Zastosowanie fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w zakresie układu krążenia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zastosowanie fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w zakresie układu krążenia

Autorzy :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, taradaj@sum.edu.pl,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław, katedra.fdrn@awf.wroclaw.pl,
Czernielewski, L.
Grupa Bio-Optyki, Wydziałowy Zakład Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
Derkacz, A.
Katedra i Klinikia Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław,
Abstrakty : Fotouczulacze, zwane także fotosensybilizatorami, są niezbędnym elementem terapii fotodynamicznej (PDT). Pod wpływem promieniowania o określonej długości fali uwalniają one tlen singletowy niszczący niepożądane struktury w organizmie. Ze względu na specyfikę tej metody leczenia, fotouczulacze muszą charakteryzować się kilkoma cechami. Zalicza się do nich niską toksyczność, mutagenność i karcynogen-ność oraz dobrą tolerancję pacjentów na preparaty. Ponadto istotna jest selektywność oraz czas gromadzenia się w tkankach docelowych, a także czas eliminacji fotouczulacza – zarówno z tkanek docelowych, jak i z całego ustroju. Dla każdego preparatu charakterystyczna jest długość fali promieniowania powodująca aktywację, rozpuszczalność w wodzie i związana z nią droga podania do organizmu Jak dotychczas, głównym klinicznym zastosowaniem PDT jest onkologia oraz dermatologia nieonkologiczna. Użycie fotouczulaczy w leczeniu schorzeń w zakresie układu krążenia stawia inne wymagania w porównaniu z wyżej wymienionymi zastosowaniami. Zabiegi PDT w układzie krążenia przeprowadzane są eksperymentalnie na zwierzętach oraz w ramach pierwszych prób klinicznych. Wyniki tych badań mogą doprowadzić do rozpowszechnienia terapii fotodynamicznej w kardiologii i angiologii.

Photosensitizer is the necessary element of the photo-dynamic therapy (PDT). It generates oxygen free radicals destroying undesirable pathologic structures under the influence of specific light radiation. Due to the specificity of this treatment method all photosensitizers should posses certain features, like low toxicity and carcinogenicity and good tolerability. Very important feature is photosensitizer absorption in target tissue, time of the elimination, both from the target tissue and whole organism. Every photosensitizer is characterized by special light length causing its activation, water or lipid solubility and other, described in the article, properties, which determine the way of its application. Nowadays the main field of photodynamic therapy application is oncology and dermatology. So far cardiovascular photodynamic procedures are only in experimental animal models and very few clinical studies are performed. Taking into account very promising results of these attempts, we believe that PDT may become much more popular in angiology and cardiology in the very near future.

Słowa kluczowe : fotouczulacze, terapia fotodynamiczna, układ krążenia, photosensitizers, photodynamic theraphy, cardiovascular tissue,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. ,Taradaj, J. ,Zawadzki, M. ,Skrzek, A. ,Czernielewski, L. ,Derkacz, A. , Zastosowanie fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w zakresie układu krążenia. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook