The influence of magnetostimulation on pathomorphology of skeletal muscles, hip joint and thigh bone in rats with experimentally-induced local inflammatory condition

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym

Authors :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Abstract : Zmienne pola magnetyczne o niskich wartościach indukcji znalazły szerokie zastosowanie kliniczne, m.in. w leczeniu zespołów bólowych o różnej etiologii, chorób układu nerwowego, zaburzeń krążenia obwodowego, trudno gojących się ran i owrzodzeń oraz przewlekłych chorób zwyrodnieniowych i zapalnych układu kostno-stawowego. W dostępnej literaturze brakuje prac eksperymentalnych, przedstawiających wpływ zmiennych pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji na strukturę poszczególnych elementów narządu ruchu zwierząt doświadczalnych w stanach fizjologii i patologii. Celem pracy była ocena wpływu magnetostymulacji na morfologię stawu biodrowego oraz okolicznych mięśni szkieletowych i kości udowej u szczurów z eksperymentalnie wywołanym miejscowym ostrym stanem zapalnym. Badaniami objęto 240 samców szczurzych, podzielonych na 4 grupy. Grupy I (kontrola bez stanu zapalnego) i III (kontrola ze stanem zapalnym) liczące po 24 szczury poddano ekspozycji pozorowanej. Grupy II (bez stanu zapalnego) i IV (z indukowanym stanem zapalnym) liczące po 96 szczurów, podzielono na 4 równe podgrupy, poddawane przez 14 dni codziennej, 36-minutowej ekspozycji w zmiennym polu magnetycznym o wartościach indukcji odpowiednio: 10, 60, 120 i 360 µT. W 7. i 14. dniu ekspozycji w polu oraz 7. i 14. dniu po jej zakończeniu, podczas sekcji pobierano prawy staw biodrowy, który po utrwaleniu w 10-procentowym roztworze formaliny i rutynowym barwieniu poddano ocenie histopatologicznej. Badania makroskopowe i mikroskopowe nie wykazały istotnych różnic morfologicznych badanych narządów zwierząt z indukowanym eksperymentalnie miejscowym ostrym stanem zapalnym, eksponowanych na działanie pola magnetycznego w porównaniu z grupą kontrolną, poddawaną ekspozycji pozorowanej, bez względu na wartość indukcji stosowanego pola magnetycznego. Uzyskane wyniki wskazują, że ekspozycja w zmiennym polu magnetycznym o niskich wartościach indukcji, stosowanym w magnetostymulacji nie powoduje istotnych zmian w strukturze mięśni oraz stawu biodrowego i głowy kości udowej szczurów z indukowaną eksperymentalnie miejscową, ostrą reakcją zapalną.

The variable magnetic field with low values of induction found broad clinical application among others in treatment of pain syndromes of various etiology, diseases of nervous system, disturbances of cerebral circulation, chronic wounds and ulcers, as well as chronic degenerative and inflammatory diseases of muscular-skeletal system. In attainable literature there is lack of experimental researches introducing the effect of variable magnetic field with low value of induction on structure of particular element of motor system in physiologic and pathologic conditions. The aim of the study was to estimate the effect of magnetostimulation on morphology of hip joint, thigh bone and surrounding muscles in rats with experimentally-induced acute topical inflammation. Experiment was carried out on 240 male rats divided into 4 groups. Groups I (control without topical inflammation) and III (control with topical inflammation) consisting of 24 rats were exposed to sham-exposure. Experimental groups II (without topical inflammation) and IV (with topical inflammation) consisting of 96 rats, were divided into 4 equal subgroups exposed during 14 days to daily, 36-minute lasting exposure to variable magnetic field with induction values of: 10, 60, 120 and 360 µT, respectively. At 7th and 14th day of exposure cycle, as well as at 7th and 14th day after its completion, the right hip joint was collected during the autopsy, and subjected to fixation in 10 per cent solution of formaldehyde and staining, then submitted to histological examination. Both macroscopic and microscopic examination did not show any significant differences in morphology of analyzed organs in rats with experimentally-induced topical inflammation exposed to variable magnetic field, in comparison with control animals exposed to sham-exposure, regardless of induction value of applied magnetic field. The obtained results indicate that exposure to variable magnetic field with low value of induction applied in magnetostimulation does not develop any significant changes in structures of muscles, hip joint and head of thigh bone in rats with induced acute topical inflammation.

Keywords : magnetostymulacja, stan zapalny, staw biodrowy, mięsień, kość udowa, histomorfologia, badanie mikroskopowe, magnetostimulation, inflammation, hip joint, muscle, thigh bone, histomorphology, microscopic examination,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 2
Page : 70 – 73

Bibliography
: 1. A. Sieroń, G. Cieślar, A. Kawczyk-Krupka, T. Biniszkiewicz, A. Bilska-Urban, M. Adamek: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie, α-medica press, Bielsko-Biała 2002.
2. G. Fischer, R.B. Pełka, J. Barovic: Adjuvant treatment of knee osteoarthritis with weak pulsing magnetic fields. Results of a placebo-controlled trail prospectiye clinical trial, Z Orthop Ihre Grenzgeb, vol. 143(5), 2005/ s- 544-550.
3. P. Nicolakis, J. Kollmitzer, R. Crevenna, C. Bittner, C.B. Erdogmus, J. Nicolakis: Pulsed magnetic field therapy for osteoarthritis of the knee – a double-blind sham-controlled trial, Wien Klin Wochenschr, vol. 114(13-16), 2002, s. 678-684.
4. N. Pipitone, D.L. Scott: Magnetic pulse treatment for knee osteoarthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled study, Curr Med Res Opin, vol. 17(3), 2001, s. 190-196.
5. A. Sieroń, T. Biniszkiewicz, K. Sieroń, M. Głowacka, K. Binisz¬kiewicz: Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 4,1998, s. 133-137
6. A. Sieroń, K. Sieroń-Stołtny, T. Biniszkiewicz, A. Stanek, T. Stołtny, K. Biniszkiewicz: Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji systemem Vioform JPS w wybranych jednostkach chorobowych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 7, 2001, s. 1-8.
7. P. Vavken, F. Arrich, O. Schuhfried, R. Dorotka: Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in the management of osteoarthritis of the knee: a meta-analysis of randomized con-trolled trials,J Rehabil Med, vol. 41(6), 2009, s. 406-411.
8. M. Woldańska-Okońska, J. Czernicki, M. Hyż: Ocena skuteczności przeciwbólowej pól magnetycznych o różnej charakterystyce, Balneologia Polska, vol. 41(1-2), 1999, s. 57-62.
9. E.W. Lee, N. Maffulli, CK. Li, K.M. Chan: Pulsed magnetic and electromagnetic fields in experimental Achilles tendonitis in the rat: a prospective randomized study, Arch Phys Med Rehabil, vol. 78(4), 1997, s. 399-404.
10. A.B. Dortch, M.T. Johnson: Characterization of pulsed magnetic field therapy in a rat model for rheumatoid arthritis, Biomedi-cal Sciences Instrumentation, vol. 42, 2006, s. 302-307.
11. K. Ganesan, A.C. Gengadharan, C. Balachandran, B.M. Manohar, R. Puvanakrishnan: Low freąuency pulsed electromagnetic field – a viable alternative therapy for arthritis, Indian Exp Biol, vol. 47(12), 2009, s. 939-948.
12. D.M. Ciombor, R.K. Aaron, S. Wang, B. Simon: Modification of osteoarthritis by pulsed electromagnetic field – a morphologi-cal study, Osteoarthritis Cartilage, vol. 11(6), 2003, s. 455-462.
DOI :
Qute : Mrowiec, J. ,Mrowiec, J. , Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook