Category: 2014

Application of Devices and Systems Designed for Power Quality Monitoring and Assessment

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Application of Devices and Systems Designed for Power Quality Monitoring and Assessment

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Abstrakty : The paper presents the problems associated with increasing demands on the equipment and systems for power quality assessment (PQ), installed at power substations. Difficulties are signaled due to current lack of standards defining the test methodology of measuring devices. The necessary device properties and the structure of a large system operated in real time and designed to assess the PQ are discussed. The usefulness of multi-channel analyzers featuring the identification and registration of transients is pointed out. The desirability of synchrophasor assessment implementation and device integration by standard PN-EN 61850 with other SAS devices is also justified.

Artykuł prezentuje problemy wynikające ze wzrostu wymagań wobec urządzeń i systemów oceniających jakość energii elektrycznej (JEE), instalowanych na stacjach elektroenergetycznych. Zasygnalizowano trudności wynikające z braku norm definiujących metodologię badań urządzeń pomiarowych. Omówiono niezbędne właściwości urządzeń oraz strukturę rozległego systemu działającego w czasie rzeczywistym i przeznaczonego do realizacji oceny JEE. Wskazano na przydatność wielokanałowych analizatorów z funkcją identyfikacji i rejestracji ultraszybkich zaburzeń. Uzasadniono celowość wprowadzenia do tych urządzeń funkcji wyznaczania synchrofazorów oraz ich integracji w standardzie PN-EN 61850 z innymi urządzeniami systemu automatyki stacyjnej.

Słowa kluczowe : jakość energii, klasa A, rejestracja zaburzeń, power quality assessment, Class A, disturbances recording,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 18 – 28
Bibliografia : 1. Stanescu C., Postolache R., Widmir J.,The Romanian TDO’s Power Quality Monitoring System and Smart Grids Component, C4-101, CIGRE2012.
2. Szczepański T., Rączka J., Monitoring i analiza jakości energii elektrycznej w systemie przesyłowym Power quality monitoring and analysis in the transmission system, Elektroenergetyka 2012, No. 1–2.
3. PN-EN 50160:2010, Voltage Characteristics in Public Distribution Systems.
4. PN-EN 61000-4-30:2011, Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4–30, Testing And Measurement Techniques – Power Quality Measurement Methods.
5. Regulation of the Minister of Economy of 4 May 2007 on the detailed conditions of the power system operation.
6. PN-EN 61400-21:2009, Wind turbines, Part 21, Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines, PKN.
7. Analizatory Jakości Energii, Standardowe Specyfikacje Techniczne Power Quality Analyzers, Standard Technical Specifications, PSE Operator, May 2011
8. PN-EN 62053-22:2006, Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements, Part 22, Static meters for active energy classes 0.2S and 0.5S, PKN.
9. PN-EN 45011:2000, General requirements for bodies operating product certification systems, PKN.
10. IEC62586-1,Power Quality Measurements in Power Supply Systems, Part 1, Power Quality Instruments, IEC official draft, 2012.
11. IEC 62586-2, Power Quality Measurements in Power Supply Systems, Part 2, Functional Tests and Uncertainty Requirements, IEC official draft, 2012.
12. Gil W., Syndis PQ a jakość energii elektrycznej w spółkach przesyłowych i dystrybucyjnych Syndis PQ and power quality in transmission and distribution companies, Pomiary Automatyzacja Kontrola, September 2012.
13. IEC 61850-7-4:2010(E), Communication networks and systems for power utility automation, Part 7–4, Basic communication structure. Compatible logical node classes and data object classes.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. , Application of Devices and Systems Designed for Power Quality Monitoring and Assessment. Acta Energetica nr 1/2014

Laboratory Test Results for the Travelling Wave Fault Location Scheme

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Laboratory Test Results for the Travelling Wave Fault Location Scheme

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Abstrakty : The article describes the travelling wave fault location algorithm for high voltage lines based on wavelet transform. The algorithm is implemented in a prototype and tested in the laboratory. The article presents the hardware and software part of a travelling wave fault locator, methodology and test results.

W artykule opisano algorytm falowej lokalizacji miejsca zwarcia w linii wysokiego napięcia (WN) oparty na przekształceniu falowym zaimplementowany w prototypie urządzenia, a następnie przetestowano w warunkach laboratoryjnych. Artykuł przedstawia opis części sprzętowej i programowej falowego lokalizatora, metodykę oraz wyniki testów.

Słowa kluczowe : lokalizacja zwarcia, linia WN, przekształcenie falowe, fault location, HV line, wavelet transform,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 29 – 39
Bibliografia : 1. Glik K. et al., Travelling wave fault location in power transmission systems: an overview, Journal of Electrical Systems 2011, No. 7, pp. 287–296.
2. Qin J., Chen X., Zheng J., Travelling wave fault location of transmission line using wavelet transform, Proceedings of IEEE Powercon Conference, 1998, pp. 533–537.
3. Gale P.F. et al., Travelling wave fault locator experience on ESKOM’s transmission network, Proc. IEE Seventh International Conference on Developments in Power System Protection, 2001, pp. 327–330.
4. Gale P.F., Stokoe J., Crossley P.A., Practical experience with travelling wave fault locators on Scottish power’s 275&400kV transmission system, Proc. Sixth IEEE International Conference on Developments in Power System Protection, 1997, pp. 192–196.
5. Xu B., Shu Z., Gale P., The application of travelling wave fault locators in China, Proc. IET 9th International Conference on Developments in Power System Protection, 2008, pp. 535–539.
6. Haffar El A., Lehtonen M., Evaluation of travelling wave fault location based on field measurements, Proc. IET 9th International Conference on Developments in Power System Protection, 2008, pp. 601–605.
7. Zimath S.L., Ramos M.A.F., Filho J.E.S., Comparison of impedance and travelling wave fault location using real faults, Proc. IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, 2010, pp. 1–5.
8. Zhen W. et al., Travelling wave fault location test technique and its applications using a high speed travelling wave generator, Proc. Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2012), 2012, pp. 1–4.
9. Kowalik R., Januszewski M., Rasolomampionona D., Problems Found During Testing Synchronous Digital Hierarchical Devices Used on Power Protection Systems, IEEE Transactions On Power Delivery 2013, No. 28 (1), pp. 11–20.
10. Glik K., Rasolomampionona D., Kowalik R., Detection, classification and fault location in HV lines using travelling waves, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2012, No. 1a, pp. 269–275.
11. Mallat S., A Wavelet Tour of Signal Processing, New York: Academic, 2008.
12. TWS Mk VI User Manual, Travelling Wave Fault Locator, document ID: 40-08534-02.
13. Johns A.T., Aggarwal R.K., Song Y.H., Improved techniques for modeling fault arcs on faulted EHV transmission systems, IEE – Generation, Transmission and Distribution 1994, No. 141, pp. 148–154.
14. Rosołowski E., Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych Computer methods for the analysis of electromagnetic transients, Wrocław 2009, p. 361.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. , Laboratory Test Results for the Travelling Wave Fault Location Scheme. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Abstrakty : The paper describes schemes of modern digital protection automation devices using Ethernet technology as the main medium of exchange of information, which allows building a communication architecture for a power system, using all aspects of the IEC 61850 standard.

W artykule opisano konstrukcje nowoczesnych urządzeń cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej, wykorzystujących technologie Ethernet jako główne medium wymiany informacji. Pozwala to na zbudowanie architektury komunikacyjnej systemu elektroenergetycznego, wykorzystującej wszystkie aspekty standardu IEC 61850.

Słowa kluczowe : zabezpieczenia cyfrowe, IEC 61850, urządzenia automatyki elektroenergetycznej, IED, IEC 61850, protection automation devices,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 40 – 58
Bibliografia : 1. Kowalik R., Sieci komputerowe jako podstawa funkcjonowania następnej generacji urządzeń automatyki elektroenergetycznej Computer networks as the basis for the operation of the next generation of automation devices, KBN project No. 4T10B07122, Warszawa 2005.
2. Kowalik R., Januszewski M., Coordination of protections through the exchange of binary signals between power system substations in the IEC61850 protocol, Przegląd Elektrotechniczny 2009, No. 6 (in English) pp. 195–201.
3. Kowalik R., Januszewski M., Gontarz K., final report of project No. 0492/R/T02/2007/03 Intranetowe urządzenie automatyki elektroenergetycznej nowej generacji Intranet-enabled new generation electrical power system automation device, Warszawa 2010.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. , The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

Usage of Wind Farms in Voltage and Reactive Power Control Based on the example of Dunowo Substation

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Usage of Wind Farms in Voltage and Reactive Power Control Based on the example of Dunowo Substation

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Abstrakty : The article describes a control system designed at the Institute of Power Engineering Gdańsk Division, which has been applied in Dunowo substation and nearby wind farms. Control systems use wind farms in the process of voltage and reactive power control. The device structure, rules of control and requirements described in the Instruction of Transmission System Operation and Maintenance (grid code) released by Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA the Transmission System Operator in Poland are presented.

W artykule przedstawiono opracowany i zrealizowany przez Instytut Energetyki system regulacji napięć i mocy biernych dla węzła Dunowo, obejmujący stację elektroenergetyczną najwyższych napięć oraz dwie spośród wielu farm wiatrowych. Zaprezentowano aktualne wymagania OSP dotyczące regulacji napięcia z wykorzystaniem farm wiatrowych. Przedstawiono budowę i strukturę systemu, reguły działania jego składników, a także zasady koordynacji regulacji transformatorowej w stacji najwyższych napięć i generatorowej w farmach wiatrowych.

Słowa kluczowe : ARST, URST, regulacja napięcia, regulacja mocy biernej, farmy wiatrowe, voltage control, reactive power control, wind farms,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 59 – 71
Bibliografia : 1. IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunkikorzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowaniarozwoju sieci The transmission grid code. Terms and conditions ofthe grid use, operation, and development planning, Polskie SieciElektroenergetyczne Operator SA, version 1.0 of 22 December 2010.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. , Usage of Wind Farms in Voltage and Reactive Power Control Based on the example of Dunowo Substation. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

The Design and Operation of IEC 61850 – Based Transformer Measuring Device

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Design and Operation of IEC 61850 – Based Transformer Measuring Device

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Abstrakty : The submitted paper presents the results of research on the development of a monitoring system for HV power transformers using the IEC 61850 communication standard. The characteristic feature of this system is its implementation on Linux-based programmable PLC. Data registration functionality, aggregation, archiving and data visualization are merged on one controller. Data registration is performed through built-in digital and analogue input cards, Ethernet and serial ports used for communication with external devices. Data aggregation and archiving is based on the MySQL database system, through data visualization and presentation thanks to an in-built HTML server with an implemented HTML web page that shows the most important parameters in real time. In addition, the implemented IEC 61850 stack enables a direct communication with the SCADA system. The stack has been implemented within the controller in such a way that the need for additional equipment, such as standard machine translation, is reduced. Both the device and all the algorithms developed in the Institute of Electrical Engineering allow collecting and recording the signals in real time, and moreover make a preliminary diagnosis of the transformer.

Artykuł zawiera wyniki badań nad opracowaniem systemu monitoringu transformatorów najwyższych mocy wykorzystującego standard IEC 61850. Cechą charakterystyczną opisywanego systemu jest jego implementacja na programowalnym sterowniku PLC, bazującym na systemie Linux. W jednym sterowniku została połączona funkcjonalność rejestracji, agregacji, archiwizacji i wizualizacji danych.

Słowa kluczowe : monitoring, transformator, IEC 61850, monitoring, transformer, IEC 61850,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 72 – 82
Bibliografia : 1. Kowalik R., Kopański P. , Glik K., “Autotransformer monitoring system” International Conference on Renewable Energies And Power Quality (ICREPQ ’10), pp. 23–25 March 2010, Grenada, Spain, p. 692.
2. Kowalik R., Januszewski M., Example results of electrical power system protection devices interoperability tests using IEC 61850 standard, Electrical Review 2008, No. 9, pp. 114–119.
3. Kowalik R., Januszewski M., Coordination of protections through the exchange of binary signals between power system substations in the IEC 61850 protocol, Electrical Review 2009, No. 6, pp. 195–201.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. , The Design and Operation of IEC 61850 – Based Transformer Measuring Device. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

The Impact of Power Swings on the Performance of Power Unit Distance Protection Relays on the Example of a Disturbance in a Power Plant Substation

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Impact of Power Swings on the Performance of Power Unit Distance Protection Relays on the Example of a Disturbance in a Power Plant Substation

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Abstrakty : The paper presents the results of the analysis of a real disturbance that took place in one of the Polish power plant substations. The fault was caused by the short-circuit that occurred near the power plant bus-bars. As a consequence, change in the power grid configuration occurred and one of two generators working in the power plant lost the synchronism. As a result of power swings, the unwanted operation of the unit distance protection occurred. This caused unwanted tripping of that unit. The paper gives a shortened analysis of the impedance trajectories at the time of the disturbance.

W artykule przedstawiono wyniki analizy zakłócenia, jakie miało miejsce w jednej ze stacji przyelektrownianych, do której przyłączone były dwa bloki dużej elektrowni systemowej. Zdarzenie zostało wywołane zwarciem w polu transformatora łączącego szyny 110 kV i 400 kV tej stacji. W jego następstwie doszło do zmiany konfiguracji sieci, która doprowadziła do utraty synchronizmu jednego z generatorów, a ostatecznie do całkowitego wyłączenia jednego z bloków elektrowni po zbędnym działaniu zabezpieczeń w czasie kołysań mocy.

Słowa kluczowe : blok energetyczny, kołysania mocy, stabilność, zabezpieczenia impedancyjne bloku, power unit, power swing, stability, impedance protection,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 83 – 101
Bibliografia : 1. ABB: Generator protection REG670-application manual, version 1.2, October 2011.
2. ABB: Line differential protection RED670-application manual, version 1.2, October 2011.
3. ABB: Line distance protection REL670-application manual, version 1.2, October 2011.
4. Machowski J., Smolarczyk A., Opracowanie zasad nastaw blokad przeciwkołysaniowych zabezpieczeń pod kątem odbudowy sytemu – etap II Elaboration of power swing blocking functions setting rules in scope of reconstruction of power system – stage II, Warszawa, 2007.
5. Nelles D., Opperskalski H., Digitaler Distanzschutz-Verhalten der Algorihmen bei nichtidealen Eingangssignalen; DUV; Wiesbaden, 1991.
6. Siemens, SIPROTEC distance protection 7SA522 V4.70 – manual, February 2012.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. , The Impact of Power Swings on the Performance of Power Unit Distance Protection Relays on the Example of a Disturbance in a Power Plant Substation. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

Estimation of Selected Synchronous Generator Parameters Based on the Gradient Method

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Estimation of Selected Synchronous Generator Parameters Based on the Gradient Method

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Abstrakty : The authors present a method for the estimation of synchronous generator model parameters using a gradient algorithm. The paper shows an example of model parameter estimation for a turbogenerator and hydrogenerator, based on the generator voltage time responses obtained during an active and reactive power rejection test.

Artykuł prezentuje metodę estymacji parametrów modelu generatora synchronicznego z wykorzystaniem algorytmu gradientowego. Przedstawiono przykład estymacji parametrów modelu hydrogeneratora i turbogeneratora, na podstawie przebiegów napięcia generatora podczas dwóch testów: zrzutu mocy czynnej i zrzutu mocy biernej. Prezentowane analizy zostały wykonane w autorskim programie wykorzystującym środowisko modelowania PowerFactory firmy DIgSILENT.

Słowa kluczowe : estymacja, model generatora synchronicznego, metoda gradientowa, synchronous generator model, estimation, gradient method,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 102 – 113
Bibliografia : 1. Berube G.R., Hajagos L.M., Testing & modeling of generator controls, Power Engineering Society General Meeting, 2003.
2. Kundur P., Power system stability and control, McGraw-Hill, 1994.
3. IEEE Guide for Synchronous Generator Modelling Practices and Applications in Power System Stability Analyses, IEEE Std 1110-2002 (Revision of IEEE Std 1110-1991), 2003.
4. IEEE Guide: Test Procedures for Synchronous Machines, IEEE Std 115- 1995, 1995.
5. IEEE Guide: Test Procedures for Synchronous Machines Part I – Acceptance and Performance Testing, Part II – Test Procedures and Parameter Determination for Dynamic Analysis, IEEE Std 115-2009 (Revision of IEEE Std 115-1995), 2010.
6. IEEE PES WG 12 Report (P.L. Dandeno, Chair), Experience with stanstill frequency response (SSFR) testing and analysis of salient pole synchronous machines, IEEE Trans. Energy Conversion. 1999, Vol. 14, No. 4, pp. 1209–1217.
7. Paszek S. et al., Parameter Estimation of the Mathematical Model of a Generator, Excitation System and Turbine, Przegląd Elektrotechniczny 2005, No. 11.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. , Estimation of Selected Synchronous Generator Parameters Based on the Gradient Method. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

The Large Customer Reactive Power Control Possibilities

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Large Customer Reactive Power Control Possibilities

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : In this paper the authors wish to draw attention to the rationale for, and the possibility of, the use of local reactive power sources by the Transmission Node Master Controller (TNMC). Large Customers (LC) are one of the possible reactive power sources. The paper presents the issues related to the need for coordination between the control systems installed in the LC network, and coordination between control systems of the LC as well as master control systems in the network.

Autorzy artykułu zwracają uwagę na celowość i możliwość wykorzystania lokalnych źródeł mocy biernej przez układy regulacji grupowej węzła przesyłowego (RGWP). Jednym z takich źródeł są wielcy odbiorcy (WO). W artykule przedstawiono również zagadnienia związane z potrzebą koordynacji pomiędzy układami regulacji zainstalowanymi w sieci WO oraz koordynacji pomiędzy układami regulacji WO a układami regulacji nadrzędnej w sieci.

Słowa kluczowe : voltage control, reactive power control, large customer,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 114 – 125
Bibliografia : 1. Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego Power system control and stability, Warsaw University of Technology Publishers, Warsaw 2007.
2. Machowski J. et al., Power System Dynamics, Stability and Control, John Wiley 2008.
3. Małkowski R., Szczerba Z., Układy regulacji transformatorów sprzęgłowych w stacjach transformatorowych sieci przesyłowej. Stan obecny. Analiza – z uwzględnieniem stanów nienormalnych – zalecanych i niezbędnych zmian algorytmów działania regulatorów i stosowanych nastawień, w tym zwłok czasowych Coupling transformers control systems in transmission grid’s transformer substations. The present state. Analysis – taking into account the abnormal conditions – of recommended and necessary changes in control algorithms and setpoints, including time delays, Gdansk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdańsk 2009, Point 8.4.11.A.
4. Małkowski R., Szczerba Z., Nowy algorytm regulacji transformatorów zasilających sieć rozdzielczą New algorithm for controlling transformers that supply distribution grid, Acta Energetica 2012, No. 8.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. , The Large Customer Reactive Power Control Possibilities. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

New Structure of Governor Electrohydraulic Power which meets the Requirements of the Implemented LFC-System

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : New Structure of Governor Electrohydraulic Power which meets the Requirements of the Implemented LFC-System

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Pawlak, M.
Warsaw University of Technology , m.pawlak@mchtr.pw.edu.pl,
Karczewski, J.
Institute of Power Engineering , jacek.karczewski@itc.edu.pl,
Abstrakty : The construction and operation of a control system of a power unit turboset has been described. The controllers use the CWP (Current Work Point) signal from the ACFP (Automatic Control Frequency and Power) system. Such an installation has been made on a power unit in a Power Plant. The control system functions, principle of operation, structure, software and investigation results have been presented. The new LFC (Load Frequency Control) system has been described in this paper. The benefits for the energy-producer are mentioned. Increasing complexity of the control systems of steam turbines has called for the development of diagnostic methods and measures.

W polskim systemie elektroenergetycznym wdrażany jest obecnie nowy regulator centralny LFC (ang. load frequency control), wykorzystywany w automatycznej regulacji częstotliwości i mocy wymiany. Na jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) narzucone zostały wymogi dotyczące spełnienia wymagań LFC. W artykule przedstawiona zostanie struktura, budowa i zasada działania mikroprocesorowych elektrohydraulicznych regulatorów mocy (MREH), zaprojektowanych i konstruowanych w Oddziale Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki w Łodzi. Regulatory te wdrożone zostały w jednej z krajowych elektrowni zawodowych. Zaprezentowane zostaną wyniki obiektowych badań eksploatacyjnych oraz dokonana zostanie ocena możliwości implementacji nowych procedur komunikacyjnych między MREH a LFC do struktury programowej regulatorów.

Słowa kluczowe : turbina, system elektroenergetyczny, regulator elektrohydrauliczny, turbine, control system, power unit,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 126 – 141
Bibliografia : 1. Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego Power system control and stability, Warszawa 2007, p. 382
2. Pawlik M., Strzelczyk F., Elektrownie Power plants, Warszawa, 2009, p. 634.
3. Karczewski J. et al., Assessment of availability of the power unit participating in the regulation of electrical power system, Archiwum Energetyki 2010, Vol. XL, No. 1, pp. 89–103.
4. Wymogi wobec JWCD na potrzeby wdrażania systemu LFC PSE-Operator Requirements for JWCD in view of the LFC PSE – Operator system implementation, version 2 Konstancin-Jeziorna, 4 August 2011.
5. Karczewski J. et. al., Raport z badań przeprowadzonych 1 czerwca 2012 na bloku nr 1 w EL. Adamów Report of the tests performed on 1 June 2012 on unit 1 at Adamów power plant ITC 2012.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. ,Pawlak, M. ,Karczewski, J. , New Structure of Governor Electrohydraulic Power which meets the Requirements of the Implemented LFC-System. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

Arcing Faults Location Methods for Power Transmission Lines

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Arcing Faults Location Methods for Power Transmission Lines

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Pawlak, M.
Warsaw University of Technology , m.pawlak@mchtr.pw.edu.pl,
Karczewski, J.
Institute of Power Engineering , jacek.karczewski@itc.edu.pl,
Pustułka, M.
Wrocław University of Technology, mateusz.pustulka@pwr.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.lukowicz@pwr.wroc.pl,
Iżykowski, J.
Wrocław University of Technology, jan.izykowski@pwr.wroc.pl,
Abstrakty : This paper presents three different fault location approaches: one-end Takagi algorithm, two-end algorithm considering natural fault loops and neural network. It is assumed that three-phase voltages and currents from both ends of the line measured asynchronously are the input signals of the fault locator. In addition to natural fault loop signals also the use of symmetrical components (positive and negative or incremental positive sequence components) for fault location were considered. Results of the evaluation study have been included, analyzed and discussed. The impact of filtration has also been considered.

W artykule przedstawiono trzy metody lokalizacji zwarć: algorytm Takagi, algorytm wykorzystujący pomiary z dwóch końców linii oraz algorytm z siecią neuronową. Do lokalizacji zwarcia w algorytmach użyto napięcia i prądów mierzonych z obu końców linii. Sieć neuronowa wspomagana była rozwiązaniem uzyskanym za pomocą algorytmu, który w celu określenia miejsca zwarcia, oprócz naturalnych sygnałów pętli zwarciowych, wykorzystywał również sygnały składowych symetrycznych. Przeanalizowany został wpływ filtracji sygnałów zasilających na dokładność algorytmów.

Słowa kluczowe : lokalizacja zwarć, sztuczna sieć neuronowa, zwarcia łukowe, fault location, artificial neural network, arcing fault,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 142 – 151
Bibliografia : 1. Saha M.M., Iżykowski J., Rosołowski E., Fault Location on Power Networks, Springer, London 2010.
2. Takagi T. et al., Development of a new type fault locator using the one-terminal voltage and current data, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Aug. 1982, Vol. 101, No. 8, pp. 2892–2898.
3. Johns A.T., Aggarwal R.K., Song Y.H., Improved techniques for modelling fault arcs on faulted EHV transmission systems, Generation, Transmission and Distribution, March 1994, IEE Proceedings, Vol. 141, No. 2, pp. 148–154.
4. Saha M.M., Rosołowski E., Iżykowski J., New Fault Location Method, PACWorld, September 2012, Vol. 21.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. ,Pawlak, M. ,Karczewski, J. ,Pustułka, M. ,Łukowicz, M. ,Iżykowski, J. , Arcing Faults Location Methods for Power Transmission Lines. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

Application of Load Compensation in Voltage Controllers of Large Generators in the Polish Power Grid

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Application of Load Compensation in Voltage Controllers of Large Generators in the Polish Power Grid

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Pawlak, M.
Warsaw University of Technology , m.pawlak@mchtr.pw.edu.pl,
Karczewski, J.
Institute of Power Engineering , jacek.karczewski@itc.edu.pl,
Pustułka, M.
Wrocław University of Technology, mateusz.pustulka@pwr.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.lukowicz@pwr.wroc.pl,
Iżykowski, J.
Wrocław University of Technology, jan.izykowski@pwr.wroc.pl,
Sobczak, B.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , B.Sobczak@ien.gda.pl,
Rink, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , R.Rink@ien.gda.pl,
Głaz, M.
PSE SA , Marek.Glaz@pse.pl,
Abstrakty : The Automatic Voltage Regulator normally controls the generator stator terminal voltage. Load compensation is used to control the voltage which is representative of the voltage at a point either within or external to the generator. In the Polish Power Grid (PPG) compensation is ready to use in every AVR of a large generator, but it is utilized only in the case of generators operating at the same medium voltage buses. It is similar as in most European Power Grids. The compensator regulating the voltage at a point beyond the machine terminals has significant advantages in comparison to the slower secondary Voltage and Reactive Power Control System (ARNE)1. The compensation stiffens the EHV grid, which leads to improved voltage quality in the distribution grid. This effect may be particularly important in the context of the dynamic development of wind and solar energy.

Kompensacja regulacji napięcia prądem generatora przesuwa punkt regulacji napięcia z zacisków generatora w kierunku sieci lub do wewnątrz generatora. W krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) kompensacja jest możliwa we wszystkich regulatorach napięcia dużych generatorów, jednak stosowana jest tylko wówczas, gdy pracują one na wspólne szyny średniego napięcia. Podobnie jest w zdecydowanej większości systemów europejskich. Tymczasem wydaje się, że przesunięcie punktu szybkiej regulacji napięcia w stronę sieci ma dość istotne zalety, których nie ma wolniejsza wtórna regulacja napięcia, realizowana w KSE przez układy automatycznej regulacji napięcia elektrowni (ARNE) . Korzyścią stosowania kompensacji jest m.in. usztywnienie napięć w sieci przesyłowej, a więc poprawa jakości napięcia także w sieciach niższych napięć. W warunkach dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej wykorzystującej wiatr i słońce, zwiększającej zmienność m.in. napięcia sieci, ten efekt zastosowania kompensacji może okazać się szczególnie ważny. W ubiegłym roku operator PSE SA rozpoczął realizację obszernej dwuetapowej pracy poświęconej zastosowaniu kompensacji regulacji napięcia w generatorach elektrowniach Bełchatów, Kozienice, Ostrołęka i Żarnowiec. Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia, uzyskane w pierwszym etapie prac, który był poświęcony w większości badaniom modelowym.

Słowa kluczowe : kompensacja prądowa, regulator napięcia generatora, generator, load compensation, Automatic Voltage Regulator (AVR), AVR,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 152 – 165
Bibliografia : 1. IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies, IEEE Std 421.5™-2005.
2. PSLF’s User Manual.
3. PSS®E Model Library.
4. Kundur P., Power System Stability and Control, EPRI Power System Engineering Series. McGraw-Hill Inc, New York 1994.
5. Coordinated Voltage Control in Transmission Networks, Report CIGRE No. 310, 2007.
6. Madajewski K., Sobczak B., Dynamiczne aspekty utraty stabilności napięciowej Dynamic aspects of voltage stability loss, XIV. International Scientific Conference “Current Problems in Power Engineering”, Jurata 2009.
7. Madajewski K., Sobczak B., Trębski R., Praca ograniczników w układach regulacji generatorów synchronicznych w warunkach niskich napięć w systemie elektroenergetycznym Limiter performance in synchronous generator control systems at low voltages in the power system, XIII. International Scientific Conference “Current Problems in Power Engineering”, Jurata 2007.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. ,Pawlak, M. ,Karczewski, J. ,Pustułka, M. ,Łukowicz, M. ,Iżykowski, J. ,Sobczak, B. ,Rink, R. ,Głaz, M. , Application of Load Compensation in Voltage Controllers of Large Generators in the Polish Power Grid. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

Fast-Valving of Large Steam Turbine Units as a Means of Power System Security Enhancement

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Fast-Valving of Large Steam Turbine Units as a Means of Power System Security Enhancement

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Pawlak, M.
Warsaw University of Technology , m.pawlak@mchtr.pw.edu.pl,
Karczewski, J.
Institute of Power Engineering , jacek.karczewski@itc.edu.pl,
Pustułka, M.
Wrocław University of Technology, mateusz.pustulka@pwr.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.lukowicz@pwr.wroc.pl,
Iżykowski, J.
Wrocław University of Technology, jan.izykowski@pwr.wroc.pl,
Sobczak, B.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , B.Sobczak@ien.gda.pl,
Rink, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , R.Rink@ien.gda.pl,
Głaz, M.
PSE SA , Marek.Glaz@pse.pl,
Sobczak, B.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , B.Sobczak@ien.gda.pl,
Rink, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , R.Rink@ien.gda.pl,
Kuczyński, R.
PSE SA , Rafał.Kuczynski@pse.pl,
Trębski, R.
PSE SA , Robert.Trebski@pse.pl,
Abstrakty : Fast-valving assists in maintaining system stability following a severe transmission system fault by reducing the turbine mechanical power. Fast-valving consists in rapid closing and opening of steam valves in an adequate manner to reduce the generator accelerating power following the recognition of a severe fault. FV can be an effective and economical method of meeting the performance requirements of a power system in the presence of an increase in wind and solar generation in the power system, newly connected large thermal units and delaying of building new transmission lines. The principle of fast-valving and advantages of applying this technique in large steam turbine units was presented in the paper. Effectiveness of fast-valving in enhancing the stability of the Polish Power Grid was analyzed. The feasibility study of fast-valving application in the 560 MW unit in Kozienice Power Station (EW SA) was discussed.

Autorzy przedstawili w artykule zasady działania szybkiego zaworowania (ang. fast-valving) i korzyści stosowania tej techniki we współczesnych systemach elektroenergetycznych. Omówione zostały modelowe badania skuteczności FV w warunkach KSE oraz analiza możliwości wprowadzenia FV na bloku 560 MW elektrowni Kozienice, wykonane w ramach I etapu pracy IASE Wrocław i Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, której przedmiotem jest analiza możliwości zastosowania FV w pracujących w KSE i planowanych do przyłączenia dużych blokach konwencjonalnych.

Słowa kluczowe : szybkie zaworowanie, fast-valving, elektroenergetyka, fast-valving, power system stability, electric power engineering,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 166 – 175
Bibliografia : 1. Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators, ENTSO-E 26 June 2012.
2. Erlich I. i in., Advanced requirements for thermal power plants for system stability in case of high wind power infeed, 7th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems, Madrid 2008.
3. Technical Background And Recommendations For Defence Plans in The Continental Europe Synchronous, Area ENTSO-E, 31 January 2011.
4. Madajewski K. i in., Studium badawcze możliwości zastosowania w KSE nowych rozwiązań APKO, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, Warszawa 2005.
5. Kundur P., Power System Stability and Control, EPRI Power System Engineering Series. McGraw-Hill Inc, New York 1994.
6. PSLF’s User Manual.
7. PSS®E Model Library.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. ,Pawlak, M. ,Karczewski, J. ,Pustułka, M. ,Łukowicz, M. ,Iżykowski, J. ,Sobczak, B. ,Rink, R. ,Głaz, M. ,Sobczak, B. ,Rink, R. ,Kuczyński, R. ,Trębski, R. , Fast-Valving of Large Steam Turbine Units as a Means of Power System Security Enhancement. Acta Energetica nr 1/2014
[Top]

Master Automatic Control System for the Power Industry

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Master Automatic Control System for the Power Industry

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Abstrakty : The MASTER Automation System is an entirely Polish system developed in the Institute of Power Systems Automation Ltd. It is currently being updated and optimized in the range of hardware and software. Apart from an unlimited ability to extend the amount of standard communication links it will enable application of protocols of any company. It ensures sufficient resources and mechanisms for complex plant automation as well as for creating heterogeneous installations through easy integration with other producers' systems.

System Automatyzacji MASTER jest w pełni polskim systemem opracowanym w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. Jest na bieżąco optymalizowany i unowocześniany w zakresie sprzętu i oprogramowania. Oprócz nieograniczonej możliwości rozszerzania puli standardowych linków komunikacyjnych umożliwia aplikację dowolnych firmowych protokołów. Zapewnia wystarczające zasoby i mechanizmy do kompleksowych automatyzacji obiektów, jak również tworzenia heterogenicznych instalacji poprzez łatwą integrację z systemami innych producentów.

Słowa kluczowe : system automatyzacji, automatyzacja obiektów przemysłowych, PCL, automation system, automation of industrial objects, PLC,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 12 – 28
Bibliografia : 1. Kieleczawa A. et al.. Koncepcja i funkcjonalność mechanizmów sieciowych Systemu Automatyzacji MASTER Concept and functionality of network mechanisms in MASTER Automation System, Energetyka 2011, pp. 12-16.
2. Białecki M. et al., Description of automation system: DCS MASTER, Wrocław, May 2012.
3. Białecki M. et al., Rozwój Systemu Automatyzacji MASTER w kierunku nowych sposobów komunikacji z systemami zewnętrznymi Development of MASTER Automation System towards new methods of communication with external systems, Wrocław, December 2010.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. , Master Automatic Control System for the Power Industry. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Using Private Properties for Electrical Energy Delivery and Responsibility for Accidents

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Using Private Properties for Electrical Energy Delivery and Responsibility for Accidents

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Abstrakty : The Polish power grid, transmission and distribution use to a large extent private properties as locations of their power lines and transformers. These grounds were taken in the past by the power of the communists or recently through negligence of the law. This paper reviews the most important regulations and shows the possible solutions. Some aspects of legal responsibilities are also discussed.

Energetyka zawodowa w znacznym stopniu korzysta z prywatnych gruntów, na których znajdują się napowietrzne linie energetyczne i transformatory. W artykule skomentowano najważniejsze zapisy prawne dotyczące zwrotu zajętych, wywłaszczonych lub zagarniętych nieruchomości oraz rekompensat za ich użytkowanie. Omówiono także ważniejsze elementy odpowiedzialności cywilnej właściciela infrastruktury energetycznej za związane z nią wypadki.

Słowa kluczowe : grunty prywatne, rekompensaty, wypadki, private properties, compensations, accidents,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 29 – 39
Bibliografia : 1. Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 as amended.
2. Act of 23 April 1964 – The Civil Code, as amended.
3. Act of 7 July 1994 – The Construction Law, as amended.
4. Act of 21 August 1997 on fixed property management, as amended.
5. Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. , Using Private Properties for Electrical Energy Delivery and Responsibility for Accidents. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Renewable Energy Sources on the Polish Electrical Energy Market

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Renewable Energy Sources on the Polish Electrical Energy Market

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : Production of electricity from renewable energy sources in Poland is presented in the paper. The mechanism of energy origin certificates market and the proposal of mechanism modification are discussed. Perspectives of electricity production from renewable energy sources are indicated and discussed.

W artykule autor przedstawił aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Omówił aktualne zasady wsparcia źródeł odnawialnych oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Wskazał perspektywy rozwojowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

Słowa kluczowe : odnawialne źródła energii, rynek energii, świadectwa pochodzenia energii, renewable energy sources, energy market, energy origin certificates,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 40 – 52
Bibliografia : 1. Regulation of the Minister of Economy of 14 August 2008 concerning detailed scope of obligations to acquire certificate of origin and submit them for cancellation, to pay equivalent fees, to purchase electricity and heat generated at renewable energy sources and on the obligation to confirm data concerning volumes of electricity generated at a renewable energy source (Dz.U.2008.969).
2. Regulation of the Minister of Economy of 9 November 2012 concerning detailed scope of obligations to acquire certificate of origin and submit them for cancellation, to pay equivalent fees, to purchase electricity and heat generated at renewable energy sources and on the obligation to confirm data concerning volumes of electricity generated at a renewable energy source (Dz.U.2012.1229).
3. Draft of the Act on Renewable Energy sources, dated 9 October 2012.
4. Act of 10 April 1997 – The Energy Law, as amended (Dz.U.2012.1059).
5. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku Energy from renewable sources in 2011, Central Statistical Office, Warsaw 2012.
6. Jaskólski M., Bućko P., Odwzorowanie mechanizmu promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych The mechanism for promotion of renewable energy sources represented in the modelling of power systems development, Rynek Energii 2007, No. 2.
7. Bućko P., Energia ze źródeł odnawialnych na rynku energii elektrycznej w Polsce Energy from renewable sources on the electricity market in Poland, Energetyka 2003, No. 6.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. , Renewable Energy Sources on the Polish Electrical Energy Market. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Abstrakty : Planning for the development of the distribution network, providing the required level of reliability, while minimizing expenditures for the expansion requires forecasting future demand for power end-users connected to the network. Dynamics of changes in electrical load will depend on many factors, both local (e.g. changes in the structure and number of customers) and global (e.g. changes in energy intensity of consumption). The forecasting methodology presented in the paper combines the power demand trend extrapolation techniques, resulting from historical measurement data, with using the information about the potential socio-economic development and available economic and demographic forecasts at different levels of territorial division of the country. Application of the proposed methodology allows performing medium and long term projections of demand for power in the nodes of the distribution network.

Zaprezentowana w artykule przez autorów metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc łączy techniki ekstrapolacji trendów, wynikających z historycznych danych pomiarowych z wykorzystaniem informacji o potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego rozpatrywanego obszaru, oraz prognoz makroekonomicznych i demograficznych, dostępnych dla różnych organów władzy samorządowej i państwowej. Zastosowanie proponowanej metodyki pozwala wykonać projekcje zapotrzebowania na moc w węzłach 110 kV oraz 15/0,4 kV, w średnim i długim horyzoncie czasu.

Słowa kluczowe : planowanie rozwoju, prognozowanie, sieć dystrybucyjna, network development planning, forecasting, distribution network,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 53 – 60
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. , Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Methodology of Using Ancillary Services Provided by Distributed Generation for Planning and Development of MV Network Processes

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Methodology of Using Ancillary Services Provided by Distributed Generation for Planning and Development of MV Network Processes

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Abstrakty : The paper presents a procedure for identyfying the potential of ancillary services provided by distributed generation for DSO needs, including technical and economic aspects. Services are an alternative to the traditional network modernization, carried out in order to enhance grid reliability by eliminating identified threats. Technical capabilities using ancillary services provided by generation resources in an MV grid and pricing principles were proposed in this paper.

Autorzy artykułu prezentują procedurę identyfikacji potencjalnych możliwości wykorzystania usług regulacyjnych, świadczonych przez konwencjonalne oraz odnawialne źródła wytwórcze przy planowaniu rozwoju sieci SN, przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Przedstawiono sposób traktowania usług regulacyjnych jako alternatywę dla realizacji tradycyjnej modernizacji sieci dystrybucyjnej. Określono składniki kosztów oraz możliwości techniczne świadczenia usług regulacyjnych przez źródła przyłączone do sieci SN.

Słowa kluczowe : usługa regulacyjna, generacja rozproszona, SN, ancillary services, distributed generation, MV network,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 61 – 65
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. , Methodology of Using Ancillary Services Provided by Distributed Generation for Planning and Development of MV Network Processes. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Capabilities Deliver Ancillary Services Provided by Decentralized Energy Generation

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Capabilities Deliver Ancillary Services Provided by Decentralized Energy Generation

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Abstrakty : The article proposed definitions of regulatory services that can be provided by a local energy source. Shows a review of manufacturing technology including the ability to regulate these sources and assess the potential changes in demand DSO standard conditions sources. The Document presents the DSO’s benefits resulting from the implementation of these services. The use of regulatory services will allow the potential of distributed generation to improve the performance of the network, the creation of a decentralized model of services and enable growth RES connecting to the network.

W artykule zaproponowano definicje usług regulacyjnych, które mogą być świadczone przez lokalne źródła energii. Dokonano przeglądu technologii wytwarzania z uwzględnieniem możliwości regulacyjnych tych źródeł i oceny możliwości zmiany na żądanie operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) standardowych warunków, pracy źródeł. Przedstawiono korzyści dla OSD wynikające z realizacji tych usług. Zastosowanie usług regulacyjnych pozwoli na wykorzystanie potencjału generacji rozproszonej do poprawy pracy sieci, utworzenie zdecentralizowanego modelu usług SEE oraz umożliwi wzrost przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci.

Słowa kluczowe : usługa regulacyjna, OSD, generacja rozproszona, decentralized energy generation, ancillary services, DSO,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 70 – 79
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. , Capabilities Deliver Ancillary Services Provided by Decentralized Energy Generation. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Analysis of Tools Supporting the Transmission Grid Development Planning in Market Conditions

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Analysis of Tools Supporting the Transmission Grid Development Planning in Market Conditions

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Abstrakty : The paper discusses the changes in power system operation conditions and associated power transmission system development planning which results with increasing importance of economic and market analysis. Based on analysis of methodologies and computational tools offered abroad in this field on a commercial basis, evidence shows the directions of necessary changes in a development planning methodology in Polish conditions.

W artykule autorzy poddali dyskusji zmiany uwarunkowań funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz powiązanego z nim procesu planowania rozwoju krajowego systemu przesyłowego, skutkujące zwiększaniem znaczenia analiz o charakterze ekonomiczno-rynkowym. Opierając się na analizie metodyki i narzędzi obliczeniowych, oferowanych na zasadach komercyjnych, przedstawiono przesłanki kierunków modyfikacji metodyki planowania rozwoju w warunkach polskich.

Słowa kluczowe : sieć przesyłowa, planowanie rozwoju, transmission grid, development planning,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 80 – 90
Bibliografia : 1. Przygrodzki M., Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze źródłami rozproszonymi Modeling of the development of power systems working with distributed sources, Gliwice 2011.
2. Kocot H., Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych Analysis and synthesis of the development of the power system with the use of marginal costs, Gliwice 2012.
3. Kwiatkowski M., Modele rynkowe i ich zastosowanie w sektorze elektroenergetycznym Market models and their use in the energy sector, Rynek Energii 2010, No. 4 (89).
4. Korab R., Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w krajowym systemie elektroenergetycznym Optimisation of transmission system operation in polish power system, Gliwice 2011.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. , Analysis of Tools Supporting the Transmission Grid Development Planning in Market Conditions. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

World Water Day 2014 – Water & Energy

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : World Water Day 2014 – Water & Energy

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Abstrakty : World Water Day was established in 1992 at the United Nations conference – Environment and Development. It was approved to be held every year on 22 March under the heading, theme selected for a given year. The purpose of WWD was to draw the attention of societies, politicians and decision-makers to the fact that water is essential for life and for conducting economic and social activity. The first WWD was held in 1994 under the theme: Caring for our Water Resources is Everybody’s Business. For the subsequent 20 years, the WWD has been held under headings closely related to water and use of water resources. In 2014, the WWD subject has been extended by the issue of energy. It results from the fact that energy – just like water – is a factor essential for global economic and social development. Moreover, both these areas (water and energy) are strictly related to each other and are interdependent.

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony na konferencji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku – „Środowisko i rozwój” (ang. Environment and Development). Przyjęto, że będzie on obchodzony co roku 22 marca pod wybranym na dany rok hasłem. Celem ŚDW miało być zwracanie uwagi społeczeństw, polityków i decydentów na to, że woda jest niezbędna do życia oraz do prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej. Po raz pierwszy ŚDW obchodzono w 1994 roku pod hasłem „Dbałość o nasze zasoby wodne leży w interesie każdego człowieka” (ang. Carrying for our Water Resources is Everybody’s Business). Przez kolejne 20 lat ŚDW obchodzony był pod hasłami ściśle związanymi z wodą i wykorzystaniem zasobów wodnych. W 2014 roku hasło ŚDW zostało rozszerzone o problematykę energii. Wynika to z faktu, że energia – tak jak i woda – staje się czynnikiem niezbędnym do rozwoju gospodarczego i społecznego świata, a ponadto obie te dziedziny (woda i energia) są ze sobą ściśle powiązane i od siebie zależne.

Słowa kluczowe : Światowy Dzień Wody, zasoby wodne, woda wirtualna, cykl hydrologiczny, energia, World Water Day, water resources, virtual water, hydrologic cycle, energy,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 91 – 103
Bibliografia : 1. Majewski W., Światowy Dzień Wody 2006 World Water Day 2006, Water Management 2006, issue 3.
2. Majewski W., Introduction to Water Resources Management in Environmental Engineering, Wydawnictwo IBW PAN 2005.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. , World Water Day 2014 – Water & Energy. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Efficiency as a Priority of EU Energy Policy

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Efficiency as a Priority of EU Energy Policy

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Abstrakty : According to recent conclusions of the European Council it is necessary to stress the need to increase energy efficiency in the EU so as to achieve the objective of saving 20% of the energy consumption compared to projections for 2020 as estimated by the Commission in its Green Paper on Energy Efficiency and to make good use of their National Energy Efficiency Actions Plans for this purpose (i.e. Second NEEAPs from 30 June 2011). It should improve the EU’s industrial competiveness with a potential for creating substantial benefits for households, business and public authorities.

Zgodnie z ostatnio ogłoszonymi wnioskami Rady Europy niezbędne jest podkreślenie potrzeby wzrostu efektywności energetycznej w UE w celi osiągnięcia oszczędności energii na poziomie 20%, oszacowanej przez Komisję Europejską w Zielonej Księdze o efektywności energetycznej i dobrym wykorzystaniu narodowych planów działania na rzecz efektywności w tym zakresie, tj. narodowych planów działań w zakresie efektywności energetycznej (NEEAPs) z 30 czerwca 2011 roku. Powinno to zwiększyć konkurencyjność przemysłu i przyczynić się do tworzenia istotnych korzyści dla gospodarstw domowych, przedsiębiorczości i strategii energetycznej państw członkowskich UE.

Słowa kluczowe : polityka energetyczna, priorytet, efektywność energetyczna, energy policy, priority, efficiency,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 104 – 112
Bibliografia : 1. Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej The history of the European Union, Kraków 2003.
2. Treaty establishing the European Coal and Steel Community, Paris 1951.
3. International Energy Agency IEA/OECD online www.iea.org/books.
4. Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply, Brussels 2000.
5. European Union, European Commission Representation Office in Poland, Energy Policy of the European Union, Warsaw 2005.
6. European Commission, Report on the Green Paper on Energy – Four years of European Initiative, Brussels 2005.
7. Green Paper – A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, COM(2006) 105 final, Brussels 8 March 2006.
8. Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document – Annex to the Green Paper, SFC (2006) 317/2, Brussels 2006.
9. European Commission, Intelligent energy – Europe 2003-06, Brussels, June 2003.
10. European Commission, The Energy Package online www.ec.europa. en/energy/energy_policy, Brussels, 10.01.2007. Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament – An energy policy for Europe, COM (2007) 1 final, Brussels, 10 January 2007.
11. Directive 2004/8/EC on promotion of cogeneration based on useful heat demand, OJ EU L. 52 of 21.2.2004.
12. Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control. OJ EU L. 257 of 10.10.1996.
13. Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings, OJ L. 171 of 23.12.2002.
14. European Parliament, Committee on Industry, Research and Energy, working document on Energy efficiency or doing more with less – Green Paper. DT592918EN, Brussels, 15.12.2005.
15. Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council on energy end-use efficiency and energy services, OJ L 114/64 of 27.04.2006.
16. Commission of the European Communities: Communication from the Commission – Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential. COM(2006) 545 final, Brussels 19.10.2006.
17. Commission of the European Communities: Communication from the Commission … Energy Efficiency Plan 2011, COM(2011) 109 final, Brussels 2011.
18. Commission of the European Communities: Impact assessment…, SEC(2011) 277, Brussels 2011.
19. Commission Staff Working Document on progress report on the Energy Efficiency Action Plan 2006, SEC (2011) 276, Brussels 2011.
20. European Efficiency Action Plan: Commission gears up for more savings with renovation and smart meters IP (11) 271, Brussels 2011.
21. Oettinger G., UE proposes tough energy efficiency package, News from Business Green, Mar. 2011.
22. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC of 25.10.2012.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. , Efficiency as a Priority of EU Energy Policy. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

The Implementation of Smart Metering System in ENERGA-OPERATOR SA – From Idea to Production

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Implementation of Smart Metering System in ENERGA-OPERATOR SA – From Idea to Production

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Abstrakty : This article presents a summary of the project implementation of Smart Metering systems in ENERGA-OPERATOR SA. The main objective of the project is the remote management and remote measurement data acquisition, reduction of the carrying difference, increasing energy efficiency and efficient management of the grid distribution and control consumption energy by the consumer and many others. This paper describes the business and technical assumption, challenges of the implementation of the project, the results achieved, and the reasons for the decision on the project by the company.

W artykule zaprezentowano podsumowanie wdrożenia Etapu I projektu systemu inteligentnego opomiarowania w ENERGA-OPERATOR SA. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdalnego zarządzania układami pomiarowymi oraz zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych, ograniczenie różnicy bilansowej, zwiększenie efektywności dostarczanej energii i sprawne zarządzanie siecią, a w późniejszej perspektywie kontrolowanie przez odbiorców zużycia energii oraz wiele innych udogodnień. W pracy opisano założenia biznesowe oraz techniczne, wyzwania związane z realizacją przedsięwzięcia, osiągnięte wyniki, a także uzasadnienie podjęcia decyzji o realizacji projektu przez spółkę.

Słowa kluczowe : inteligentna infrastruktura pomiarowa, AMI, ENERGA-OPERATOR SA, Smart Metering, AMI, ENERGA-OPERATOR SA,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 113 – 126
Bibliografia : 1. ENERGA-OPERATOR SA, Podsumowanie wdrożenia Etapu I projektu AMI wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 The Summary of implementation of the 1st Stage of AMI Project as of 31 December 2012, Gdańsk, January 2013.
2. Urząd Regulacji Energetyki, Stanowisko prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku Energy Regulatory Authority, The Position of the President of URE on the necessary requirements for the smart metering systems implemented by OSD E, taking into account the purpose and the proposed support mechanisms for the postulated market model Warsaw, May 2011.
3. Urząd Regulacji Energetyki, Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Energy Regulatory Authority, The National Report of the President of the Energy Regulatory Authority, July 2011.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. , The Implementation of Smart Metering System in ENERGA-OPERATOR SA – From Idea to Production. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Measurements of Voltage Harmonics in 400 kV Transmission Network

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Measurements of Voltage Harmonics in 400 kV Transmission Network

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Jurek, M.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Abstrakty : The paper deals with the analysis of voltage harmonics measurements performed in the 400 kV transmission network. The voltage was measured by means of three transducers: resistive voltage divider, inductive measuring transformer and capacitive voltage measuring transformer. Instrument errors were estimated for measuring transformers with reference to the harmonic values obtained from the voltage divider.

W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów wyższych harmonicznych napięcia, wykonanych w sieci przesyłowej 400 kV. Sygnały pomiarowe napięć uzyskano z trzech przetworników pomiarowych: rezystancyjnego dzielnika napięcia, napięciowego przekładnika indukcyjnego oraz napięciowego przekładnika pojemnościowego. Wyniki pomiarów z dzielnika rezystancyjnego przyjęto jako referencyjne, odnosząc do nich wyniki pomiarów uzyskane przy wykorzystaniu przekładników. Dokonano oszacowania błędów pomiarowych wyższych harmonicznych napięcia powodowanych przez przekładniki.

Słowa kluczowe : wyższe harmoniczne, jakość energii elektrycznej, pomiary jakości energii elektrycznej, voltage harmonics, power quality, power quality measurements,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 127 – 134
Bibliografia : 1. Mieński R., Pawełek R., Wasiak I., On the Need to Control Power Quality in Polish Electrical Networks, Electrical Power Quality and Utilisation 1999, Vol. 5, No. 2, pp. 21–27.
2. Błajszczak G., Olak J., Rezystancyjny dzielnik napięcia do pomiarow wyższych harmonicznych w sieciach 400 kV Resistive Voltage Divider for Higher Harmonics Measurement in 400 kV Networks, conference “Aktualne problemy w elektroenergetyce” (APE ’11), Jurata, 8–10 June 2011, pp. 97–104.
3. Błajszczak G, Resistive Voltage Divider for Higher Harmonics Measurement in 400 kV Network, IEEE 11th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU ’2011), Lisbon (Portugal), 17–19 October 2011, pp. 1–4.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. ,Pawełek, R. ,Wasiak, I. ,Jurek, M. , Measurements of Voltage Harmonics in 400 kV Transmission Network. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Jurek, M.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Prondziński, Z.
ENERGA-OBRÓT SA, zbigniew.prondzinski@energa.pl,
Rubanowicz, T.
ENERGA-OBRÓT SA, tomasz.rubanowicz@energa.pl,
Abstrakty : The development of the electricity market has made the energy industry an attractive investment for many businesses. In recent years, the electricity market has been going through the process of liberalization, which has contributed to the provision of new services for investors interested in the development of the energy industry. Recently, one of the most rapidly growing sources of electricity has been wind farms. Few investors are aware of the consequences of connecting wind farms to the national power grid, as well as of the subsequent exploitation of these resources. After the Electricity Sales Contract has been concluded, investors agree to predict electrical capacity generation within the span of 24 hours with a daily advance. The specific nature of wind farm functioning makes the prediction of electrical capacity generation difficult and, consequently, the owners bear the costs of deviations on the electricity balancing market. The resulting costs may result in the lack of liquidity of the project owner and, ultimately, in bankruptcy. In such a case, the Scheduling Coordinator’s flat rate service is a solution for the owner of a wind farm. The paper presents an analysis of selected forecasting models used to predict the electrical capacity of wind farms, as well as the Scheduling Coordinator’s service.

Rozwój rynku energii elektrycznej sprawił, że branża energetyczna stała się atrakcyjna inwestycyjnie dla wielu przedsiębiorców. Trwający od kilku lat proces liberalizacji rynku energii elektrycznej przyczynił się do świadczenia nowych usług na rzecz inwestorów zainteresowanych rozwojem branży energetycznej. W ostatnich latach do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się źródeł wytwórczych zalicza się elektrownie wiatrowe. Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę z konsekwencji przyłączenia elektrowni wiatrowych do krajowej sieci elektroenergetycznej, jak również z późniejszej eksploatacji tychże źródeł. Po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej inwestorzy zobowiązani są do prognozowania generacji mocy wytwórczej w horyzoncie dwudziestoczterogodzinnym z wyprzedzeniem dobowym. Charakter pracy elektrowni wiatrowych sprawia, że predykcja mocy nie należy do łatwych czynności i w efekcie właściciele ponoszą koszty za odchylenia na rynku bilansującym (niezbilansowanie). Powstające koszty mogą przyczynić się do braku płynności finansowej właściciela projektu, a w efekcie do bankructwa. Opcjonalnym rozwiązaniem dla właściciela farmy wiatrowej jest zryczałtowana usługa operatora handlowego. W artykule przedstawiono analizę wybranych modeli prognostycznych, wykorzystywanych do predykcji mocy wytwórczej elektrowni wiatrowych, czynników wpływających na prognozy oraz model współpracy z kontrahentami poprzez usługę operatora handlowego.

Słowa kluczowe : rynek bilansujący, elektrownie wiatrowe, prognozowanie, balancing market, wind power, forecasting,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 140 – 155
Bibliografia : 1. Bogalecka E., Rubanowicz T., Neuronowy model mocy farmy wiatrowej Neural model of wind farm power, Mechanik 2010, issue 7, pp. 579–586.
2. Bogalecka E., Rubanowicz T., Analiza charakterystyk parku wiatrowego Analysis of wind park characteristics, Wiadomości Elektrotechniczne 2010, issue 2, pp. 15–20.
3. Dobrzyński K., Przegląd systemów przeznaczonych do predykcji mocy wytwórczej w farmach wiatrowych Review of systems used for prediction of power generated in wind farm, materials from the conference “Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Jurata 2009.
4. Giebel G. et al., Short-term Forecasting Using Advanced Physical Modelling, EWEC, Anemos Physical Modelling, 2006-02-08, The Results of the Anemos Project, Athens 2006.
5. Instructions for Operation and Maintenance of Transmission Network, IRiESP, System balancing and management of system restrictions online, www.pse-operator.pl.
6. Joensen A., Short – term wind Power prediction, Ph.D. Thesis No. 108.
7. Malko J., Predykcja mocy wytwórczych elektrowni wiatrowych Prediction of power generated in wind farms, Przegląd Elektrotechniczny 2008, issue 9.
8. Parkers J., Tindal A., Forecasting Short Term Wind Farm Production in Complex Terrain, Garrard Hassan and Partners Ltd. online, www.gl-garradhassan.com.
9. Rubanowicz T., Metody predykcji produkcji mocy parku wiatrowego Methods for prediction of power production in a wind park, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2008, issue 25.
10. Website CIRE.pl, supervised by Agencja Rynku Energii SA online, http://www.rynek-bilansujacy.cire.pl/.
11. Website online, www.gszafranski.w.interia.pl.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. ,Pawełek, R. ,Wasiak, I. ,Jurek, M. ,Prondziński, Z. ,Rubanowicz, T. , Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Jurek, M.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Prondziński, Z.
ENERGA-OBRÓT SA, zbigniew.prondzinski@energa.pl,
Rubanowicz, T.
ENERGA-OBRÓT SA, tomasz.rubanowicz@energa.pl,
Zaporowski, B.
Poznan University of Technology, boleslaw.zaporowski@put.poznan.pl,
Abstrakty : The paper presents the analysis of energy and economic effectiveness of electricity generation technologies of the future in: system power plants, large and medium scale combined heat and power (CHP) plants, and small scale power plants and CHP plants (distributed sources). For particular generation technologies were determined the quantities characterizing their energy effectiveness, unitary emission of CO2(kg CO2/kWh) and unitary discounted electricity generation costs of 2013.

elektrycznej w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy (źródłach rozproszonych). Do analizy wybrano cztery technologie dla elektrowni systemowych, pięć technologii dla elektrociepłowni dużej i średniej mocy oraz dziewięć technologii dla elektrowni i elektrociepłowni małej mocy. Dla poszczególnych technologii wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną, jednostkową emisję CO2(kgCO2/kWh) oraz jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2.

Słowa kluczowe : elektrownia, elektrociepłownia, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna, power plant, combined heat and power plant, energy effectiveness, economic effectiveness,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 156 – 166
Bibliografia : 1. Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment OJ L 33, 2006, pp. 22–27.
2. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, OJ L 315, 2012, pp. 1–56.
3. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, OJ L 140, 5.6.2009, pp. 16–62.
4. Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, OJ L 52, 2004, pp. 50–63.
5. Chmielniak T., Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych Opportunities and Barriers of Fossil-fired Power Plants, Polityka Energetyczna 2011, Vol. 14, No. 2, pp. 23–34.
6. Informacja statystyczna o energii elektrycznej Statistical information about electricity, Agencja Rynku Energii SA The Energy Market Agency, 2012, No. 12.
7. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2011 Polish Electric Power Statistics, Agencja Rynku Energii SA The Energy Market Agency, Warsaw 2012.
8. Zaporowski B., Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej Analysis of the cost of electricity generation, Polityka Energetyczna 2008, Vol. 11, No. 1, pp. 531–542.
9. Zaporowski B., Energy and economic effectiveness of gas-steam combined heat and power plants fired with natural gas, Archiwum Energetyki 2012, Vol. XLII, No. 1, pp. 123–137.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. ,Pawełek, R. ,Wasiak, I. ,Jurek, M. ,Prondziński, Z. ,Rubanowicz, T. ,Zaporowski, B. , Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Area-Wide Management of a Significant Wind Generation as a Way to Ensure a Safe Grid Operation

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Area-Wide Management of a Significant Wind Generation as a Way to Ensure a Safe Grid Operation

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Abstrakty : The paper presents a new approach to the problem of optimizing wind generation distribution in cases of overloads in the grid caused by high level of wind generation. The approach is based on a modified and enhanced version of a genetic algorithm presented at the previous “Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” (APE) [Present-Day Problems of Power Engineering] conference in 2011. The idea of coherent a grid nodes is introduced in order to optimize generation levels for groups of wind farms instead of individual wind farms, enabling grid operators to distribute power reduction among wind farms in a more equal manner, which can result in enabling larger wind generation penetration in grid with low transmission capacities. The test results as well as results obtained using the algorithm for a real-life, large-scale case are also presented.

Autorzy prezentują nową metodę wyznaczania optymalnego rozkładu generacji wiatrowej, opartą na rozwinięciu algorytmu genetycznego – prezentowanego podczas konferencji „Aktualne Problemy w Energetyce” w 2011 roku (APE) – o ideę koherentnych węzłów sieci. Metoda pozwala na bardziej równomierne rozłożenie redukcji mocy między pobliskie farmy, przy jednoczesnym zachowaniu zalet oryginalnego podejścia. Nowy algorytm optymalizuje poziomy generacji zdefiniowanych a priori grup farm. W artykule prezentowane są również wyniki uzyskane za pomocą algorytmu w trakcie symulacji przewidywanej pracy sieci północnej Polski w horyzoncie kilku lat.

Słowa kluczowe : generacja wiatrowa, optymalizacja, wind generation, optimization,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 17 – 26
Bibliografia : 1. URE Energy Regulatory Office website online, http:// ww.ure.gov.pl.
2. Bajor M., Bezpieczna praca systemu o ograniczonych zdolnościach przesyłowych w sytuacji wysokiej generacji wiatrowej Safe operation of a system with limited transmission capacity under the condition of large wind generation output, The Jubilee XV. International Scientific Conference ”Current Problems in Power Engineering”, Jurata, 8–10 June 2011.
3. Bajor M., Jankowski R., Madajewski K., Wind generation management in the distribution network, 44th CIGRE Session, Paris, 26–31 August 2012.
4. Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G., Wyznaczanie dostępnych mocy przyłączeniowych Determination of available connection powers, Energia Elektryczna 2012, issue 3, pp. 14–16.
5. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, Koncepcja pracy sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110 kV jako sieci zamkniętej dla Polski Północnej A concept of the operation of LV transmission grid and 110 kV distribution grid as closed grids in the northern Poland, Gdańsk, 2012.
6. Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, Wyznaczanie grup węzłów koherentnych ze względu na wpływ przyłączanej generacji na obciążenia w sieci 110 kV ENERGA-OPERATOR SA Identification of groups of grid nodes coherent in terms of the impact of the farms connected to it on loads in the ENERGA-OPERATOR SA 110 kV grid, Gdańsk, 2011.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. , Area-Wide Management of a Significant Wind Generation as a Way to Ensure a Safe Grid Operation. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Technical and Economic Analysis of an Intermediate Size Photovoltaic Power Plant. Case Study

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Technical and Economic Analysis of an Intermediate Size Photovoltaic Power Plant. Case Study

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : The article presents an analysis of the construction of a photovoltaic power plant with an installed capacity of about 30 kW. The principles of selecting the basic elements of the plant are shown. The impact of a high constant price on the profitability of the project is highlighted. The article also describes the existing mechanisms for subsidizing the investment.

W artykule autor przedstawił analizę budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej ok. 30 kW. Omówił zasady doboru podstawowych elementów elektrowni. Zreferował mechanizm opłacalności przedsięwzięcia w aspekcie wpływu wysokiej ceny stałej za sprzedawaną energię. Opisał również mechanizmy dotowania realizacji inwestycji.

Słowa kluczowe : elektrownia fotowoltaiczna, gospodarka energetyczna, analiza kosztów, photovoltaic power plant, energy management, cost analysis,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 27 – 40
Bibliografia : 1. Appendix No 2 to the Resolution No. 1274/190/12 of the Pomorskie Voivodeship Regional Board, beneficiary guideline for PROP 2007–2013, 30 October 2012.
2. National Fund for Environmental Protection and Water Management, 2012 Priority Programmes, September 2012.
3. Bank for Environmental Protection, European Offer online, http://www. bosbank.pl/index.php?page=2550.
4. Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Managment, Rules for Subsidies online, http://www.wfosigw-gda.pl/page,423,Zasady_udzielania_dofnansowania.
5. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 14/11/2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/ EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, OJ L 312 of 14.11.2012, pp. 1–56.
6. http://www.cd.geografa.vel.pl/obliczanie_kata_padania_promieni_slonecznych.html date of access: 15/01/2013.
7. Klugmann-Radziemska E., Udany projekt instalacji fotowoltaicznej – jak go zrealizować Successful PV Generation Project – How to Realise It, Czysta Energia 2012, No. 10.
8. Klugmann-Radziemska E., Fotowoltaika w teorii i w praktyce Theory and Practice of Photovoltaics, Legionowo 2010.
9. PN-HD 60364-7-712:2007, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Część 7–712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji, Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania Electrical systems in building structures, Part 7-712: Guidelines for special systems or locations, Photovoltaic (PV) power supply systems – Polish Standard.
10. Ministry of Infrastructure and Development, Typical meteorologic years and statistical climate data for the area of Poland for building-related energy calculations online, http://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/Efektywnosc_energetyczna_budynkow/typowe_lata_meteorologiczne/Strony/start.aspx accessed on: 30 June 2014.
11. European Commission, PVGIS online, http://re.jrc.ec.europa.eu/ pvgis/apps4/pvest.php.
12. Szymański B., Instalacje fotowoltaiczne, wydanie II, Wydawnictwo GEOSystem, Kraków 2013.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. , Technical and Economic Analysis of an Intermediate Size Photovoltaic Power Plant. Case Study. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Electric Load in the G12 Tariff for Consumers Assigned to the PTPiREE C-profile

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Electric Load in the G12 Tariff for Consumers Assigned to the PTPiREE C-profile

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Abstrakty : In the paper, the results of analysis of the load curves for individual consumers assigned to the C-type standard profile in the G12 tariff zone and subzones are presented. On this basis, the C-profile study has been carried out for selected years. Also, models showing the influence of the air temperature on the consumed energy quotes for the distinctive consumer groups have been developed. Conclusions on the development and application of the standard profile for consumers which use the electrical energy for heating purposes (rooms and tap water) have been drawn.

W artykule autorzy przedstawili wyniki analizy krzywych obciążenia odbiorców indywidualnych, zaliczanych do profilu standardowego typu C w strefach i podstrefach taryfy G12. Pozwoliły one na przeprowadzenie analizy profilu C dla wybranych lat. Opracowano także modele charakteryzujące wpływ temperatury powietrza na wartości zużywanej energii dla wydzielonych grup odbiorców. Sformułowano wnioski dotyczące tworzenia oraz korzystania z profilu standardowego dla odbiorców wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej.

Słowa kluczowe : obciążenie, profil C, modelowanie, load curves, C-profile, modeling,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 41 – 54
Bibliografia : 1. The Energy Law, J. of L. 1997, No. 54, Item 348, as currently amended, 10 April 1997.
2. Bieliński W., Typowe wykresy obciążeń elektroenergetycznych odbiorców Typical charts of power consumer loads, Scientific-engineering conference “The Electricity Market”, Nałęczów, Poland 1998.
3. Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Enea SA Enea SA Distribution Grid Code online, http://www.operator.enea.pl -Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
4. Frąckowiak R., Gałan T., Analiza profilu obciążenia odbiorców rozliczanych według taryfy G12 przy wykorzystaniu arkusza Excel Analysis tariff G12 customers load profile using Excel spreadsheet, XIV Scientific Conference on Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań 2009.
5. Frąckowiak R., Gałan T., Profile standardowe PTPiREE taryfy G w świetle badań obciążenia elektrycznego odbiorców indywidualnych PTPiREE standard profiles for tariff G in the light of research of individual customers’ electric loads, Rynek Energii 2012, issue 4.
6. Frąckowiak R., Gałan T., Krzywe obciążenia elektrycznego odbiorców typu gospodarstwa domowe rozliczane według taryfy G12 Electrical load curves of tariff G12 households consumers, Przegląd Elektrotechniczny 2009, issue 10.
7. Starzyńska W., Statystyka praktyczna Practical statistics, Warsaw 2000.
8. Research project of PTPiREE Polish Power Transmission and Distribution Association, the Polish Society Transmission and Distribution of Electricity, Badanie obciążeń i budowa katalogu charakterystyk odbiorców energii elektrycznej Electricity consumers load study and development of a catalogue of characteristics, Poznań 2003.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. , Electric Load in the G12 Tariff for Consumers Assigned to the PTPiREE C-profile. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : The author of this paper presented the results of a system analysis using MARKAL model, aiming at the optimization of nuclear power share in power generation structure in Poland in time perspective by 2060. Optimization criterion is the minimization of the objective function, i.e. the total cost of energy system, taking into account constraints related to CO2, SOxand NOxemissions and obligatory shares of electricity from renewable energy sources and generated in high-efficiency cogeneration. The results of model runs include the least-cost structure of both electricity generation and installed capacity, with emphasis put on nuclear power.

Autor przedstawił w artykule wyniki analizy systemowej z wykorzystaniem modelu MARKAL, która miała na celu określenie optymalnego udziału elektrowni jądrowych na tle innych opcji technologicznych w krajowej strukturze wytwarzania energii elektrycznej, w perspektywie do 2060 roku. Kryterium optymalizacyjnym była minimalizacja kosztów dostawy energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy końcowego, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z emisjami CO2, SOxi NOxoraz obowiązkowego udziału energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE) i w wysokosprawnej kogeneracji. Wyniki modelu obejmowały optymalną pod względem kosztu strukturę wytwarzania energii elektrycznej i strukturę mocy osiągalnej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej.

Słowa kluczowe : MARKAL, modelowanie systemów energetycznych, energetyka jądrowa, MARKAL, gy system modelling, nuclear energy,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 55 – 65
Bibliografia : 1. Jaskólski M., Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej The analysis of factors having an impact on economic viabilty of nuclear power plant, Rynek Energii 2012, No. 6 (103), pp. 15–22.
2. Jaskólski M., Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time-horizon. Part I – concept of the model, Acta Energetica 2012, No. 3/12, pp. 15–20.
3. Jaskólski M., Application of MARKAL model to optimisation of electricity generation structure in Poland in the long-term time-horizon, Part II – Model and forecast assumptions, Acta Energetica 2012, No. 4/12, pp. 4–13.
4. loulou R., Goldstein G., Noble K., Documentation of the MARKAL Family of Models, Energy Technology Systems Analysis Programme, October 2004.
5. Mielczarski W., Elektrownie atomowe – obliczenia kosztów Atomic Power Plants – Cost Calculations, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2009, No. 10, pp. 19–21.
6. Mielczarski W., Kosztowna energetyka jądrowa Expensive Nuclear Power, Energetyka 2010, No. 11(677), pp. 715–719.
7. Struczpewski A., Czy Polsce opłaci się budowa elektrowni jądrowych? Is it worth to build nuclear power plants in Poland?, Energia Elektryczna 2009, No. 6.
8. Strupczewski A., Aspekty ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej Economic Aspects of Nuclear Power Development, Institute of Atomic Energy POlATOM 2009.
9. Strupczewski A., Energetyka jądrowa w Polsce, Opłacalność budowy Nuclear Power in Poland. Development Feasibility, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2010, No.12.
10. Paska J., Metodyka oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej Methodology for Evaluating Electricity Generation Costs, Rynek Energii 2012, No. 2 (99), pp. 24–28.
11. International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Projected Costs of Generating Electricity, Edition 2010, Paris 2010.
12. Commission of the European Communities, Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2008) 744, Brussels 2008.
13. Act on Renewable Energy Sources, draft of 20 December 2011, Department of Energy, Ministry of Economy, Warsaw 2011.
14. Agencja Rynku Energii SA, Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Update of the Projection of demand for fuels and energy until 2030, Warsaw, September 2011.
15. System investigation by EnergSys sp. z o.o. commissioned by the Polish Electricity Association. Evaluation of results of setting targets of deep GHG emission reduction in EU by 2050, with special focus on results of power generation decarbonisation for Poland – SyNTEZA, version of 14 June 2010, Warsaw, June 2010.
16. UK MARKAL Model v3.24, Documentation online, http://www.ukerc.ac.uk/support/tiki-index. php?page=ES_MARKAL_Documentation_2010.
17. Zaporowski B., Generation technologies of the future for Polish power system, Acta Energetica 2012, No. 2/11, pp. 83–87.
18. Małkowski R., Generacja rozproszona jako sterowane źródło napięcia i mocy biernej dla sieci średniego napięcia Distributed generation as controlled source of voltage and reactive power for a medium voltage network, Rynek Energii 2012, No. 5 (102), pp. 16–23.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. , Optimization of Nuclear Power Share in the Structure of Electricity Production in Poland in Time Perspective by 2060. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Optimal Control of a Wind Farm Group Using the WindEx System

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Optimal Control of a Wind Farm Group Using the WindEx System

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Abstrakty : The aim of this paper is to present achievements obtained in implementing the framework project N R01 0021 06 in the Power System Department of Lublin University of Technology. The result of the work was “A system of optimal wind farm power control in the conditions of limited transmission capabilities of power networks”, which one of two main modules is a state estimator. The featured wind farm control system was integrated with a SCADA dispatcher system WindEx using the WebSVC service.

W artykule autorzy przedstawili układ optymalnej regulacji farm wiatrowych, który zintegrowano z systemem dyspozytorskim WindEx poprzez usługę WebSVC. Celem publikacji jest przedstawienie efektu prac projektu badawczo-rozwojowego N R01 0012 06 w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej. W ich wyniku powstał układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych, którego najważniejsze moduły obliczeniowe stanowią estymator stanu i optymalizator, współpracujące z systemem SCADA.

Słowa kluczowe : estymacja stanu, optymalizacja, SCADA, state estimation, optimization, SCADA,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 66 – 78
Bibliografia : 1. Kacejko P., Wydra M., Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Wind power generation in Poland – analysis of potential balance constraints, and impact on operating conditions of conventional units , Rynek Energii, 2011, issue 2(93), pp. 25–30.
2. Kremens Z., Sobierajski M., Analiza systemów elektroenergetycznych Analysis of power systems, Warsaw 1996.
3. Kacejko P. , Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym Distributed generation in the power system, Lublin 2004.
4. Kacejko P. , Machowski J., Pijarski P., Redukcja kąta załączenia w operacjach łączeniowych sieci przesyłowej Standing phase angle reduction in transmission grid switching operations, Rynek Energii, 2011, issie 5(96), pp. 24–35.
5. Kacejko P. et al., Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną Modeling wind farms interoperability with power grid, Rynek Energii, 2012, issue 1(98), pp. 28–32.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. , Optimal Control of a Wind Farm Group Using the WindEx System. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Possibilities of Utilization the Risk – Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Possibilities of Utilization the Risk – Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Abstrakty : In the article the risk-based concept that may be applicable to offshore wind power plants has been presented. The aim of the concept is to aid designers in the early design and retrofit phases of the project in case of lack or insufficient information in relevant international standards. Moreover the initial classification of components within main system parts of offshore wind power plant has been performed. Such classification is essential in order to apply risk-based concept. However further scientific researches need to be performed in that field to develop detailed concept useful for future practical applications.

W artykule zaproponowano oraz przedstawiono wstępnie koncepcję wykorzystania metod bazujących na ocenie ryzyka w obszarze morskich farm wiatrowych. Celem zaproponowanej koncepcji jest wsparcie projektantów systemów elektrycznych morskich farm wiatrowych na wczesnym etapie projektu lub podczas modernizacji w sytuacji braku wystarczających wytycznych w międzynarodowych standardach dotyczących tej dziedziny wiedzy. Ponadto w artykule dokonano wstępnie klasyfikacji podstawowych systemów i komponentów wchodzących w skład morskich farm wiatrowych. Taka klasyfikacja jest niezbędna w celu zastosowania metod bazujących na ocenie ryzyka. Przedstawiona w artykule koncepcja jest na wczesnym etapie i wymaga dalszej analizy naukowej w celu opracowania szczegółowego procesu oceny ryzyka dla morskich farm wiatrowych możliwych do zastosowania w praktyce przemysłowej.

Słowa kluczowe : morskie farmy wiatrowe, metody oceny ryzyka, ocena ryzyka, offshore wind power plants, risk-based analyses,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 79 – 89
Bibliografia : 1. DNV-OS-J201, Offshore substations for Wind Farms, Edition 2009.
2. 2. IEC 61508-1, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, Part 1: General requirements, Edition 2010.
3. BS IEC 61882, Hazard and operability studies (HAZOP studies), application guide 2001.
4. IEC 60812: Analysis techniques for system reliability – procedure for failure mode and effect analysis, Second edition 2006.
5. IEC/ISO 31010, Risk management – Risk assessment techniques, First edition 2009.
6. ISO 17776, Petroleum and natural gas industries – Offshore production installations – Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk assessment, First edition 2000.
7. DNV-RP-D102, Failure mode and effect analysis for redundant systems, Edition 2012.
8. IEC 61400-1, Wind Turbines, Part 1 – Design requirements, Edition 2005.
9. ISO 13849-1, Safety of machinery. Safety-related parts of control system, Part 1 – General principles for design, Edition 2008.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. , Possibilities of Utilization the Risk – Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Human Factors in Nuclear Power Engineering in Polish Conditions

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Human Factors in Nuclear Power Engineering in Polish Conditions

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Abstrakty : The paper “Human factors in nuclear power engineering in polish conditions” focuses on analysis of dynamics of preparing polish society to build fi rst nuclear power plant in XXI century in Poland. Authors compare experience from constructing nuclear power plant Sizewell B (Great Britain) and Sizewell C, which is in preparation phase with polish nuclear power program. Paper includes aspects e.g. of creating nuclear safety culture and social opinion about investment. Human factors in nuclear power engineering are as well important as relevant economical and technical factors, but very often negligible. In Poland where history about Czarnobyl is still alive, and social opinion is created on emotions after accident in Fukushima, human factors are crucial and should be under comprehensive consideration.

Artykuł zatytułowany jest analizą rozwoju przygotowania polskiego społeczeństwa do budowy w XXI wieku pierwszej elektrowni jądrowej. Autorzy porównują polski program energetyki jądrowej z doświadczeniami z realizacji budowy elektrowni jądrowej Sizewell B w Wielkiej Brytanii oraz przygotowaniami do realizacji planów budowy elektrowni jądrowej Sizewell C. Artykuł porusza aspekty kreowania postaw kultury bezpieczeństwa jądrowego oraz opinii społecznej w odniesieniu do planowanych inwestycji. Czynnik ludzki w energetyce jądrowej jest tak samo ważny w eksploatacji oraz budowie elektrowni jądrowej jak aspekty ekonomiczne czy techniczne. Często jest on jednak lekceważony. W Polsce, gdzie pamięć o wydarzeniach w Czarnobylu jest wciąż żywa, a opinia społeczna kształtowana jest pod wpływem emocji po awarii w Fukushimie, czynnik ludzki tym bardziej musi być rozważany w działaniach podejmowanych w obszarze budowy polskiej elektrowni jądrowej.

Słowa kluczowe : czynnik ludzki, energetyka jądrowa, bezpieczeństwo jądrowe, human factor, nuclear power engineering, nuclear safety,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 90 – 100
Bibliografia : 1. HSG48, Reducing error and influencing behavior, 1999.
2. Salvendy G., Handbook of Human Factors and Ergonomics, 2012 New Jersey.
3. IASA.org, International Atomic Energy Agency website, 2013.
4. Polish Nuclear Power Program, Ministry of Economy Warsaw, 2010.
5. The Power To Manage Safety, Det Norske Veritas AS-01 – 2011.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. , Human Factors in Nuclear Power Engineering in Polish Conditions. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Tests and Trials Viewing Specifications of Power and Wind Farms – Selected Issues

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Tests and Trials Viewing Specifications of Power and Wind Farms – Selected Issues

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Abstrakty : After connecting and running the wind farm must undergo a series of tests to confirm the specific supplies’ properties. This article presents selected issues associated with tests and trials viewing technical parameters – regulatory properties of wind farms in the field of active power, voltage drops and the influence on energy quality at the point of attachment.

Słowa kluczowe : farma wiatrowa, testy eksploatacyjne, elektrownia wiatrowa, wind farm, operational tests,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 101 – 113
Bibliografia : 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) IRiESP Transmission Grid Code, Terms of Grid Use, Operation, and Development Planning, Version 2.0,The consolidated text in force since 1 January 2012.
2. Grządzielski I., Marszałkiewicz K., Maćkowiak M., Testy sprawdzające parametry techniczno-ruchowe farm wiatrowych przyłączanych do sieci SN i WN Verification tests of technical and operating parameters of wind farms connected to the MV and HV grids, ENEA Operator sp. z o.o internal study, Poznań, March 2013.
3. Grządzielski I., Systemy sterowania i regulacji mocy czynnej farm wiatrowych przyłączanych do sieci SN i WN Control and active power regulation systems of wind farms connected to the MV and HV grids, ENEA Operator sp. z o.o internal study, Poznań, March 2013.
4. Grządzielski I., Praca farm wiatrowych przy zakłóceniach (zapadach napięcia) w sieci zamkniętej, Wind farm operation at dusturbances (viltage dips) in the grid, in ENEA Operator sp. z o.o internal study Testy sprawdzające parametry techniczno-ruchowe farm wiatrowych przyłączanych do sieci SN i WN Verification tests of technical and operating parameters of wind farms connected to the MV and HV grids, Poznań, March 2013.
5. Marszałkiewicz K. et al., Testy i próby sieciowe dla potwierdzenia wyników ekspertyz oraz ocen możliwości przyłączenia źródeł OZE do sieci średniego napięcia Grid tests and trials to confirm the results of expert studies and assessments of the feasibility of RES connection to medium voltage grid, proceedings of the II. PTPiREE Conference „RES connection to, and iteroperability with, the power system”, paper 13, Warsaw, March 2012.
6. Marszałkiewicz K., Dotrzymanie standardów jakości energii elektrycznej w PCC farmy wiatrowej Maintenance of electricity quality standards at wind farm’s PCC in ENEA Operator sp. z o.o internal study Testy sprawdzające parametry techniczno-ruchowe farm wiatrowych przyłączanych do sieci SN i WN Verification tests of technical and operating parameters of wind farms connected to the MV and HV grids, Poznań, March 2013.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. , Tests and Trials Viewing Specifications of Power and Wind Farms – Selected Issues. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

The Possibility to use a Nuclear Power Plant as a Source of Electrical Energy and Heat

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Possibility to use a Nuclear Power Plant as a Source of Electrical Energy and Heat

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Minkiewicz, T.
Gdańsk University of Technology, t.minkiewicz@eia.pg.gda.pl,
Reński, A.
Gdańsk University of Technology, a.renski@eia.pg.gda.pl,
Abstrakty : In this article issues concernig the possibility of nuclear power plant (NPP) operation also as a source of heat, which means combined heat and power production, have been described. CHP work is possible and profitable only in those areas where high thermal power demand occurs, which means near city agglomerations such as Warsaw or the Tri-City. Two levels of thermal power delivered to the heating system have been considered. Preliminary technical and economic studies regarding NPP location by Żarnowiec Lake have confirmed the NPP potential to work as a primary source of heat in the heating network system, which would feed the regions of Wejherowo and Gdynia.

Autorzy przedstawili w artykule zagadnienia związane z możliwością pracy elektrowni jądrowej (EJ) również w charakterze źródła ciepła, a więc w warunkach skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Praca w skojarzeniu jest możliwa i opłacalna tylko w tych rejonach, w których występuje duże zapotrzebowanie na moc cieplną, a więc w pobliżu aglomeracji miejskich, takich jak np. aglomeracja warszawska czy trójmiejska. Rozpatrzono dwa poziomy mocy cieplnych oddawanych do systemów ciepłowniczych. Wstępne badania techniczne i ekonomiczne dla lokalizacji elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim potwierdziły potencjalną możliwość pracy EJ w charakterze podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym, który zasilałby rejon Wejherowa i Gdyni.

Słowa kluczowe : elektrownia jądrowa, elektrociepłownia jądrowa, praca w skojarzeniu, nuclear power plant, cogeneration, combined heat and power,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 114 – 122
Bibliografia : 1. Heating industry in numbers 2011, President of the Energy Regulatory Office, Warsaw, September 2012.
2. Mühlhäuser H.J., Steam turbines for district heating in nuclear power plants, Nuclear Technology, April 1978, Vol. 38.
3. Nuclear Power in Switzerland, World Nuclear Association online, www.world-nuclear.org/info/inf86.html, December 2012.
4. Reński A., Elektrownie jądrowe jako źródło ciepła sieciowego i technologicznego Nuclear Power Plants as Sources of District and Process Heat, Energetyka, August 2009.
5. Kasprzyk S., Program polskiej energetyki jądrowej. Najkorzystniejsze lokalizacje, moce w tych lokalizacjach, rozwój i modernizacja linii i rozdzielni najwyższych napięć Polish Nuclear Power Programme. Most Favourable Sites, Related Outputs, Development and Upgrades of Highest Voltage Lines and Switching Stations, Energetyka, August 2009.
6. Kubowski J., Problemy współpracy elektrowni jądrowych z systemem elektroenergetycznym Issues of Cooperation Between Nuclear Power Plants and the Power System, Energetyka, April 2010.
7. Reński A., Jak efektywnie ograniczyć ciepło odpadowe z elektrowni jądrowej How to Effectively Reduce Waste Heat from a Nuclear Power Plant, Rynek Energii 2010, No. 1.
8. Minkiewicz T., Reński A., Nuclear power plant as a source of electrical energy and heat, Archives of Energetics 2011, No. 3–4.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. ,Minkiewicz, T. ,Reński, A. , The Possibility to use a Nuclear Power Plant as a Source of Electrical Energy and Heat. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Energy Consumption Analysis Methods in Industry

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Energy Consumption Analysis Methods in Industry

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Minkiewicz, T.
Gdańsk University of Technology, t.minkiewicz@eia.pg.gda.pl,
Reński, A.
Gdańsk University of Technology, a.renski@eia.pg.gda.pl,
Sadowska, I.
Gdańsk University of Technology, isadow@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : This paper overviews applied methods to evaluate energy consumption in Industry. The most important law regulations are presented, which decide on the necessity to conduct an effective energetic economy. Basic assumptions are defined to calculate direct and cumulative energy consumption. The pros and cons of using each method are presented.

W artykule autorka zawarła przegląd metod do oceny energochłonności przemysłu. Przedstawiono najważniejsze regulacje prawne decydujące o konieczności prowadzenia efektywnej gospodarki energetycznej. Zdefiniowano podstawowe założenia do obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Opisano wady i zalety wykorzystania każdej z metod.

Słowa kluczowe : gospodarka energetyczna, energochłonność, przemysł, energetic economy, energy consumption, industry,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 123 – 133
Bibliografia : 1. European Parliament and the Council of the European Union, Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC.
2. Ministry of Economy of the Republic of Poland, National Action Plan for Energy Efficiency, Warsaw, June 2007.
3. Ministry of Economy, Energy Policy of Poland until 2030, draft, Warsaw, September 2007.
4. Charun H., Podstawy gospodarki energetycznej Fundamentals of Energy Management, Koszalin University of Technology, Koszalin 2004.
5. Szargut J. et al Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych. Poradnik audytora energetycznego Rationalisation of Energy Consumption at Industrial Facilities. Energy Auditor’s Handbook, Energy Conservation Foundation, Warsaw 1994.
6. Minsitry of Economy, Projection of demand for fuels and energy until 2030, Warsaw, 10 November 2009.
7. Bibrowski Z., Energochłonność skumulowana Cumulative Energy Intensity, Warsaw 1983.
8. Charun H., Podstawy gospodarki energetycznej Fundamentals of Energy Management, Warsaw 1980.
9. Central Statistical Office, Methodical reporting principles concerning fuel and energy economy with definitions. Statistical Publishing Establishment, Warsaw 2006.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. ,Minkiewicz, T. ,Reński, A. ,Sadowska, I. , Energy Consumption Analysis Methods in Industry. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Influence of Regulations on Market Efficiency from the Viewpoint of High-efficiency Cogeneration

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Influence of Regulations on Market Efficiency from the Viewpoint of High-efficiency Cogeneration

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Minkiewicz, T.
Gdańsk University of Technology, t.minkiewicz@eia.pg.gda.pl,
Reński, A.
Gdańsk University of Technology, a.renski@eia.pg.gda.pl,
Sadowska, I.
Gdańsk University of Technology, isadow@ely.pg.gda.pl,
Sołtysik, M.
TAURON Polska Energia SA, maciej.soltysik@tauron-pe.pl,
Mucha-Kuś, K.
TAURON Polska Energia SA, karolina.mucha-kus@tauron-pe.pl,
Abstrakty : Formation of a common European energy market implies the necessity of making adjustments to domestic law and adopting market development possibilities in order to meet European Union regulations. Implementation of system support to develop high-efficiency cogeneration was one of those aspects. Several years of such a mechanism functioning allow one to: analyze those regulations and their impact on sub-sector development, make a deep cost analysis and discuss its continuation in the future as well. Taking into account the background of implementation of EU regulations, this paper presents the results of volume-price estimations, current trends, evaluation of property rights regulated in the system, the analysis of market participants’ behaviours, as well as legal issues within this context.

Tworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinantów unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Kilkuletnia historia funkcjonowania mechanizmu pozwala na dokonanie analiz zasadności wsparcia, ocenę jego wpływu na rozwój podsektora, szczegółową analizę kosztów oraz przeprowadzenie wnioskowania w zakresie kontynuacji mechanizmu. W artykule przedstawione zostały, na tle genezy wprowadzenia systemu wsparcia, wyniki analiz wolumetryczno-cenowych, bieżące trendy, ocena bilansu praw majątkowych w systemie, próba oceny zachowania uczestników rynku oraz problematyka legislacyjna w przedmiotowym zakresie.

Słowa kluczowe : system wsparcia, kogeneracja, efektywność, cogeneration, energy efficiency,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 134 – 143
Bibliografia : 1. Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, 11 February 2004.
2. Report evaluating progress achieved in increasing share of electricity produced in high-efficiency cogeneration in total domestic electricity generation, Monitor Polski Official Gazette 2008, No. 1, Item 12, appendix to the Announcement of the Minister of Economy of 12 December 2007.
3. Stenographic record of the 29th session of the Sejm concerning draft of the act amending the Energy Law Act, Environment Protection Act and Act on compliance evaluation system, 5 December 2006.
4. Energy Law Act, Journal of Laws 2012.1059 as later amended, 10 April 1997.
5. Informacja statystyczna o energii elektrycznej, opracowania dla lat 2007–2011 Statistical information on electricity for years 2007–2011, Energy Market Agency
6. Activity reports of the President of the ERO for 2007–2011, Energy Regulatory Office Bulletins
7. http://www.polpx.pl/pl/155/raporty-miesieczne.
8. Obraz polskiego rynku energii elektrycznej w latach 2007–2011 z uwzględnieniem przemian organizacyjno-własnościowych Situation of the Polish electricity market 2007–2011 in the context of changes in organisation and ownership structure, ARE SA Warsaw, October 2012.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. ,Minkiewicz, T. ,Reński, A. ,Sadowska, I. ,Sołtysik, M. ,Mucha-Kuś, K. , Influence of Regulations on Market Efficiency from the Viewpoint of High-efficiency Cogeneration. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

The Optimization of Cable Layout Design in Wind Farm Internal Networks

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Optimization of Cable Layout Design in Wind Farm Internal Networks

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Minkiewicz, T.
Gdańsk University of Technology, t.minkiewicz@eia.pg.gda.pl,
Reński, A.
Gdańsk University of Technology, a.renski@eia.pg.gda.pl,
Sadowska, I.
Gdańsk University of Technology, isadow@ely.pg.gda.pl,
Sołtysik, M.
TAURON Polska Energia SA, maciej.soltysik@tauron-pe.pl,
Mucha-Kuś, K.
TAURON Polska Energia SA, karolina.mucha-kus@tauron-pe.pl,
Wędzik, A.
Lodz University of Technology, andrzej.wedzik@p.lodz.pl,
Abstrakty : In the paper the author focuses on different ways of obtaining the optimal cable layout design in wind farm internal networks. Examples of calculations and comparing results for different methods of solving the objective were presented. The possibilities of using network methods (graph optimization methods) were shown. The usefulness of using the Mixed Integer Programming (MIP) method to define the optimal cable layout design in wind farm internal networks was shown.

Farmy wiatrowe stają się coraz większe i zajmują coraz rozleglejsze obszary. Sprawia to, że instalacje wewnętrzne tych farm przyjmują coraz bardziej skomplikowane postaci. Ich połączenia zaczynają przypominać rozległe struktury sieciowe, często o długości kilkudziesięciu kilometrów. Z tego powodu każdy inwestor zaraz po wyborze lokalizacji staje przed dylematem określenia sposobu połączenia turbin wchodzących w skład farmy wiatrowej. Rodzi się wówczas naturalne pytanie: jak zaprojektować i skonfigurować sieć połączeń wewnętrznych farmy wiatrowej, aby koszty takiego przedsięwzięcia były najniższe? Efektem tego etapu działań powinna być optymalna struktura wewnętrznej sieci rozdzielczej SN farmy wiatrowej. W praktyce sieć ta powinna zapewniać najkrótsze możliwe połączenia pomiędzy turbinami wiatrowymi oraz głównym punktem zasilającym (GPZ) farmy wiatrowej. W artykule autor przedstawia różne sposoby realizacji wytyczonego w tytule celu. Przytoczone zostały przykłady obliczeń i porównania wyników dla różnych metod rozwiązania postawionego zadania. Wykazano przydatność zastosowania metody optymalizacji całkowitoliczbowej (ang. Mixed Integer Programming, MIP) do określania optymalnego układu połączeń kablowych na terenie farmy wiatrowej.

Słowa kluczowe : optymalizacja, energetyka odnawialna, farma wiatrowa, optymization, renewable energy, wind farm,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 144 – 154
Bibliografia : 1. Lundberg S., Evaluation of wind farm layouts, EPE Journal, Vol. 16, No. 1, pp. 14–21, February 2006.
2. Lundberg S., Thesis For The Degree Of Doctor Of Philosophy – “Wind Farm Configuration and Energy Efficiency Studies – Series DC versus AC Layouts”, Department of Energy and Environment, Chalmers University Of Technology, Goteborg, Sweden 2006.
3. Wędzik A., Optymalizacja doboru kabli, łączących turbiny na obszarze farmy wiatrowej Optimizing the selection of cables connecting turbines in wind farm, XV The XV. Jubilee International Scientific Conference “Current Problems in Power Engineering. APE’11”, Jurata 8–10 June 2011, Vol. IV, pp. 77–87.
4. Bertsekas D.P., Network Optimization: Continuous and Discrete Models; Athena Scientific, Belmont, MIT Massachusetts, 1998.
5. Donovan S., Wind Farm Optimization, Proceedings of the 7th Triennial Conference of the Asia-Pacific Operations Research Society, Manila, 2006.
6. Donovan S. et. al., Mixed Integer Programming Models for Wind Farm Design, MIP 2008 Workshop on Mixed Integer Programming, Columbia University, New York City, 2008.
7. Donovan S., An lmprovedMixed Integer Programming Model for Wind Farm Layout Optimisation, 41 st Annual ORSNZ Conference, 30th November and 1 st December, 2006, New Zealand.
8. Samorani M., The Wind Farm Layout Optimization Problem, Leeds School of Business Research Paper Series, Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder, January 28,2010.
9. Wu B.Y., Chao K.-M., Spanning Trees and Optimization Problems, Chapman & Hall/CRC, 2004.
10. Berzan C. et. al., Algorithms for Cable Network Design on Large-scale Wind Farms. Technical Report, MIT, 2011.
11. Attias K., Ladany S.P., Optimal Layout for Wind Turbine Farms, World Renewable Energy Congress 2011 – Linkoping, Sweden, 8–13 May 2011.
12. Vasko F.J. et al., The cable trench problem: combining the shortest path and minimum spanning tree problems, Elsevier Science, Computers & Operations Research 2002, Vol. 29, pp. 441–458.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. ,Minkiewicz, T. ,Reński, A. ,Sadowska, I. ,Sołtysik, M. ,Mucha-Kuś, K. ,Wędzik, A. , The Optimization of Cable Layout Design in Wind Farm Internal Networks. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Minkiewicz, T.
Gdańsk University of Technology, t.minkiewicz@eia.pg.gda.pl,
Reński, A.
Gdańsk University of Technology, a.renski@eia.pg.gda.pl,
Sadowska, I.
Gdańsk University of Technology, isadow@ely.pg.gda.pl,
Sołtysik, M.
TAURON Polska Energia SA, maciej.soltysik@tauron-pe.pl,
Mucha-Kuś, K.
TAURON Polska Energia SA, karolina.mucha-kus@tauron-pe.pl,
Wędzik, A.
Lodz University of Technology, andrzej.wedzik@p.lodz.pl,
Zajczyk, R.
Gdańsk University of Technology, rzajczyk@ely.pg.gda.pl,
Tarakan, B.
Gdańsk University of Technology, b.tarakan@ely.pg.gda.pl,
Tarakan, K.
Gdańsk University of Technology, krzysztof.tarakan@energa.pl,
Abstrakty : The article discusses some selected technical requirements, which according to these authors should be recognised and met by photovoltaic power plants connected to national distribution grids in the context of their likely development. This development today is limited, since Polish legislation has not implemented the relevant EU Directive [8]. The study points out the purposefulness of incorporating the necessary requirements in the applicable laws and regulations.

W artykule przedstawiono wybrane wymagania techniczne, które zdaniem autorów powinny zostać określone i wypełnione przez elektrownie fotowoltaiczne przyłączane do krajowych sieci dystrybucyjnych w kontekście ich prawdopodobnego rozwoju. Rozwój ten na dziś jest ograniczony, polskie prawodawstwo nie zaimplementowało bowiem dyrektywy unijnej [8]. W opracowaniu wskazano na celowość wprowadzenia koniecznych wymagań do obowiązujących przepisów i aktów prawnych.

Słowa kluczowe : elektrownia fotowoltaiczna, przyłączanie elektrowni do sieci dystrybucyjnej, wymagania techniczne, zakres pracy elektrowni fotowoltaicznych, OZE, photovoltaic power plant, power stations interconnection with distribution grid, technical requirements, operating range of photovoltaic power plants, RES,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 155 – 161
Bibliografia : 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), PTGV Transmission Grid Code, Version 1.2. The consolidated text in force since 5 November 2007.
2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) PDGV Transmission Grid Code, ENERGA-OPREATOR SA.
3. Transmission code 2007 Network and system rules of the German Transmission System Operators, August 2007, VDN Verband der Netzbetreiber e.V.
4. Renewable Energy Sources Act (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2012) of 4 August 2011, Federal Law Gazette on 4 August 2011 (BGBl. I p. 1634).
5. New German Grid Codes for Connecting PV Systems to the Medium Voltage Power Grid, E. Troester Energynautics GmbH, Robert-Bosch- Strasse 7, 64293 Darmstadt, Germany.
6. Product Catalogue Sunny Family 2012, SMA.
7. Technical Guideline Generating Plants Connected to the Medium- Voltage Network, June 2008, BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
8. Directive of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC and 2009/28/EC.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. ,Minkiewicz, T. ,Reński, A. ,Sadowska, I. ,Sołtysik, M. ,Mucha-Kuś, K. ,Wędzik, A. ,Zajczyk, R. ,Tarakan, B. ,Tarakan, K. , Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid. Acta Energetica nr 3/2014
[Top]

Idea of MGrid System for Multicarrier Energy MicroGrid Designing and Control

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Idea of MGrid System for Multicarrier Energy MicroGrid Designing and Control

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Abstrakty : The idea of the MGrid system for multicarrier energy microgrid designing and control is presented in the article. The first part of the work contains reasons for undertaking the problem of complex optimisation of utilising various energy forms on the operation area of a typical microgid. The planned system functionality and architecture is also presented. Conclusions concerning expected advantages as a consequence of using the proposed system are discussed.

Autorzy przedstawili w artykule koncepcję systemu MGrid, wspomagającego projektowanie i sterowanie pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. Pierwsza część artykułu zawiera uzasadnienie podjęcia problemu kompleksowej optymalizacji wykorzystania energii w jej różnych postaciach – nośnikach, w odniesieniu do obszaru działania typowej mikrosieci. Omówiono planowaną funkcjonalność systemu oraz jego architekturę. Zaprezentowano również spodziewane korzyści, wynikające ze stosowania opracowywanego systemu.

Słowa kluczowe : mikrosieci, optymalizacja, projektowanie, microgrids, optimisation, designing,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 20 – 30
Bibliografia : 1. Biczel P., Wytwarzanie energii w mikrosieciach Energy generation in microgrids, Automatyka – Elektryka – Zakłócenia 2011, issue 4.
2. Olszowiec P., Autonomiczne systemy elektroenergetyczne małej mocy. Mikrosieci Autonomous low power systems. Microgrids, Energia Gigawat 2009, issues 7–8.
3. Hatziargyriou N.D. et al., Microgrids, IEEE Power & Energy Magazine 2007, Vol. 5, No. 4, pp. 78–94.
4. Lasseter R. et al., White Paper on Integration of Distributed Energy Resources. The CERTS MicroGrid Concept, Consortium for Electric Reliability Technology Solutions (CERTS), CA, Tech. Rep. LBNL-50829, Apr. 2002.
5. Kueck J.D. et al., Microgrid Energy Management System, OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY, January 29, 2003.
6. Hatziargyriou N., Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids, Executive Summary Report Final Results, 2009.
7. Parol M., Wymiana energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią spółki dystrybucyjnej Electricity exchange between a microgrid and a distribution company’s grid, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2010, issue 8.
8. Baczyński D., Koncepcja obliczeń technicznych i ekonomicznych dla potrzeb lokalnych rynków energii Concept of technical and economic calculations for local energy markets, Rynek Energii 2008, issue 4, pp. 17–24.
9. Księżyk K., Parol M., Steady states analysis of microgrid operation, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2008, Vol. 84, issue 11, pp. 14–19.
10. Katiraei F., Iravani R., Power management strategies for a microgrid with multiple distributed generation units, IEEE Transactions on Power Systems 2006, Vol. 21, No. 4, pp. 1821–1831.
11. Oyarzabal J. et al., Agent based Micro Grid Management System. CD Proceedings of the Int. Conf. on Future Power Systems FPS 2005, November 16–18, 2005, Amsterdam, p. 6.
12. Parol M., Baczyński D., Automatyka zabezpieczeniowa oraz resynchronizacja mikrosieci Automatic protections and resynchronization of microgrids , VI Scientific and Technical Conference “Power grids in industry and the energy sector – Grids 2008”, Szklarska Poręba, 10–12 September 2008, pp. 19–26.
13. Hatziargyriou N.D. i in, Management of microgrids in market environment, presented at the International Conference on Future Power Systems, Amsterdam, Netherlands, 2005, available on the website: ieeexplore.ieee.org.
14. Kacprzak P.H. et. al., Multi-commodity Market Data Mode, Technical report, available at: http://www.openm3.org.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. , Idea of MGrid System for Multicarrier Energy MicroGrid Designing and Control. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Importance of Distributed Generation in the National Power System Based on the Example of Gierałtowice Commune

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Importance of Distributed Generation in the National Power System Based on the Example of Gierałtowice Commune

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Abstrakty : This paper presents an analysis of the location capabilities of non-renewable energy sources (natural gas) as well as renewable energy (biogas, methane, solar and water) in a selected community. An assessment of energy supply end user – large load municipal communities are presented. Implementation plans of the energy mini centres in the Gierałtowice commune are shown, which using biogas, methane from agricultural and wind, as well as the practical tests of working these mini centres. Problems that Gierałtowice commune encountered while working on the implementation of energy investments, the directions of the solutions and the prospect of further investment were discussed.

W artykule przeprowadzono analizę możliwości lokalizacji źródeł energii nieodnawialnej (gaz ziemny), jak również odnawialnej (biogazowe, metanowe, słoneczne i wodne) w wybranej gminie. Dokonano oceny zasilania odbiorców końcowych energii, dużych odbiorów komunalnych gmin. Przedstawiono plany wdrożenia minicentrów energetycznych w gminie Gierałtowice z wykorzystaniem biogazu, metanu pochodzenia rolniczego i wiatru oraz praktyczne testy pracy minicentrów. Przedyskutowano problemy, z którymi gmina Gierałtowice spotkała się w czasie prac nad wdrożeniem inwestycji energetycznych, kierunkami przyjętych rozwiązań oraz perspektywą kolejnych inwestycji.

Słowa kluczowe : generacja rozproszona, minicentrum energetyczne, odnawialne źródła energii, distributed generation, mini centres energy, renewable energy sources,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 31 – 42
Bibliografia : 1. The Ministry of Economy, Polityka energetyczna Polski do 2030 Polish Energy Policy until 2030, 10 November 2009 Monitor Polski issue 2 of 2010.
2. Bargiel J. et al., Bezpieczeństwo zasilania gmin wiejskich a bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Security of rural communes’ and security of the National Power System, Energetyka, May 2012, special issue No XXIII, pp. 23–28.
3. Bargiel J. et al., Ocena i sposoby poprawy niezawodności zasilania gmin z sieci średnich napięć Evaluation and improvement of the reliability of municipaliities’ power supply from medium voltage grids, Conference ”Sieci” Grids, Wrocław, 2012.
4. The Energy Regulatory Office online, http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa/html.
5. Report of the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences online, http://www.inepan.waw.pl/pliki/raport/Raport.gospodarka.listopad.2012.pdf.
6. Bargiel J. et al., Components reliability parameters by mid-term deficit of electric energy, AFRICON, 2009.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. , Importance of Distributed Generation in the National Power System Based on the Example of Gierałtowice Commune. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

In-Home Display – a Review of Experiences from Research Projects

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : In-Home Display – a Review of Experiences from Research Projects

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Abstrakty : There are many studies on smart metering. The aim of smart metering is not only automated billing and two-way communication with a smart meter. The measure of success of the implementation of smart metering is the level of customer engagement and their cooperation with energy companies, as well as the consequences of such involvement changing electricity-using habits. This article focuses on one device for smart metering – in-home display (IHD). The paper characterizes an IHD’s functions and describes international experiences of research and conclusions of studies.

Istnieje wiele opracowań na temat inteligentnych systemów pomiarowych. Celem Smart Meteringu nie jest jedynie automatyzacja rozliczeń i dwukierunkowa komunikacja z inteligentnym licznikiem. Miarą sukcesu wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych jest stopień zaangażowania klienta – odbiorcy i jego współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, a także w konsekwencji takiego zaangażowania płynąca zmiana jego nawyków korzystania z energii elektrycznej. Autor artykułu skupia się na jednym urządzeniu inteligentnych systemów pomiarowych – na wyświetlaczu domowym. Charakteryzuje jego funkcje oraz przedstawia międzynarodowe doświadczenia płynące z projektów badawczych oraz wnioski z opracowań.

Słowa kluczowe : wyświetlacz domowy, inteligentny licznik energii, inteligentny system pomiarowy, in-home display, smart meter, smart metering,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 43 – 55
Bibliografia : 1. Strengers Y., Smart Metering Demand Management Programs: Challenging the Comfort and Cleanliness Habitus of Households, RMIT University, Australian Housing and Urban Research Institute, OZCHI ’08 Proceedings of the 20th Australasian Conference on Computer-Human Interaction: Designing for Habitus and Habitat, ACM New York, NY, USA ©2008, pp. 9–16.
2. Choi T.S., Analysis of Energy Savings using Smart Metering System and IHD (In-Home Display), Transmission & Distribution Conference & Exposition: Asia and Pacifc, 2009, pp. 1–4.
3. Wood G., Newborough M., Dynamic energy-consumption indicators for domestic appliances: environment, behaviour and design, Energy and Buildings 2003, No. 35, pp. 821–841, Elsevier Science B.V.
4. Zeifman M., Disaggregation of home energy display data using probabilistic approach, 2012 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), IEEE Transactions on Consumer Electronics 2012, No. 1.
5. OFGEM: ENERGY DEMAND RESEARCH PROJECT, Review of progress for period September 2008 – March 2009.
6. OFGEM: Smart Metering Implementation Programme: In-Home Display, 27.06.2010.
7. OFGEM: Smart Metering Implementation Programme: Consumer Protection, 27.06.2010.
8. OFGEM: Smart Metering Implementation Programme: Statement of Design Requirements, 27.06.2010.
9. The position of the President of the ERO on the necessary requirements for smart metering and billing systems deployed by DSOs, taking account of the objective function and the proposed support mechanisms at the postulated market model, Warsaw, 31.05.2011.
10. Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce, ETAP I: Opracowanie przeglądu aktualnie stosowanych mechanizmów DSR, PSE, Development of a model of DSR mechanisms implementation in the energy market in Poland, STAGE I: Revuew of DSR mechanisms currently in place, PSE Konstancin-Jeziorna, 14.12.2009.
11. Jabłońska M.R., Ku zielonym, inteligentnym miastom Towards green smart cities, Smart Grid Polska 2012, No. 3.
12. Adach R., Zapomniany świat: optymalne wykorzystanie środowiska końcowego użytkownika The forgotten world: the optimum use of end user environment, PTPiREE, IX Conference “Information systems in the power industry” SIwE ’10.
13. Jeju Island Smart Grid Test-Bed, Developing Next Generation Utility Networks, GSMA, South Korea online, www.gsma.com, September 2012.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. , In-Home Display – a Review of Experiences from Research Projects. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Improving Energy Efficiency of Micro-Networks Connected to a Smart Grid

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Improving Energy Efficiency of Micro-Networks Connected to a Smart Grid

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Abstrakty : Technological development of distribution and transmission grids and building a so called smart grid also enable improving the efficiency of microgrids and microgenerators. Better coordination and scheduling of microgenerators operation make more effective adjustment to local conditions and achieving better overall energy efficiency possible. Due to smart communication interfaces the microgrids and microgenerators can also contribute to ancillary services.

Smart Grid umożliwia lepsze i bardziej efektywne energetycznie wykorzystanie mikroźródeł i mikrosieci. Większa część energii pierwotnej może być przetwarzana na energię elektryczną. Koordynacja pracy mikroźródeł w mikrosieci zwiększa sprawność przetwarzania i oddawania energii do sieci krajowej. Energia z mikrosieci może być sprzedawana na rynku energii oraz wykorzystywana do dostarczania usług regulacyjnych.

Słowa kluczowe : mikrosieci, smart grid, efektywność, microgrids, smart grid, effectiveness,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 56 – 66
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. , Improving Energy Efficiency of Micro-Networks Connected to a Smart Grid. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Thermal and Electrodynamic Risk of Residual Current Devices in the Case of Back-Up Protection by Overcurrent Circuit Breakers

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Thermal and Electrodynamic Risk of Residual Current Devices in the Case of Back-Up Protection by Overcurrent Circuit Breakers

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Abstrakty : Residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection should be back-up protected. As back-up protection devices, overcurrent circuit breakers are used. The maximum let-through energy and let-through current of the overcurrent devices were evaluated under laboratory conditions. The thermal and electrodynamic risk of residual current devices was analyzed.

Powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenia dobezpieczające stosuje się m.in. wyłączniki nadprądowe instalacyjne. W artykule autorzy przedstawili wyniki badań prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania tych wyłączników oraz omówili zagrożenia, które mogą wystąpić przy dobezpieczaniu wyłączników różnicowoprądowych wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi.

Słowa kluczowe : zabezpieczenia różnicowoprądowe, prądy zwarciowe, dobezpieczenie, residual current devices, short-circuit currents, back-up protection,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 67 – 78
Bibliografia : 1. PN-EN 61008-1:2007P Residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB) – Part 1: General rules.
2. IEC TR 60755:2008 General requirements for residual current operated protective devices. 2nd edition.
3. Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka Electrical and communication installations. Fitter and electrical engineer manual, Verlag Dashofer, Part 5. Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych Protective devices in electrical installations, Warsaw 2005.
4. Musiał E., Czapp S., Wyłączniki ochronne rożnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka wspołczesnych konstrukcji Residual current operated circuit breakers. Review and description of state of the art. designs (2), Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych 2008, No. 109, pp. 3–44.
5. PN-HD 60269-2:2010E Low-voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application). Examples of standardized systems of fuses A to J.
6. Supplementary Protectors/Miniature Circuit Breakers. Technical Data Catalog, Numbers 1492-SP Series C, Rockwell Automation Publication 1492-TC010D-EN-P – April 2011.
7. Czapp S., Kowalak D., Borowski K., Narażenia cieplne i elektrodynamiczne wyłącznikow rożnicowoprądowych przy ich dobezpieczaniu wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi, Referat konferencyjny Thermal and Electrodynamic Risk of Residual Current Devices in the Case of Back-Up Protection by Overcurrent Circuit Breakers, Conference paper, XVI International Conference „Present-Day Problems of Power Engineering” APE’13, Jurata 12–14.06.2013, in: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2013, No 33 The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, s. 115–118.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. , Thermal and Electrodynamic Risk of Residual Current Devices in the Case of Back-Up Protection by Overcurrent Circuit Breakers. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Abstrakty : Reducing power losses in energy distribution is forced by mandatory law. Optimization of network reconfiguration can lead to reducing power losses by even a dozen or so percent. Two methods of network reconfiguration optimization are presented in the paper: the heuristic method and a method based on genetic algorithms. The presented solutions offer the opportunity to optimize medium voltage and low voltage distribution networks at the same time. Calculation results for real distribution network are presented. The presented results indicate a high efficiency of network reconfiguration optimization.

Zmniejszanie strat w procesie dystrybucji energii elektrycznej wynika z obowiązującego prawa. Optymalizacja konfiguracji sieci może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule porównano metody optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych: rozpływową i opartą na algorytmach genetycznych. Przedstawione rozwiązania umożliwiają wyznaczanie optymalnych rozcięć jednocześnie w sieci SN oraz nN. Zaprezentowano wyniki obliczeń dla rzeczywistych fragmentów sieci rozdzielczej, wskazujące na dużą efektywność optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych.

Słowa kluczowe : sieci rozdzielcze, optymalizacja, algorytmy genetyczne, distribution power networks, optimization, genetic algorithms,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 79 – 90
Bibliografia : 1. The Act of 15 April 2011 on energy efficiency, J. of L. of 2011, No. 94, items 551, 951.
2. Second National Energy Efficiency Action Plan for Poland, 2011, Document adopted by the Council of Ministers on 17 April 2012 online, http://www.mg.gov.pl/node/15923.
3. http://www.ptpiree.pl/index.php?d=5&s=liczen_2010.
4. Niewiedział E., Niewiedział R., Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym Electricity losses in the national power system, Elektro.info 2011, No. 12.
5. Le Gal M., Recherche Automatique de schemats de secours dans les reseaux de distributions a moyenne tension, Paris, EdF, 1969.
6. Goldberg D.E, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania Genetic algorithms and their applications, Warsaw 1995.
7. Helt P., Parol M., Piotrowski P. , Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce, Artificial intelligence methods in power engineering, Publishing House of Warsaw University of Technology, Warsaw 2012.
8. Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych Electricity losses in distribution networks, edited by Kulczycki J., PTPiRE, Poznań 2009.
9. Helt P. , Praktyczne aspekty wyznaczania optymalnych rozcięć w sieciach rozdzielczych Practical aspects of distribution grid optimal reconfiguration, Przegląd Elektrotechniczny Electrical Review 2012, No. 8.
10. Baczyński D., Parol M., Estymacja obciążeń szczytowych stacji transformatorowych SN/nN za pomocą metod statystycznych oraz metod sztucznej inteligencji Estimation of MV/LV transformer substation peak loads by statistical methods and artificial intelligence methods, XI. International Scientific Conference “Current Problems in Power Engineering” APE ’03, Gdańsk – Jurata, 11–13 June 2003.
11. Helt P. et al., Koncepcja systemu ElGrid do optymalizacji pracy i rozwoju rozdzielczych sieci energetycznych The concept of ElGrid system to optimize the operation and development of power distribution grids, Przegląd Elektrotechniczny Electrical Review 2011, Vol. 87, No. 2.
12. Kubacki S., Świderski J., Tarasiuk M., Kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci SN kluczowym elementem poprawy niezawodności i ciągłości dostaw energii Comprehensive MV grid automation and monitoring as the key element to improve the reliability and continuity of electricity supply, Acta Energetica 2012, No. 1.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. , Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

The Hel Peninsula – Smart Grid Pilot Project

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Hel Peninsula – Smart Grid Pilot Project

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA, slawomir.noske@energa.pl,
Wawrzyniak, M.
MIKRONIKA, marek@mikronika.com.pl,
Abstrakty : The paper presents the scope and results of engineering, and the scope of Smart Grid deployment in the Hel Peninsula. The following functionalities will be described: Fault Detection, Isolation & Recovery – FDIR function, Integrated Volt/Var Control (IVVC) function, advanced supervision of LV grid, including distributed energy resources. The paper contains implementation results and research findings, as well as preliminary cost-benefit analysis of the project. Moreover, since Smart Metering and Smart Grid projects are being deployed in the same region – the Hel Peninisula – the benefit achieved by merging the two projects will be explained.

W artykule opisano podejmowane przez ENERGA-OPERATOR SA działania zmierzające do przebudowy obecnej, tradycyjnej sieci elektroenergetycznej, do poziomu rozwiązań określanych jako sieci inteligentne. Autorzy skupili się na projekcie budowy sieci inteligentnych w obszarze pilotażowym – na Półwyspie Helskim. Opisane zostały dwa kluczowe etapy realizacji tego projektu: opracowanie koncepcji, przebudowa sieci i budowa narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie ruchu sieci.

Słowa kluczowe : sieć inteligentna, DMS, AMI, Smart Grid, DMS, AMI,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 91 – 101
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. ,Noske, S. ,Wawrzyniak, M. , The Hel Peninsula – Smart Grid Pilot Project. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Estimating Voltage Asymmetry Making by One Phase Micro-generator in Low Voltage Network

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Estimating Voltage Asymmetry Making by One Phase Micro-generator in Low Voltage Network

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA, slawomir.noske@energa.pl,
Wawrzyniak, M.
MIKRONIKA, marek@mikronika.com.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Abstrakty : Connection of one phase micro-generator to the low voltage network increases voltage asymmetry. The voltage asymmetry is defined as the quotient of negative and positive voltage components. The mathematical background of exact and rough computation of the asymmetry quotient is presented in the paper. Considerations are illustrated by simple examples.

Przyłączanie do sieci niskiego napięcia 1-fazowych mikrogeneratorów powoduje wzrost asymetrii napięcia, definiowanej jako stosunek wartości skutecznej składowej symetrycznej przeciwnej napięcia do składowej symetrycznej zgodnej. W artykule autorzy przedstawili model matematyczny, pozwalający wyznaczać współczynnik asymetrii napięć w sposób dokładny oraz przybliżony. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.

Słowa kluczowe : mikrogeneracja, asymetria napięć, sieć niskiego napięcia, micro-generation, voltage asymmetry, low voltage network,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 102 – 115
Bibliografia : 1. The Act on the renewable energy sources, the most current draft of which (labelled Rev. 6.3) is dated 28 March 2014.
2. http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/item/808-projekt-ustawy-o-oze-nowa-wersja-6-3.
3. Regulation of the Minister of Economy of 4 May 2007 on the detailed conditions for the operation of the power system.
4. Kremens Z., Sobierajski M., Analiza systemow elektroenergetycznych Analysis of power systems, Warsaw 1996, pp. 122, 244.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. ,Noske, S. ,Wawrzyniak, M. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. , Estimating Voltage Asymmetry Making by One Phase Micro-generator in Low Voltage Network. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Technical Conditions of Microgenerator Connection to a Low Voltage Network Taking Into Account Valid Rules and Practices Applied in Europe and Poland

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Technical Conditions of Microgenerator Connection to a Low Voltage Network Taking Into Account Valid Rules and Practices Applied in Europe and Poland

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA, slawomir.noske@energa.pl,
Wawrzyniak, M.
MIKRONIKA, marek@mikronika.com.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Abstrakty : Connection of microgenerators to a low voltage network affects the electrical energy quality. In the paper, the basic relationships have been set out to compute voltage deviations and fluctuations. The basic criteria of microgeneration connection to a low voltage network have been given. The valid rules and practices applied in Europe and Poland have been described.

W artykule autorzy omówili wpływ mikrogeneracji na jakość energii w sieci niskiego napięcia. Wyprowadzono podstawowe zależności niezbędne do wyznaczania odchyleń i wahań napięcia, powodowanych przez przyłączone źródła. Podano podstawowe kryteria przyłączania mikroźródeł do sieci niskiego napięcia w Polsce i innych krajach europejskich.

Słowa kluczowe : mikrogeneracja, odnawialne źródła, sieć niskiego napięcia, microgeneration, renewable energy sources, low voltage network,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 116 – 131
Bibliografia : 1. The Act on the renewable energy sources, the draft of 9 October 2012 (Rev. 20.2) available on the website of the Ministry of Economy.
2. GIZ Stadler Ingo, Study about international standards for the connection of small distributed generators to the power grid, developed by Cologne University of Applied Science to Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, June 2011.
3. VDE 4105:2011-08 Power generation systems connected to the lowvoltage distribution network. Technical minimum requirements for connection to the parallel operation with low-voltage distribution networks. FNN Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. ,Noske, S. ,Wawrzyniak, M. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. , Technical Conditions of Microgenerator Connection to a Low Voltage Network Taking Into Account Valid Rules and Practices Applied in Europe and Poland. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Smart Grid – a Slogan or a Necessity?

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Smart Grid – a Slogan or a Necessity?

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA, slawomir.noske@energa.pl,
Wawrzyniak, M.
MIKRONIKA, marek@mikronika.com.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : The use of the terms “smart grid” and “intelligent power networks” should be limited to economically valid technological developments. This paper presents two electrical energy related “sets of elements”: an electric power system as an integrated set and a distributed set consisting of plug-in hybrid vehicles, such as passenger cars. As plug-in hybrid vehicles are becoming more and more popular, this paper introduces a concept of integrating such vehicles with the electric power system. A quantitative assessment of the benefits for the car owners and the electrical power system has been presented.

Idea Smart Grid, inteligentnych sieci elektroenergetycznych, po odrzuceniu nieprofesjonalnego balastu propagandowo-reklamowego, powinna być w kraju wykorzystana do wprowadzania postępu technicznego uzasadnionego ekonomicznie. Opisano dwa zbiory elementów związane z energią: zintegrowany zbiór – system elektroenergetyczny i rozproszony zbiór – samochody osobowe. Wśród samochodów osobowych coraz liczniejsze są pojazdy z napędem hybrydowym lub elektrycznym (ang. hybrid plug-in). W artykule zaproponowano wersję samochodów hybrydowych smart hybrid plug-in, umożliwiającą skojarzenie tego typu pojazdów z systemem elektroenergetycznym. Przedstawiono szacunek liczbowy korzyści dla posiadaczy samochodów i dla systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe : smart grid, samochody hybrydowe, system elektroenergetyczny, Smart Grid, hybrid vehicles, electric power system,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 132 – 139
Bibliografia : 1. Smart Grid od wizji inteligentnego systemu do jej urzeczywistnienia Smart Grid from vision to its realisation, EPRI, special issue, 2011.
2. Product catalogues: Toyota, Chevrolet, BMW.
3. Webpage: www.poznajhybrydy.pl.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. ,Noske, S. ,Wawrzyniak, M. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Szczerba, Z. , Smart Grid – a Slogan or a Necessity?. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Optimization Criteria for Reactive Power Compensation in Distribution Networks

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Optimization Criteria for Reactive Power Compensation in Distribution Networks

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA, slawomir.noske@energa.pl,
Wawrzyniak, M.
MIKRONIKA, marek@mikronika.com.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Szpyra, W.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, wszpyra@agh.edu.pl,
Bąchorek, W.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, wojbach@agh.edu.pl,
Kot, A.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, akot@agh.edu.pl,
Makuch, A.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, amakuch@agh.edu.pl,
Abstrakty : This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing calculating the costs and effects of reactive power compensation. Additionally, selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.

W artykule autorzy omówili skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, nie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.

Słowa kluczowe : kompensacja mocy biernej, kryteria optymalizacji, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, reactive power compensation, optimization criteria, power distribution networks,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 140 – 155
Bibliografia : 1. Szpyra W., Efektywność kompensacji mocy biernej stanu jałowego transformatorow SN/nn Effeciency of idling MV/LV transformers reactive power compensation, Przegląd Elektrotechniczny 2011, Vol. 87, No. 2, pp. 144–147.
2. Szpyra W. et al., Efektywność kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych Effeciency of reactive power compensation in distribution grids , XV. International Scientific Conference „Current Problems in Power Engineering”, APE ’11, Gdańsk – Jurata, 8–10 June 2011, Vol. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne Renewable energy and power grids: wind power plants, equipment and powwer grids, pp. 107–115.
3. Szpyra W., Tylek W., Kot. A., Wyznaczanie strat mocy i energii w rozległej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia Determination of power and energy losses in a wide MV power grid, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej No. 91, Series: Konferences No. 34, IV Scientific and Technical Conference “Power grids in the industry and energy sectors”. Grids 2000”, Vol. II, pp. 403–410.
4. Mekhamer S.F. et al., New heuristic strategies for reactive power compensation of radial distribution feeders, IEEE Transactions on Power Delivery 2002, Vol. 17, June 4, pp. 1128–1135.
5. Eajal A.A., El-Hawary M.E., Optimal Capacitor Placement and Sizing in Unbalanced Distribution Systems With Harmonics Consideration Using Particle Swarm Optimization, IEEE Transactions on Power Delivery, July 2010, Vol. 25, June 3, pp. 1734–1741.
6. Paska J., Ekonomika w elektroenergetyce Economics in the power sector, Warsaw 2007.
7. Hanzelka Z. et al., Reactive power compensation, in Electrical energy efficiency: technologies and applications, edited by Sumper A. & Baggini A., John Willey & Sons, Chichester 2012, pp. 371–398.
8. Szpyra W. et al., Analiza techniczno-ekonomiczna zabudowy kondensatorow nn do kompensacji mocy biernej w stacjach SN/nn do, Technical and economic analysis of the installation of LV capacitors for reactive power compensation in MV/LV substations Phase II, Research report No 5.5.120.968, AGH University of Science and Technology. Krakow, September 2010 unpublished study.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. ,Noske, S. ,Wawrzyniak, M. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Szczerba, Z. ,Szpyra, W. ,Bąchorek, W. ,Kot, A. ,Makuch, A. , Optimization Criteria for Reactive Power Compensation in Distribution Networks. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Autonomous Operation of Low Voltage Microgrids

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Autonomous Operation of Low Voltage Microgrids

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA, slawomir.noske@energa.pl,
Wawrzyniak, M.
MIKRONIKA, marek@mikronika.com.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Szpyra, W.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, wszpyra@agh.edu.pl,
Bąchorek, W.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, wojbach@agh.edu.pl,
Kot, A.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, akot@agh.edu.pl,
Makuch, A.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, amakuch@agh.edu.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Kelm, P.
Lodz University of Technology, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Abstrakty : The article describes the possibilities of LV microgrids operation in the island mode. Control strategies of energy sources connected to the grid by means of invertors are discussed, either for a microgrid connected to the supplying network or during the island mode operation. The presented results of research were conducted at the Laboratory of Distributed Generation at Lodz University of Technology. The study was performed for two variants of reference voltage source: the battery storage and microturbine respectively.

W artykule autorzy przedstawili możliwości pracy autonomicznej mikrosystemów niskiego napięcia. Omówiono strategie sterowania źródłami energii, przyłączonymi do sieci za pomocą przekształtników, podczas pracy w połączeniu z siecią zasilającą oraz podczas pracy wyspowej. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w mikrosystemie skonfigurowanym w Laboratorium Generacji Rozproszonej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Badania wykonano w dwóch wariantach: w pierwszym źródłem napięcia referencyjnego była mikroturbina, w drugim elektrochemiczny zasobnik energii.

Słowa kluczowe : mikrosystemy elektroenergetyczne, praca wyspowa, sterowanie pracą mikrosystemów, zasobniki energii, microgrids, microgrid autonomous operation, microgrids control, energy storage,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 156 – 170
Bibliografia : 1. Driesen J., Katiraei F., Design for Distributed Energy Resources, IEEE Power & Energy Magazine 2008, No. 8.
2. Bollen M.H-J., Yang Y., Hassan F., Integration of Distributed Generation in the Power System – A Power Quality Approach, Proc. 13th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Wollongong, Australia 28.09-1.10 2008.
3. Katiraei F. et al., Microgrid Management. Controls and Operation Aspects of Microgrids, IEEE Power & Energy Magazine, May/June 2008.
4. IEEE Standard 1547: Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems.
5. IRiESD, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych IRiESD Distribution Grid Code, PGE Łodź – Teren, 2009.
6. Balaguer I.J. et al., Intelligent Control for Intentional Islanding Operation of Microgrids, ISCET 2008.
7. Gomez J.C., Morcos M.M., Distributed Generation: Exploitation of Islanding Operation Advantages, IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America, 2008.
8. Piargi P., Lasseter R.H., Autonomous Control of Microgrids, IEEE PES General Meeting, 2006.
9. Gao F., Iravani M.R., A Control Strategy for a Distributed Generation Unit in Grid Connected and Autonomous Modes of Operation, IEEE Trans. on Power Delivery April 2008, Vol. 23, No. 2.
10. Colson C.M., Nehir M.H., A Review of Challenges to Real-Time power Management of Microgrids, IEEE Power & Energy Society General Meeting, 2009.
11. Alvarez E. et al., On-line Minimization of Running Costs, Greenhouse Gas Emission and the Impact of Distributed Generation using Microgrids on the Electrical System, IEEE PES/IAS Conference on Sustainable Alternative Energy, 28–30.09.2009.
12. Gu W., Wu Z., Yuan X., Microgrid Economic Optimal Operation of the Combined Heat and Power System with Renewable Energy, IEEE Power Energy Soc. Gen. Meet., 25–29 July 2010.
13. Hernandez-Aramburo C.A., Green T.C., Fuel Consumption Minimisation of a Micro-grid, Industry Application Conference, 39th IAS Annual Meeting, 3–7.10.2004.
14. Mohamed F.A., Koivo H.N., On-line Management of MicroGrid with Battery Storage Using Multiobjective Optimisation, International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drive POWERENG 2007, 12–14.04.2007.
15. Vahedi H., Noroozian R., Hosseini S.H., Optimal Management of MicroGrid Using a Differential Evolution Approach, 7th International Conference on the European Energy Market (EEM), 23–25 June 2010.
16. Gburczyk P. et al., Management System as a Means for the Integration of Distributed Energy Sources with Low Voltage Network, IEEE International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU ’2011), Lisbon (Portugal), 17–19 October 2011, pp. 1–5.
17. Barote L., Georgescu M., Marinescu C., Smart Storage Solution for Wind Systems, IEEE Power Tech Conference, Bucharest, Romania, 28.06–2.07 2009.
18. Faias S. et al., Evaluation of Energy Storage Devices for Renewable Energies Integration, Application to a Portuguese Wind Farm, 5th Int. Conference on European Electricity Market (EEM 2008), Lisbon, Portugal, 2008.
19. Qian K. et al., Benefts of Energy Storage in Power Systems with High Level of Intermittent Generation, 20th Int. Conference on Electricity Distribution (CIRED2009), Praque, 8–11.06.2009.
20. Wasiak I., Pawełek R., Mieński R., Zasobniki energii w mikrosystem-ach elektroenergetycznych Energy storage in power systems, conference “Current Problems in Power Engineering”, Jurata, 8–10 June 2011, pp. 159–166.
21. Zamora R., Srivastava A.K., Controls for Microgrids with Storage: Review, Challenges, and Research Needs, Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010, No. 14, pp. 2009–2018.
22. Chakraborty S., Simoes M.G., PV-Microgrid Operational Cost Minimization by Neural Forecasting and Heuristic Optimisation, Industry Applications Society Annual Meeting, IAS ’08 IEEE, 2008.
23. Guan X., Xu Z., Jia Q.-S., Energy-efficient Buildings Facilitated by Microgrid, IEEE Trans. on Smart Grid 2011, Vol. 2, No. 1.
24. Gao F., Iravani M.R., A Control Strategy for a Distributed Generation Unit in Grid Connected and Autonomous Modes of Operation, IEEE Trans. On Power Delivery, Vol. 23, No. 2, April 2008.
25. Chowdhury S.P. et al., Operation and control of DG based power island in Smart Grid environment, 20th Int. Conference and Exhibition on Electricity Distribution, CIRED 2009.
26. Ghadimi A.A., Razavi F., Ghafarpour R., Control of Islanded Inverter Interfaced Distributed Generation Units For Power Quality Improvement, 14th Int. Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP 2010.
27. Delghavi M.B., Yazdani A., A Unified Control Strategy for Electronically Interfaced Distributed Energy Resources, IEEE Trans. on Power Delivery 2012, Vol. 27, No. 2.
28. Gaonkar D.N., Patel R.N., Pillai G.N., Dynamic Model of Microturbine Generation System for Grid Connected/islanding operation, IEEE Int. Conference on Industrial Technology, ICIT 2006.
29. Sao C.K., Lehn P.W., Control and Power Management of Converter Fed Microgrids, IEEE Trans. on Power Systems August 2008, Vol. 23, No. 3.
30. Katiraei F., Iravani R., Power Management Strategies for a Microgrid with Multiple Distributed Generation Units, IEEE Transaction on Power Systems 2006, Vol. 21, No. 4.
31. Pecas Lopes J.A., Moreira C.L., Madureira A.G., Defning Control Strategies for Microgrids Islanded Operation, IEEE Transaction on Power System May 2006, Vol. 21, No. 2.
32. Brabandere K. et al., A Voltage and Frequency Droop Control Method for Parallel Inverters, IEEE Transaction on Power Electronics July 2007, Vol. 22, No. 4.
33. Majumder R. et al., Load Sharing and Power Quality Enhanced Operation of a Distributed Microgrid, IET Renewable Power Generation 2009, Vol. 3, Iss. 2.
34. Majumder R. et al., Droop Control of Converter-Interfaced Microsources in Rural Distributed Generation, IEEE Trans. on Power Delivery October 2010, Vol. 25, No. 4.
35. Vandoorn T. et al., A Control Strategy for Islanded Microgrids with DClink Voltage Control, IEEE Trans. on Power Delivery April 2011, Vol. 26, No. 2.
36. Pawełek R. et al., Mikrosystem – węzeł energetyczny w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łodzkiej, Microgrid – a power node at Institute of Electrical Power Engineering of Łodź University of Technology conference “Current Problems in Power Engineering”, Jurata, 8–10 June 2011, pp. 143–150.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. ,Noske, S. ,Wawrzyniak, M. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Szczerba, Z. ,Szpyra, W. ,Bąchorek, W. ,Kot, A. ,Makuch, A. ,Wasiak, I. ,Pawełek, R. ,Kelm, P. , Autonomous Operation of Low Voltage Microgrids. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]

Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA, slawomir.noske@energa.pl,
Wawrzyniak, M.
MIKRONIKA, marek@mikronika.com.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Szpyra, W.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, wszpyra@agh.edu.pl,
Bąchorek, W.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, wojbach@agh.edu.pl,
Kot, A.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, akot@agh.edu.pl,
Makuch, A.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, amakuch@agh.edu.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Kelm, P.
Lodz University of Technology, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Wiśniewski, J.
Lodz University of Technology, jozef.wisniewski@p.lodz.pl,
Anderson, E.
Warsaw University of Technology, instytut.energetyki@ien.com.pl,
Karolak, J.
Institute of Power Engineering in Warsaw, instytut.energetyki@ien.com.pl,
Abstrakty : Implementation of the new class of 1000 MW power units to a power system creates new problems associated with the operation of its individual components and circuits. One such issue is the phenomenon of ferroresonance in the internal load network. This is not a new problem but it requires examination due to the higher level of supply voltage (10 kV). This paper examines the possibility of ferroresonance occurrence and its character depending on the extent of the network, voltage transformers’ load, the effect of grounding resistors in the star point of the power transformer and the presence of varistor surge arresters. The results are presented in the form of ferroresonance maps. They allow assessing the impact of various parameters on the phenomenon, explaining the reasons for possible failure and properly programming the network conditions in order to avoid the risk of ferroresonance.

Wprowadzanie do systemu elektroenergetycznego bloków energetycznych klasy 1000 MW rodzi nowe problemy związane z eksploatacją poszczególnych jego podzespołów i obwodów. Jednym z takich zagadnień jest zjawisko ferrorezonansu w sieci potrzeb własnych. Nie jest to problem nowy, ale ze względu na wyższy od dotychczasowych poziom napięcia zasilania (10 kV) wymaga zbadania. W artykule autorzy przeanalizowali możliwość wystąpienia ferrorezonansu i jego charakter w zależności od rozległości sieci i obciążenia przekładników napięciowych, wpływ rezystorów uziemiających w punkcie neutralnym transformatora odczepowego oraz obecności ograniczników przepięć. Wyniki zaprezentowano w postaci wykresów bifurkacyjnych i map ferrorezonansu. Pozwalają one ocenić wpływ poszczególnych parametrów pracy na zjawisko, wyjaśnić przyczyny możliwej awarii i prawidłowo zaprogramować warunki pracy sieci tak, aby unikać zagrożenia ferrorezonansem.

Słowa kluczowe : ferrorezonans, przekładniki napięciowe, bifurkacja, ferroresonance, voltage transformer, bifurcation,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 171 – 182
Bibliografia : 1. Nowak W., Moskwa S., Tarko R., Problemy eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego napięcia w aspekcie niezawodności elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Problems of medium-voltage distribution grid operation in the aspect of protection reliability, Acta Energetica 2011, No. 1, pp. 31–38.
2. Wornle F., Harrison D., Zhou C., Analysis of a Ferroresonant Circuit Using Bifurcation Theory and Continuation Techniques, IEEE Transactions on Power Delivery 2005 No. 1, 2005, doi: 10.1109/TPWRD./2004.835529, pp. 191–196.
3. Wisniewski J., Anderson E., Karolak J., Search for Network Parameters Preventing Ferroresonance Occurrences. 9-th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, October 2007, doi: 10.1109/EPQU.2007.4424141, pp. 1–6.
4. Radmanesh H., Hamid F.S., Analyzing Ferroresonance Phenomena in Power Transformers Including Zinc Oxide Arrester and Neutral Resistance Efect, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, Vol.2012, doi:10.1155/2012/525494, pp. 1–5.
5. Iravani M. Modelling and Analysis Guidelines for Slow Transients – Part III. The Study of Ferroresonance, IEEE Transactions on Power Delivery 2000, No. 1, 2005, doi: 10.1109/EPQU.2007.4424141, pp. 255–265.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. ,Noske, S. ,Wawrzyniak, M. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Szczerba, Z. ,Szpyra, W. ,Bąchorek, W. ,Kot, A. ,Makuch, A. ,Wasiak, I. ,Pawełek, R. ,Kelm, P. ,Wiśniewski, J. ,Anderson, E. ,Karolak, J. , Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence. Acta Energetica nr 4/2014
[Top]