Category: Vol. 68, No. 2-3

Taxonomy and ethology of flysch trace fossils: revision of the Marian Ksiazkiewicz collection and studies of complementary materia

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae
Tytuł artykułu : Taxonomy and ethology of flysch trace fossils: revision of the Marian Ksiazkiewicz collection and studies of complementary materia

Autorzy :
Uchman, A.
Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, fred@ing.uj.edu.pl,
Abstrakty : Ichnotaxonomy of 1,840 of flysch trace fossil specimens from the Ksiazkiewicz collection is revised. The specimens derive from diverse Tithonian?Miocene flysch deposits of the Polish Carpathians. Their ichnotaxonomy, based on morphology, was published by Ksiazkiewicz in 1997. In the revision presented in this publication, the ichnotaxonomic subdivisions are based on type of behaviour represented by the considered trace fossil. As a result, several diagnoses are changed and several ichnospecies ascribed to other ichnogenera. Ichnogenera Hormosiroidea, Saerichnites, ?Parahaentzschelinia, Halopoa, Nereites, Beaconites, Cladichnus, Protovirgularia, Ubinia and Oscillorhaphe are used the first time in the Polish Carpathians. The ichnogenera Pararusophycus, Rhabdoglyphus, Fucusopsis, Traucumichnis, Sabularia, Granularia, Bostricophyton, Halymenidium, Buthotrephis, Tubulichnium, Tuberculichnus, Helminthoida, Muensteria, Keckia, and Taphrhelminthoida are not recommended for further use. The new ichnogenus Belocosmorhaphe n. igen. and the new ichnospecies name Cosmorhaphe carpathica nom. nov. are proposed. Ichnotaxa Trichichnus linearis Frey, Imponoglyphus torquendus Vialov, Palaeophycus tubularis Hall, Chondrites ?recurvus (Brongniart) and Arenituba isp. are distinguished for the first time in the Carpathian flysch on the base of Ksiazkiewicz material.

1840 okazów fliszowych skamieniałości śladowych z kolekcji Książkiewicza poddano ichnotaksonomicznej rewizji. Okazy te pochodzą z różnych tytońsko-mioceńskich utworów fliszowych Karpat polskich. Ich ichnotaksonomia, oparta na morfologii, była przedstawiona przez Książkiewicza w 1977 roku. W rewizji przedstawionej w niniejszej publikacji, wydzielenia ichnotaksonomiczne oparto na typie behawioru reprezentowanego przez daną skamieniałość śladową. W rezultacie, zmieniono szereg diagnoz. Wiele ichnogatunków zaliczono do innych niż dotąd ichnorodzajów. Ichnorodzaje Hormosiroidea, Saerichnites, ?Parahaentzschelinia, Halopoa, Nereites, Beaconites, Cladichnus, Protovirgularia, Ubinia i Oscillorhaphe użyto po raz pierwszy w Karpatch polskich. Ichnorodzaje Pararusophycus, Rhabdoglyphus, Fucusopsis, Traucumichnis, Sabularia, Granularia, Bostricophyton, Halymenidium, Buthotrephis, Tubulichnium, Tuberculichnus, Helminthoida, Muensteria, Keckia i Taphrhelminthoida nie są rekomendowane do dalszego używania. Zaproponowano nowy ichnorodzaj Belocosmorhaphe n. igen. i nową nazwę ichnogatunkową Cosmorhaphe carpathica nom. nov. Ichnotaksony Trichichnus linearis Frey, Imponoglyphus torquendus Vialov, Palaeophycus tubularis Hall, Chondrites ?recurvus (Brongniart), Arenituba isp. są wyróżnione po raz pierwszy we fliszu karpackim, w oparciu o materiał z kolekcji Książkiewicza.

Słowa kluczowe :
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Geologiczne
Rocznik : 1998
Numer : Vol. 68, No. 2-3
Strony : 105 – 218
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Uchman, A. , Taxonomy and ethology of flysch trace fossils: revision of the Marian Ksiazkiewicz collection and studies of complementary materia. Annales Societatis Geologorum Poloniae Vol. 68, No. 2-3/1998

Insect borings in Oligocene wood, Kliwa Sandstone, Outer Carpathians, Poland

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae
Tytuł artykułu : Insect borings in Oligocene wood, Kliwa Sandstone, Outer Carpathians, Poland

Autorzy :
Uchman, A.
Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, fred@ing.uj.edu.pl,
Rajchel, J.
Department of General and Mathematical Geology, University of Mining and Metalurgy, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, fred@ing.uj.edu.pl,
Abstrakty : Two types of insect borings in silicified wood (Taxodiaceae or Cupressaceae) from Lower Oligocene turbiditic sands (Menilite Beds) in the Polish Outer Carpathians are reported. The first type is quite similar to those of larvae of the extant beetle genus Anobium and can be ascribed to the ichnogenus ?Anobichnium Linck, 1949. The second type resembles that of larvae of the living wasp genus Sirex . The studied trace fossils were produced by insects that fed on dead wood on land. The bored wood was moved into the shallow sea, buried in sand and then transported to the deep-sea environment by mass transport. Silification of the specimens probably started in marine conditions.

Opisano dwa typy drążeń owadów w skrzemionkowanym drewnie (Taxodiaceae lub Cupressaceae) z dolnooligoceńskich piaskowców kliwskich (warstwy menilitowe) jednostki skolskiej zewnętrznych Karpat fliszowych. Pierwszy typ podobny jest do drążeń larw współczesnego chrząszcza Anobium i może być zaliczony do ichnorodzaju ?Anobichnium Linck, 1949. Drążenie drugiego typu podobne jest do drążeń larwy współczesnej błonkówki z rodzaju Sirex. Larwy owadów tworzyły drążenia w warunkach lądowych, prawdopodobnie w obumarłym drzewie. Nawiercone drewno zostało przetransportowane i pogrzebane w piaszczystych osadach płytkomorskich, a następnie przeniesione w głąb morza w spływie piaszczystym. Sylifikacja tych drewien rozpoczęła się prawdopodobnie w środowisku morskim.

Słowa kluczowe :
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Geologiczne
Rocznik : 1998
Numer : Vol. 68, No. 2-3
Strony : 219 – 224
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Uchman, A. ,Rajchel, J. , Insect borings in Oligocene wood, Kliwa Sandstone, Outer Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae Vol. 68, No. 2-3/1998
[Top]

Exotic clasts of organodetritic algal limestones from lithosomes of the Babica Clay, Skole Unit (Outer Flysch Carpathians, Poland)

Czasopismo : Annales Societatis Geologorum Poloniae
Tytuł artykułu : Exotic clasts of organodetritic algal limestones from lithosomes of the Babica Clay, Skole Unit (Outer Flysch Carpathians, Poland)

Autorzy :
Uchman, A.
Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland, fred@ing.uj.edu.pl,
Rajchel, J.
Department of General and Mathematical Geology, University of Mining and Metalurgy, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, fred@ing.uj.edu.pl,
Rajchel, J.
Department of General and Mathematical Geology, University of Mining and Metalurgy, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland,
Abstrakty : he paper deals with exotic clasts of Lithothamnium calcarenites and calcirudites occurring in the central part of the Skole Unit. The clasts are confined exclusively to those lithosomes of the Babica Clay (upper Paleocene) which occur within the Variegated Shale Formation, overlying the Bircza Lithothamnium Limestone Bed (BLLB). The exotic clasts represent fragments of talus deposits, formed due to degradation of algal reefs which were situated along the northern margin of the Skole basin. They were transported into the basin by dense cohesive flows that built pebbly mudstones lithosomes of the Babica Clay. Exotic clasts of calcarenites contain silicified cores formed after clast deposition. The age of exotic rocks was determined as the turn of the Early and Late Paleocene basing on foraminifers.

Scharakteryzowano grupę litotamniowych, kalkarenitowych i kalcyrudytowych egzotyków, z centralnej części jednostki skolskiej. Występują one tylko w tych litosomach iłów babickich (późny paleocen), które usytuowane są w obrębie formacji pstrych łupków, powyżej warstwy litotamniowego wapienia z Birczy /wt/. Egzotyki te są fragmentami stożków nasypowych, formujących się z degradacji raf glonowych usytuowanych wzdłuż północnej krawędzi zbiornika tej jednostki. Ich transport w głąb zbiornika odbywał się w gęstych, kohezyjnych spływach żwirowców ilastych formujących litosomy iłów babickich. Egzotyki kalkarenitowe posiadają zsylifikowane jądro, utworzone po ostatecznej depozycji egzotyka. Na podstawie zawartej w egzotykach mikrofauny otwornicowej określono ich wiek na przełom wczesnego i późnego paleocenu.

Słowa kluczowe :
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Geologiczne
Rocznik : 1998
Numer : Vol. 68, No. 2-3
Strony : 225 – 235
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Uchman, A. ,Rajchel, J. ,Rajchel, J. , Exotic clasts of organodetritic algal limestones from lithosomes of the Babica Clay, Skole Unit (Outer Flysch Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae Vol. 68, No. 2-3/1998
[Top]