Wykorzystanie fotogrametrii komputerowej w badaniu postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wykorzystanie fotogrametrii komputerowej w badaniu postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Autorzy :
Kwolek, A.
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Hawrylak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3 5 , 51-612 Wrocław, t e l . + 48 (71) 34 73 085, arletta.hawrylak@awf.wroc.pl,
Abstrakty : Celem pracy była ocena postawy ciała w płaszczyźnie czołowej dzieci w wieku “przedszkolnym. Grupę badawczą stanowiło 95 dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczających do Przedszkola nr 136 we Wrocławiu. Średnia wieku wynosiła 4,8 lat (odchylenie standardowe 0,75). Uczestników badania podzielono na trzy grupy wiekowe. Grupę 1 stanowiły dzieci 3-4-letnie, grupę 2 dzieci 5-letnie, a w grupie 3 znalazły się dzieci w wieku 6 lat. W badanej grupie przeprowadzono komputerową ocenę postawy ciała z wykorzystaniem mory projekcyjnej. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że asymetria tułowia w płaszczyźnie czołowej u dzieci występuje często, a jej wielkość jest bardzo zróżnicowana. Asymetrię stwierdzono najczęściej w ustawieniu miednicy oraz trójkątów talii. Największy odsetek znacznych asymetrii zaobserwowano w różnicy wysokości kątów dolnych łopatek.

The goal of the study was to assess the posture in the frontal plane in the group of pre-school children. The study group included 95 children, at the age from 3 to 6, attending kindergarten No. 136 in Wrocław. The mean age of examined children was 4.8 years (SD 0,75). The participants were divided into three groups, depending on the age. The group 1 included children at the age of 3-4, the 2. group children 5-years old and the group 3 consisted of children at the age of 6. The computer-aided assessment of posture was conducted based on the projection moire. On the basis of the statistical analysis, it was found that trunk asymmetry in the frontal plane occurs frequently in children, and its value is highly diversified. Most frequently, the asymmetry was found in the pelvis and waist triangles. The highest percentage of considerable asymmetry was observed in the region of inferior angles of the scapulae.

Słowa kluczowe : komputerowe badanie postawy ciała, wiek przedszkolny, płaszczyzna czołowa, asymetria, computer-aided examination of posture, pre-school age, frontal plane, asymmetry,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 3
Strony : 184 – 187
Bibliografia : 1. T. Kasperczyk: Metody oceny postawy ciała, Wydawnictwo Skryptowe, Kraków 2000.
2. E. Zeyland-Malawka: Ćwiczenia korekcyjne, Wydawnictwo AWF, Gdańsk 1993.
3. M Lichota: Postawa ciała w wieku przedszkolnym, w: K. Górniak, S. Arasymowicz (red.): Korektywa w przedszkolu, Konferencja metodyczna, PTNKF, Warszawa 1996, s. 244-245.
4. D. Trzcińska: Specyfika gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu, w: M. Kutzner-Kozińska (red.): Proces korygowania wad postawy, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2001, s. 188-190.
5. J. Wilczyński: Różnice w jakości postawy między dziewczętami badanymi metodą fotogrametrii przestrzennej – Moire, Kultura Fizyczna, nr 1-2, 2007, s. 12-14.
6. K. Bibrowicz, T. Skolimowski, M. Podhorski: Zastosowanie fotogrametrycznej metody oceny postawy ciała w badaniach skriningowych, w: J. Nowotny (red.): Dysfunkcje kręgosłupa – diagnostyka i terapia, Sympozjum międzynarodowe, Katowice 1993, s. 158-162.
7. K. Bibrowicz: Elementy wczesnej diagnostyki bocznych skrzywień kręgosłupa – asymetria w płaszczyźnie czołowej, Fizjoterapia, vol. 3, 1995, s. 7-15.
8. http://www.cdc.gov/growthcharts – oficjalna strona Centers for Disease Control and Prevention, Online Source for Credible Health Information.
9. L.S. Bakketeig, N. Dailidiene, V. Juskeliene, P. Magnus: Prevalence and risk factors for asymmetric posture in preschool children aged 6-7 years, Int J Epidemiol, vol. 25(5), 1996, s. 1053-1059.
10. J. Sadowska, M. Radziszewska, A. Krzymuska: Evaluation of nutrition manner and nutritional status of pre-school children, Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, voi. 9(1), 2010, s. 105-115.
11. K. Barczyk, T. Skolimowski, A. Hawrylak: Kształtowanie się asymetrii tułowia u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Fizjoterapia Polska, vol. 4(3), 2004, s. 203-208.
12. D. Śliwiński, D. Milko: Prawidłowa funkcja miednicy warunkiem powodzenia w terapii skolioz, Fizjoterapia Polska, vol. 2(4), 2002, s. 327-337.
13. A. Malinowski: Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Uniwersytet Zielonogórski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
14. P. Januszewicz, M. Sygit: Kluczowe problemy zdrowia publicznego: otyłość u dzieci i młodzieży, Zdrowie Publiczne, vol. 115(1), 2005, s. 88-91.
15. E. Chabros i in.: Otyłość i nadwaga u dzieci czteroletnich, w: J. Charzewska (red.): Otyłość epidemią XXI wieku, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2006, s. 56-61.
16. J. Charzewska, H. Weker: Ogólnopolskie badanie nad zawartością wapnia i witaminy D w dietach dzieci w wieku 4 lat, Pediatria współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, vol. 8(2), 2006, s. 107-109.
DOI :
Cytuj : Kwolek, A. ,Skrzek, A. ,Hawrylak, A. , Wykorzystanie fotogrametrii komputerowej w badaniu postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 3/2011
facebook