Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii

Autorzy :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Abstrakty : Wstęp. Magnetoterapia jest formą terapeutyczną, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Celem pracy było zbadanie jego wpływu na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych terapii polem magnetycznym. Materiał i metody. Badaniem objęto pacjentów poddanych działaniu pola magnetycznego niskiej częstotliwości, u których wykonano badania parametrów morfotycznych krwi: liczbę krwinek białych (WBC – White Blood Cells), krwi-nek czerwonych (RBC – Red Blood Cells), zawartość hemo-globiny (HGB – Haemoglobin), wskaźnik hematokrytu (HCT – Hematocrit), średnia objętość krwinki czerwonej (MCV- Mean Cell Volume), średnia masa hemoglobiny w krwin-ce czerwonej (MCH – Mean Corpuscular Haemoglobin Con-centration), średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach (MCHC – Mean Corpuscular Haemoglobin), liczbę płytek krwi (PL – Plateles). Wyniki i wnioski. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości o pa-rametrach: częstotliwość 20-40 Hz, indukcja 5-7 mT i czas działania 20 minut nie powoduje istotnych zmian w parametrach morfologii krwi pacjentów poddanych magnetoterapii. U ba-danych pacjentów zaobserwowano istotne statystycznie zwiększenie wartości średniej objętości krwinek czerwonych.

Background. Magnetotherapy of low frequency exploits variable magnetic field. The aim of thus research was to examine the influence of low magnetic field on blood parameters of patients subjected to magnetotherapy. Material and methods. The examination was carried out on patients, who were subjected to activity of low magnetic field. The aimof this research was to examine the following blood parameters: WBC (White Blood Cells), RBC (Red Blood Cells), HGB (Haemoglobin), HCT (Hematocrit), MCV (Mean Cell Volume), MCH (Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration), MCHC (Mean Corpuscular Haemoglobin), PL (Plateles). Results and conclusion. Low magnetic field does not influence the morphotic parameters of blood. The obtained values are statistically significant for MCV, which increased in patients subjected to magnetotherapy.

Słowa kluczowe : pole magnetyczne niskiej częstotliwości, parametry morfotyczne krwi, low frequency magnetic field, morphotic parameters of blood,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 3
Strony : 198 – 200
Bibliografia : 1. Z. Drzazga, A. Sieroń, G. Liszka, J. Wójcik: Pola magnetyczne stosowane w magnetoterapii, Balneologia Polska, vol. 39, 1997, s. 79-94.
2. M.S. Markov: Expanding use of pulsed electromagnetic field therapies, Electromag Biol Med., vol. 26(3), 2007, s. 257-274.
3. C.A. Bassett: Fundamental and practical aspects of therapeutic uses of pulsed electromagnetic fields (PEMFs), Crit Rev Biomed Eng., vol. 17(5), 1989, s. 451-529.
4. K.H. Tager: The use of electrodynamic alternating potential in operative and conservative orthopedics, MMW Munch Med Wochenschr, vol. 117(19), 1975, s. 791-798.
5. C.A. Bassett, S.N. Mitchell, S.R. Gaston: Treatment of ununited tibial diaphyseal fractures with pulsing electromagnetic fields,J Bone Joint Surg Am., vol. 63(4), 1981, s. 511-523.
6. X. Zhang, J. Zhang, X. Qu, J. Wen: Effects of different extremely low-frequency electromagnetic fields on osteoblasts, Electromagnetic Biology and Medicine, vol. 26(3), 2007, s. 167-177.
7. Li J. Kuan-Jung, Lin J. Cheng-An, Liu H. Chang, Chang W. Hong-Shong: Cytokine release fromosteoblasts in response to deferent intensities of pulsed Electromagnetic field stimulation, Electromagnetic Biology and Medicine, vol. 26(3), 2007,s. 153-165.
8. R.A. Aaron, D.M. Ciombor, Simon B.J.: Treatment of nonunions with electric and electromagnetic fields, Clin Ortho, vol. 419, 2004, s. 21-29.
9. E.A. Raspopowa, E. Udarstev: Effects of therapeutic complex including balneoradonokinesitherapy, electromyostimulation and low-frequency megnetotherapy on regional blood flow in patients with posttraumatic gonarthrosis, Vopr Kuroltol Lech Fiz Kult., vol. 5, 2006, s. 14-16.
10. G. Fischer, RB. Pelka, J. Barovic: Adjuvant treatment of knee osteoarthritis with weak pulsing magnetic fields. Results ofa placebo-controlled trial prospective clinical trial, Z orthop Ihre Grenzgeb, vol. 143(5), 2005, s. 544-550.
11. J. Sadlonova, J. Korpas: Personal experience in the use of magnetotherapy in diseases of the musculoskeletal system, Bratisl Lek Listy, vol. 100(12), 1999, s. 678-681.
12. M. Woldańska-Okońska, J. Czernicki: Effect of low frequency magnetic fields used In magnetotherapy and magnetostimulation on the rehabilitation results of patients after ischemic stroke, Przegl. Lek., vol. 64(2), 2007, s. 74-77.
13. P. Wróbel, R. Trabka: Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości u pacjentów po artroskopowym usunięciu łąkotki przyśrodkowej, Fizjoterapia Polska, vol. 3(1), 2003, s. 31-37.
14. J. Sadlonova, J. Korpas, M. Vrabec i in.: The effect of the pulsatile electromagnetic field in patients suffering from chronic obsturative pulmonary disease and bronchial asthma, Bratisl Lek Listy, vol. 103(7-8), 2002, s. 260-265.
15. F. Jaroszyk: Biofizyka, PZWL, Warszawa 2000.
16. S. Konturek: Fizjologia człowieka, tom II, Układ krążenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
17. B. Selmaoui, A. Bogdan, A. Auzeby i in.: Acute exposure to 50 Hz magnetic field does not affect hematologic or immunologic functions in healthy young men: a circadian study, Bioelectromagnetics, vol. 17(5), 1996, s. 364-372.
18. S. Dasdag, C. Sert, Z. Akdag i in.: Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on hematological and immological parameters in welders, Arch. Med. Res., vol. 33(1), 2002,s. 29-32.
19. V. Margonato, P. Nicolini, R. Conti i in.: Biologic effects of prolonged exposure to ELF electromagnetic fields in rats: II. 50 Hz magnetic fields, Bioelectromagnetics, vol. 16(6), 1995,s. 343-355.
20. A. Ubeda, M. Diaz-Enriqez, M.A. Martinez-Pascual i in.: Hematological changes in rats exposed to weak electromagnetic fields, Life Science, vol. 61(17), 1997, s. 1651-1656.
21. S. Pawelski, S. Maj: Normy i kliniczna interpretacja badań diagnostycznych w medycynie wewnętrznej, PZWL, Warszawa 1981, s. 46-47.
22. A. Sieroń, G. Cieślar, A. Kawczyk-Krupka i in.: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie, α-medica Press, Bielsko-Biała 2000.
23. R. Wadas: Biomagnetyzm, PWN, Warszawa 1978.
24. E. Gorczyńska: Dynamika procesu trombolizy w świetle patogenezy hemostazy w warunkach działania stałego pola magnetycznego, Kielce 1996.
25. Z. Dunajski: Biomagnetyzm, Wydawnictwo Komunikacji Łączności, Warszawa 1990.
26. L. Bonhomme-Faivre, A. Mace, Y. Bezie i in.: Alterations of biologi-cal parameters in mice chronically exposed to low-frequency (50 Hz) electromagnetic fields, Live Sci., vol. 62(14), 1998, s. 1271-1280.
27. L. Bonhomme-Faivre, S. Marion, F. Foriester i in.: Effects of electromagnetic fields on the immune system of occupationally exposed humans and mice, Arch Environ Health, vol. 58(11), 2003, s. 712-717.
28. G. Cieślar, A. Sieroń, J. Żmudziński i in.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości na gospodarkę wodno–elektrolitową zwierząt doświadczalnych z uwzględnieniem wybranych parametrów morfologii krwi, Balneologia Polska,vol. 36(3-4), 1998, s. 29-33.
29. E. Gorczyńska, R. Węgrzynowicz: The effect of magnetic fields on platelets, blood coagulation and fibrinolisis in guinea pigs, Physiol Chem Phys Med NMR, vol. 15(6), 1983, s. 459-468.
30. E. Gorczyńska: The process of myelopoiesis in guinea pigs under conditions of static magnetic field, Acta Physiol Pol., vol. 38(5), 1987, s. 425-432.
DOI :
Cytuj : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. , Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook