk, B. Ciesielska: Ruchomość kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz równowaga ciała u osób z chorobą przeciążeniową kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2 (6), 9, 2007, s. 141-148.
25. M.E. Norre, G. Forrez, A. Stevens, A. Beckers: Cervical vertigo diagnosed by posturography? Preliminary report. Acta Otorhinolaryngolica Bélgica 41 (4), 1987, s. 574-581.
DOI :
Cytuj : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Obidowski, R. ,Sipko, T. , Wpływ fizjoterapii na równowagę ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook