Zastosowanie pompy baklofenowej w kompleksowej terapii spastyczności

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Zastosowanie pompy baklofenowej w kompleksowej terapii spastyczności

Autorzy :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (71) 3473263, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, tel. +48(0) 42 27 21 841, 608 436 114, e.ciejka@wompcpl.eu,
Urbanowska, J.
Kliniczny Oddział Neurochirurgii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 53-114 Wrocław, tel. +48 (71) 766 02 76,, maszka@awf.wroc.pl,
Abstrakty : Spastyczność to hiperaktywność mięśniowa spowodowana uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Może ona wystąpić w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, udaru mózgu, mózgowego porażenia dziecięcego, w przebiegu stwardnienia rozsianego. Przyczyną mogą być także inne choroby o charakterze neurodegeneracyjnym. Baklofen jest jednym z leków powodujących zmniejszenie spastyczności. Powoduje też ustępowanie spazmów mięśniowych. Dzięki temu zmniejszeniu ulegają dolegliwość bólowe, co poprawia jakość życia, samodzielność pacjentów oraz ułatwia fizjoterapię. W pracy prezentowane są doświadczenia kliniczne związane z kompleksowym leczeniem spastyczności z wykorzystaniem programowalnej pompy baklofenowej (ITB – Intrathecal Baclofen Therapy). Omówiono wskazania do tego rodzaju terapi, kwalifikację, technikę implantacji, mechanizm działania, ewentualne powikłania oraz postępowanie fizjoterapeutyczne.

Baclofen causes the reduction of spasticity and lowers the number of muscular spasms. The pain level is decreased and the quality of life improved, so as the patient’s selfdetermination possibilities. Therefore, the physiotherapy is facilitated. The paper presents clinical experiences in the treatment of spasticity using a programmable baclofen pump (ITB – Intrathecal Baclofen Therapy). Indications for the therapy, qualification, the technique of implantation, mechanism of operation, problems, as well as physiotherapeutic procedure, are discussed.

Słowa kluczowe : pompa baklofenowa, spastyczność, fizjoterapia, intrathecal baclofen pump, spasticity, physiotherphy,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 1
Strony : 24 – 27
Bibliografia : 1. A.D. Pandyan, M. Gregonc i in.: Spasticity: Clinical perceptions, neurological realities and meaningful measurement, Disability and Rehabilitation, vol. 27(1/2), 2005, s. 2-6.
2. G. Sheean: The pathophysiology of spasticity, European Journal of Neurology, vol. 9(1), 2002, s. 3-9.
3. F. Bienng-Sorensen, J.B. Nielsen, K. Klinge: Spasticityassessment: a review, Spinal Cord, vol. 44, 2006, s. 708-722.
4. J. Sławek, H. Car: Czy wszystkie preparaty toksyny otulinowej typu A są takie same? Porównanie trzech preparatów toksyny botuhnowej typu A w zarejestrowanych wskazaniach w neurologii, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 44(1), 2010, s. 43-64.
5. J. Sławek, A. Bogucki i in.: Toksyna botulinowa typu A w leczeniu spastyczności u dorosłych-stanowisko interdyscyplinarnej grupy ekspertów, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 38(6), 2004, s. 443-445 .
6. M. Rudaś: Leczenie operacyjne spastyczności, w: Neurochirurgia czynnościowa, wyd. TOM, Bydgoszcz 2007, s. 183-201.
7. Indeks leków, Medycyna praktyczna, 2010, s. 178-180.
8. G.E. Francisco: The role of intrathecal baclofen therapy in the upper motor neuron syndrome, Eur Med Phys, vol. 40, 2004, s. 131-143.
9. A.L. Albright i in.: Best-practice surgical techniques for intrathecal baclofen therapy, J Neurosurg, vol. 4(104), s. 233-239.
10. J. Sławek: Dokanalowe podawanie baklofenu (pompa baklofenowa) – mechanizm funkcjonowania, wskazania do impiantaci, działania niepożądane, w: J. Sławek (red.): Spastyczność – od patofizjologii do leczenia, Via Medica, Gdańsk 2007.
11. Informacja dla personelu medycznego, Lioresal Intrathecal0', Novartis, 2006.
12. R.L. Jones, P.K. Rawlins: The diagnosis of intrathecal infusion pump system failure, Pain Physician, vol. 8, 2005, s. 291-296.
13. M. Krawczyk: Fizjoterapia w spastyczności dorosłych pacjentów, w: J. Sławek (red.): Spastyczność – od patofizjologii do leczenia, Via Medica, Gdańsk 2007, s. 73-89.
14. E.M. Delhaas, N. Beersen i in.: Long-term outcomes of continuous intrathecal baclofen infusion for treatment of spasticity: A prospective milticenter follow-up study, Neuromodulation: Technology at the neural interface, vol. 11(3), 2008, s. 227-236.
15. B. Ridley, P.K. Rawlins: Intrathecal baclofen therapy: Ten steptoward best practice, J Neur Nurs, vol. 38(2), 2006, s. 72-82.
16. Wszczepialne systemy infuzyjne, Informacje dla lekarza zlecającego, Medtronic, 2008.
DOI :
Cytuj : Wojciechowski, J. ,Chromik, K. ,Ciejka, E. ,Urbanowska, J. , Zastosowanie pompy baklofenowej w kompleksowej terapii spastyczności. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook