Introduction to sustainable development in the graphic arts industry

Journal : Acta Poligraphica
Article : Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach poligraficznych

Authors :
Durnyak, B.
Ukrainian Academy of Printing, Lviv,
Strepko, I.
Ukrainian Academy of Printing, Lviv,
Fedyna, B.
Ukrainian Academy of Printing, Lviv,
Hinz, J. K.
University of Maryland University College, Europe,
Hinz, P.
Grafix Centrum Poligrafii, Gdańsk,
Polkowski, M.
Research and Development Centre for the Graphic Arts, Warsaw,
Bagiński, J.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego,
Gołota, B.
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego,
Abstract : The article analyses strategies of sustainable development in the graphic arts industry. There are many deinitions of sustainable development, including this landmark one which first appeared in 1987: development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development calls for a convergence between the three pillars of economic development, social equity and environmental protection. The best illustration is an equilateral triangle, divided for three triangles. Every triangle symbolizes one of pillars. If triangles are identical it means ideal proportions between the three pillars: economy, ethics and ecology. Graphic arts is a specific branch of industry. Printing industry requires special attention in view of the sustainable development because it covers three steps of production: prepress, press and postpress (very often performed in one printing house).The article analyses strategies of sustainable development in the graphic arts industry. There are many deinitions of sustainable development, including this landmark one which first appeared in 1987: development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development calls for a convergence between the three pillars of economic development, social equity and environmental protection. The best illustration is an equilateral triangle, divided for three triangles. Every triangle symbolizes one of pillars. If triangles are identical it means ideal proportions between the three pillars: economy, ethics and ecology. Graphic arts is a specific branch of industry. Printing industry requires special attention in view of the sustainable development because it covers three steps of production: prepress, press and postpress (very often performed in one printing house).

Keywords : zrównoważony rozwój, przedsiębiorstwa poligraficzne, poligrafia, sustainable development, graphic arts industry, graphic arts,
Publishing house : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Publication date : 2015
Number : Vol. 5
Page : 27 – 40

Bibliography
: 1. Blachowski K., Tyrowicz D., Terminologia poligraficzna według normy ISO 12637-1, „Poligrafika” 2006, nr 6, s. 66.
2. Brown L. R., Flavin Ch., French H., Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, Warszawa 2000, s. 14.
3. Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2002, s. 21.
4. Lisiecka K., Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju, „Problemy Jakości” 2010, nr 12, s. 6.
5. McElroy M.W., Van Engelen J. M. L., Corporate Sustainability Management. The Art and Science of Managing Non-Financial Performance, New York 2012, s. 8, 9.
6. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2002.
7. Bagiński J. (red. nauk.), Jakość w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 2012, s. 47–49.
8. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, 2000 r. Dostęp w Internecie: http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja_milenijna.doc.
9. Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju, 2002 r.
10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, art. 5).
11. Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Dostęp w Internecie: http://www.silesia.org.pl/upload/19_SRKRM_29list06.pdf.
12. Trójstronna Deklaracja Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej. Dostęp w Internecie: http://www.mop.pl/html/miedzynarodowe_standardy/deklaracja_trojstronna.html#p2.
13. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1995 r. w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju, (M. P. 1995, nr 4, poz. 47).
14. United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, AGENDA 21. Dostęp w Internecie: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717.
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dział II, art. 3., pkt 50, (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627).
17. World Commission on Environment and Development. Our Common Future (Brundtland report), 1987. Dostęp w Internecie: http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm.
18. Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie dokumentu ramowego Organizacji Narodów Zjednoczonych „Chronić, szanować i naprawiać”. Dostęp w Internecie: http://pihrb.org/wp-content/uploads/2014/10/Wytyczne-ONZ-UNGPs-BHR-PL_web_PIHRB.pdf.
19. Zobowiązania Polski wynikające z postanowień zawartych w Planie Działań Szczytu Ziemi w Johannesburgu. Program wdrażania, 2003. Dostęp w Internecie: http://orka.sejm.gov.pl/opinie4.nsf/nazwa/OSZ_20030807_d4/$file/OSZ_20030807_d4.pdf.
20. Ellert, Polityka zrównoważonego rozwoju. Dostęp w Internecie: http://www.ellert.pl/Polityka%20Zrownowazonego%20Rozwoju.pdf.
21. Chesapeake, Strategia zrównoważonego rozwoju. Dostęp w Internecie: http://www.chesapeake.pl/o_nas/zrownowazony_rozwoj.
22. QuadGraphics, Polityka środowiskowa. Dostęp w Internecie: http://www.quadgraphics.pl/.
23. United Nations. Global Compact. Dostęp w Internecie: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission.
20. United Nations. Global Compact. Dostęp w Internecie: https://www.unglobalcompact.org.
DOI :
Qute : Durnyak, B. ,Strepko, I. ,Fedyna, B. ,Hinz, J. K. ,Hinz, P. ,Polkowski, M. ,Bagiński, J. ,Gołota, B. ,Gołota, B. , Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach poligraficznych. Acta Poligraphica Vol. 5/2015
facebook