Diversity of body surface temperature due to various stimuli in thermovision research

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych

Authors :
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Sobiech, K.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, katedra.kpf@awf.wroc.pl,
Jonak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, a.jonak@onet.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Abstract : Nie ma bezspornych dowodów naukowych wykazujących wpływ skrajnie niskich temperatur na organizm człowieka. Nadal pozostaje wiele niewyjaśnionych zagadnień w zakresie badań podstawowych. Celem pracy jest zbadanie, zgodnie z zasadami EBM (Evidence Based Medicine – medycyna oparta na faktach), wpływu różnych bodźców na zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała. Grupę badawczą stanowiło 90 studentów AWF we Wrocławiu, w wieku 20-25 lat (średnio 22,47š1,22). Grupa „placebo” to 30 studentów, którzy przebywali w komorze kriogenicznej, poruszając się spokojnym marszem po okręgu w czasie do 3 minut i nie byli poddawani działaniu niskiej temperatury. Grupa kontrolna „sono” to 30 studentów, którzy w tym samym pomieszczeniu poddani zostali działaniu czynnika stresującego, jakim był bodziec dźwiękowy o dawce bezpiecznej dla ludzkiego ucha. Grupa eksperymentalna „krio” to 30 osób, które poddane zostały działaniom skrajnie niskich temperatur w komorze kriogenicznej, przebywając w przedsionku komory w temperaturze -60 °C przez 1 minutę, a następnie w komorze właściwej w temperaturze -100 °C przez 3 minuty. Rejestracja rozkładu temperatury powierzchniowej ciała w pozycji stojącej w ujęciu od przodu i od tyłu wykonana została kamerą termowizyjną ThermoVision A20M. Badania przeprowadzono dwukrotnie: przed wejściem do kriokomory i bezpośrednio po wyjściu z kriokomory. Wyniki badań potwierdziły w sposób obiektywny istotny wpływ skrajnie niskich temperatur na zmianę temperatury powierzchniowej ciała. Zmian takich nie zaobserwowano w grupie placebo, ani w grupie poddanej działaniu innego bodźca stresującego.

There are still many facts related to the exposure of human body to cryogenic temperatures, that remain unexplained. The aim of the present work is to examine in accordance to EBM (Evidence-based medicine) principles, the changes of body surface temperature due to various stimuli. The research group comprised of 90 students of the University School of Physical Education in Wroclaw, aged 20-25 (22,47š1,22). Group “placebo” consisted of 30 students who spent 3 minutes in a cryogenic chamber marching slowly in circles not exposed to any external stimulus. Control grup “sono”, which was in the same chamber, was subjected to a stress factor – sound stimulus, volume safe for human hearing. Group experimental “krio” comprised 30 people subjected to extremely low temperatures in the cryogenic chamber. They spent 1 minute in the antechamber in the temperature of -60 °C and next, 3 minutes in the proper chamber, where the temperature reached -100 °C. The subjects’ surface body temperature was registered in the standing position, both from the front and from dorsal plane by a thermovision camera ThermoVision A20M. The examinations were repeated twice; before entering the cryogenic chamber and directly after leaving the chamber, Results of the examination objectively proved that there is a considerable influence of extremely low temperatures on the change of the surface body temperature. Such changes were not observed in neither the placebo group nor in the group subjected to another stress factor.

Keywords : badania termowizyjne, komora kriogeniczna, rozkład temperatur, mapa termiczna, thermovision examination, cryogenic chamber, temperature distribution, thermal map,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 4
Page : 322 – 327

Bibliography
: 1. A. Sieroń, G. Cieślar (red.): Krioterapia – leczenie zimnem, ?-medica press, Bielsko-Biała 2007.
2. R. Suszko: Krioterapia ogólnoustrojowa, Rehabilitacja Medyczna, vol. 7(2), 2003, s. 63-71.
3. L.S. Chesterton, N.F. Foster, L. Ross i in.: Skin Temperature Response to Cryotherapy, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 83, 2002, s. 543-549.
4. M. Rajewski, J. Łazowski: Rozkład i dynamika zmian temperatury w wybranych punktach ciała w kriostymulacji ogólnoustrojowej, Human Movement, vol. 1(5), 2002, s. 21-29.
5. E. Birkner, A. Sieroń, B. Beck i in.: Zastosowanie temperatur kriogenicznych w medycynie, Wiadomości Lekarskie, vol. 56, 2003, s. 54-56.
6. J. Bauer, P. Hurnik, J. Zdziarski i in.: Zastosowanie termowizji w ocenie skutków krioterapii, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 3, 1997, s. 133-140.
7. A. Hanau, M. Stucker, T. Gambichler i in.: Noninvasive diagnosis of skin functions, Hautarzt, vol. 54(12), 2003, s. 1211-1223.
8. K. Dudek: Thermography as a diagnosing system, Systems, 1998, 3, s. 68-79.
9. A. Nowakowski (red.): Postępy termografii – aplikacje medyczne, Wyd. Gdańskie, Gdańsk 2001.
10. H. Madura (red.): Pomiary termowizyjne w praktyce, Agenda Wydawnicza PAK-u, Warszawa 2004.
11. A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek i in.: Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, 2007, s. 141-146.
12. Z. Śliwiński, P. Płaza: Ocena termowizyjna gry naczyniowej kończyny górnej niedowładnej po kriostymulacji miejscowej u pacjentów po udarze mózgu, Fizjoterapia Polska, vol. 2, 2002, s. 112-117.
13. A. Smaga, T. Paszkowski, S. Woźniak i in.: Analysis of physiologic and abnormal pictures of uterine cervix by means of infrared thermography, Ginekologia Polska, vol. 74(9), 2002, s. 847-854.
14. K. Kijewski, J. Magnuszewski, R. Żerek: Przydatność badania termowizyjnego w ocenie skutków kriogenii ogólnoustrojowej, Kwartalnik Ortopedyczny, vol. 1, 2001, s. 36-40.
15. A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek i in.: Zmienność temperatury ciała pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w badaniach termowizyjnych, Fizjoterapia Polska, vol. 7, 2007, s. 308-319.
16. P. Zalewski, K. Buszko, J.J. Klawe i in.: Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 4(1), 2008, s. 272-277.
17. N. Zaproudina, V. Varmavuo, O. Airaksinen i in.: Reproducibility of infrared thermography measurements in healthy individuals, Physiological Measurements, vol. 29, 2009, s. 515-524.
18. C.S. Enwemeka, C. Allen, P. Avila i in.: Soft tissue thermodynamics before, during, and after cold pack therapy, Med. Sci. Sports Exerc., vol. 34(1), 2002, s. 45-50.
DOI :
Qute : Skrzek, A. ,Sobiech, K. ,Jonak, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Dębiec-Bąk, A. , Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 4/2009
facebook