Category: nr 2

A Novel Algorithm of Forecasting the Potential Development of Generation in the Distribution Grid

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : A Novel Algorithm of Forecasting the Potential Development of Generation in the Distribution Grid

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Abstrakty : The paper presents a novel method of forecasting the potential for the development of various types of generation, including renewable, connecting to the distribution grid. The proposed algorithm is based on the idea of identifying different factors influencing the possibility of developing various types of generation in different time horizons. Descriptions of subsequent stages of the forecasting procedure, used terms and the software implementing the algorithm, developed by the authors, are also included in the paper. Finally, comments regarding the reliability of the results obtained using the method are described.

Autorzy przedstawili w artykule propozycję algorytmu prognozowania potencjału rozwoju różnych rodzajów generacji, w tym odnawialnej, w sieci dystrybucyjnej, w różnych horyzontach czasowych. Algorytm jest oparty na identyfikacji czynników wpływu determinujących możliwość rozwoju danego rodzaju generacji. Opisano kolejne etapy procesu prognozowania, wprowadzone pojęcia oraz stworzone oprogramowanie implementujące zaprojektowany algorytm, przedstawiono również komentarze dotyczące wiarygodności otrzymywanych wyników prognozy.

Słowa kluczowe : generacja rozproszona, prognozowanie, sieć dystrybucyjna, dispersed generation, forecasting, distribution grid,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 4 – 11
Bibliografia : 1. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, Opracowanie zasad planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej 110 kV, SN i nn, uwzględniających pracę rozproszonych źródeł wytwórczych – wytyczne planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej przeznaczone dla operatora systemu dystrybucyjnego Drawing up the principles for planning the development of 110 kV, MV and LV distribution grid, taking into account the operation of dispersed generating sources – guidelines for planning the distribution grid development for the distribution system operator, pp. 108–130.
2. European Photovoltaic Industry Association Market Report, 2011.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. , A Novel Algorithm of Forecasting the Potential Development of Generation in the Distribution Grid. Acta Energetica nr 2/2014

Master Automatic Control System for the Power Industry

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Master Automatic Control System for the Power Industry

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Abstrakty : The MASTER Automation System is an entirely Polish system developed in the Institute of Power Systems Automation Ltd. It is currently being updated and optimized in the range of hardware and software. Apart from an unlimited ability to extend the amount of standard communication links it will enable application of protocols of any company. It ensures sufficient resources and mechanisms for complex plant automation as well as for creating heterogeneous installations through easy integration with other producers' systems.

System Automatyzacji MASTER jest w pełni polskim systemem opracowanym w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. Jest na bieżąco optymalizowany i unowocześniany w zakresie sprzętu i oprogramowania. Oprócz nieograniczonej możliwości rozszerzania puli standardowych linków komunikacyjnych umożliwia aplikację dowolnych firmowych protokołów. Zapewnia wystarczające zasoby i mechanizmy do kompleksowych automatyzacji obiektów, jak również tworzenia heterogenicznych instalacji poprzez łatwą integrację z systemami innych producentów.

Słowa kluczowe : system automatyzacji, automatyzacja obiektów przemysłowych, PCL, automation system, automation of industrial objects, PLC,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 12 – 28
Bibliografia : 1. Kieleczawa A. et al.. Koncepcja i funkcjonalność mechanizmów sieciowych Systemu Automatyzacji MASTER Concept and functionality of network mechanisms in MASTER Automation System, Energetyka 2011, pp. 12-16.
2. Białecki M. et al., Description of automation system: DCS MASTER, Wrocław, May 2012.
3. Białecki M. et al., Rozwój Systemu Automatyzacji MASTER w kierunku nowych sposobów komunikacji z systemami zewnętrznymi Development of MASTER Automation System towards new methods of communication with external systems, Wrocław, December 2010.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. , Master Automatic Control System for the Power Industry. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Using Private Properties for Electrical Energy Delivery and Responsibility for Accidents

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Using Private Properties for Electrical Energy Delivery and Responsibility for Accidents

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Abstrakty : The Polish power grid, transmission and distribution use to a large extent private properties as locations of their power lines and transformers. These grounds were taken in the past by the power of the communists or recently through negligence of the law. This paper reviews the most important regulations and shows the possible solutions. Some aspects of legal responsibilities are also discussed.

Energetyka zawodowa w znacznym stopniu korzysta z prywatnych gruntów, na których znajdują się napowietrzne linie energetyczne i transformatory. W artykule skomentowano najważniejsze zapisy prawne dotyczące zwrotu zajętych, wywłaszczonych lub zagarniętych nieruchomości oraz rekompensat za ich użytkowanie. Omówiono także ważniejsze elementy odpowiedzialności cywilnej właściciela infrastruktury energetycznej za związane z nią wypadki.

Słowa kluczowe : grunty prywatne, rekompensaty, wypadki, private properties, compensations, accidents,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 29 – 39
Bibliografia : 1. Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 as amended.
2. Act of 23 April 1964 – The Civil Code, as amended.
3. Act of 7 July 1994 – The Construction Law, as amended.
4. Act of 21 August 1997 on fixed property management, as amended.
5. Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. , Using Private Properties for Electrical Energy Delivery and Responsibility for Accidents. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Renewable Energy Sources on the Polish Electrical Energy Market

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Renewable Energy Sources on the Polish Electrical Energy Market

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Abstrakty : Production of electricity from renewable energy sources in Poland is presented in the paper. The mechanism of energy origin certificates market and the proposal of mechanism modification are discussed. Perspectives of electricity production from renewable energy sources are indicated and discussed.

W artykule autor przedstawił aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Omówił aktualne zasady wsparcia źródeł odnawialnych oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Wskazał perspektywy rozwojowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej.

Słowa kluczowe : odnawialne źródła energii, rynek energii, świadectwa pochodzenia energii, renewable energy sources, energy market, energy origin certificates,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 40 – 52
Bibliografia : 1. Regulation of the Minister of Economy of 14 August 2008 concerning detailed scope of obligations to acquire certificate of origin and submit them for cancellation, to pay equivalent fees, to purchase electricity and heat generated at renewable energy sources and on the obligation to confirm data concerning volumes of electricity generated at a renewable energy source (Dz.U.2008.969).
2. Regulation of the Minister of Economy of 9 November 2012 concerning detailed scope of obligations to acquire certificate of origin and submit them for cancellation, to pay equivalent fees, to purchase electricity and heat generated at renewable energy sources and on the obligation to confirm data concerning volumes of electricity generated at a renewable energy source (Dz.U.2012.1229).
3. Draft of the Act on Renewable Energy sources, dated 9 October 2012.
4. Act of 10 April 1997 – The Energy Law, as amended (Dz.U.2012.1059).
5. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku Energy from renewable sources in 2011, Central Statistical Office, Warsaw 2012.
6. Jaskólski M., Bućko P., Odwzorowanie mechanizmu promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych The mechanism for promotion of renewable energy sources represented in the modelling of power systems development, Rynek Energii 2007, No. 2.
7. Bućko P., Energia ze źródeł odnawialnych na rynku energii elektrycznej w Polsce Energy from renewable sources on the electricity market in Poland, Energetyka 2003, No. 6.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. , Renewable Energy Sources on the Polish Electrical Energy Market. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Abstrakty : Planning for the development of the distribution network, providing the required level of reliability, while minimizing expenditures for the expansion requires forecasting future demand for power end-users connected to the network. Dynamics of changes in electrical load will depend on many factors, both local (e.g. changes in the structure and number of customers) and global (e.g. changes in energy intensity of consumption). The forecasting methodology presented in the paper combines the power demand trend extrapolation techniques, resulting from historical measurement data, with using the information about the potential socio-economic development and available economic and demographic forecasts at different levels of territorial division of the country. Application of the proposed methodology allows performing medium and long term projections of demand for power in the nodes of the distribution network.

Zaprezentowana w artykule przez autorów metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc łączy techniki ekstrapolacji trendów, wynikających z historycznych danych pomiarowych z wykorzystaniem informacji o potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego rozpatrywanego obszaru, oraz prognoz makroekonomicznych i demograficznych, dostępnych dla różnych organów władzy samorządowej i państwowej. Zastosowanie proponowanej metodyki pozwala wykonać projekcje zapotrzebowania na moc w węzłach 110 kV oraz 15/0,4 kV, w średnim i długim horyzoncie czasu.

Słowa kluczowe : planowanie rozwoju, prognozowanie, sieć dystrybucyjna, network development planning, forecasting, distribution network,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 53 – 60
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. , Power Demand Forecasting Methodology as a Tool For Planning and Development of the Distribution Networks. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Methodology of Using Ancillary Services Provided by Distributed Generation for Planning and Development of MV Network Processes

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Methodology of Using Ancillary Services Provided by Distributed Generation for Planning and Development of MV Network Processes

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Abstrakty : The paper presents a procedure for identyfying the potential of ancillary services provided by distributed generation for DSO needs, including technical and economic aspects. Services are an alternative to the traditional network modernization, carried out in order to enhance grid reliability by eliminating identified threats. Technical capabilities using ancillary services provided by generation resources in an MV grid and pricing principles were proposed in this paper.

Autorzy artykułu prezentują procedurę identyfikacji potencjalnych możliwości wykorzystania usług regulacyjnych, świadczonych przez konwencjonalne oraz odnawialne źródła wytwórcze przy planowaniu rozwoju sieci SN, przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Przedstawiono sposób traktowania usług regulacyjnych jako alternatywę dla realizacji tradycyjnej modernizacji sieci dystrybucyjnej. Określono składniki kosztów oraz możliwości techniczne świadczenia usług regulacyjnych przez źródła przyłączone do sieci SN.

Słowa kluczowe : usługa regulacyjna, generacja rozproszona, SN, ancillary services, distributed generation, MV network,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 61 – 65
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. , Methodology of Using Ancillary Services Provided by Distributed Generation for Planning and Development of MV Network Processes. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Capabilities Deliver Ancillary Services Provided by Decentralized Energy Generation

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Capabilities Deliver Ancillary Services Provided by Decentralized Energy Generation

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Abstrakty : The article proposed definitions of regulatory services that can be provided by a local energy source. Shows a review of manufacturing technology including the ability to regulate these sources and assess the potential changes in demand DSO standard conditions sources. The Document presents the DSO’s benefits resulting from the implementation of these services. The use of regulatory services will allow the potential of distributed generation to improve the performance of the network, the creation of a decentralized model of services and enable growth RES connecting to the network.

W artykule zaproponowano definicje usług regulacyjnych, które mogą być świadczone przez lokalne źródła energii. Dokonano przeglądu technologii wytwarzania z uwzględnieniem możliwości regulacyjnych tych źródeł i oceny możliwości zmiany na żądanie operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) standardowych warunków, pracy źródeł. Przedstawiono korzyści dla OSD wynikające z realizacji tych usług. Zastosowanie usług regulacyjnych pozwoli na wykorzystanie potencjału generacji rozproszonej do poprawy pracy sieci, utworzenie zdecentralizowanego modelu usług SEE oraz umożliwi wzrost przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci.

Słowa kluczowe : usługa regulacyjna, OSD, generacja rozproszona, decentralized energy generation, ancillary services, DSO,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 70 – 79
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. , Capabilities Deliver Ancillary Services Provided by Decentralized Energy Generation. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Analysis of Tools Supporting the Transmission Grid Development Planning in Market Conditions

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Analysis of Tools Supporting the Transmission Grid Development Planning in Market Conditions

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Abstrakty : The paper discusses the changes in power system operation conditions and associated power transmission system development planning which results with increasing importance of economic and market analysis. Based on analysis of methodologies and computational tools offered abroad in this field on a commercial basis, evidence shows the directions of necessary changes in a development planning methodology in Polish conditions.

W artykule autorzy poddali dyskusji zmiany uwarunkowań funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz powiązanego z nim procesu planowania rozwoju krajowego systemu przesyłowego, skutkujące zwiększaniem znaczenia analiz o charakterze ekonomiczno-rynkowym. Opierając się na analizie metodyki i narzędzi obliczeniowych, oferowanych na zasadach komercyjnych, przedstawiono przesłanki kierunków modyfikacji metodyki planowania rozwoju w warunkach polskich.

Słowa kluczowe : sieć przesyłowa, planowanie rozwoju, transmission grid, development planning,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 80 – 90
Bibliografia : 1. Przygrodzki M., Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze źródłami rozproszonymi Modeling of the development of power systems working with distributed sources, Gliwice 2011.
2. Kocot H., Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych Analysis and synthesis of the development of the power system with the use of marginal costs, Gliwice 2012.
3. Kwiatkowski M., Modele rynkowe i ich zastosowanie w sektorze elektroenergetycznym Market models and their use in the energy sector, Rynek Energii 2010, No. 4 (89).
4. Korab R., Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w krajowym systemie elektroenergetycznym Optimisation of transmission system operation in polish power system, Gliwice 2011.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. , Analysis of Tools Supporting the Transmission Grid Development Planning in Market Conditions. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

World Water Day 2014 – Water & Energy

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : World Water Day 2014 – Water & Energy

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Abstrakty : World Water Day was established in 1992 at the United Nations conference – Environment and Development. It was approved to be held every year on 22 March under the heading, theme selected for a given year. The purpose of WWD was to draw the attention of societies, politicians and decision-makers to the fact that water is essential for life and for conducting economic and social activity. The first WWD was held in 1994 under the theme: Caring for our Water Resources is Everybody’s Business. For the subsequent 20 years, the WWD has been held under headings closely related to water and use of water resources. In 2014, the WWD subject has been extended by the issue of energy. It results from the fact that energy – just like water – is a factor essential for global economic and social development. Moreover, both these areas (water and energy) are strictly related to each other and are interdependent.

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony na konferencji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku – „Środowisko i rozwój” (ang. Environment and Development). Przyjęto, że będzie on obchodzony co roku 22 marca pod wybranym na dany rok hasłem. Celem ŚDW miało być zwracanie uwagi społeczeństw, polityków i decydentów na to, że woda jest niezbędna do życia oraz do prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej. Po raz pierwszy ŚDW obchodzono w 1994 roku pod hasłem „Dbałość o nasze zasoby wodne leży w interesie każdego człowieka” (ang. Carrying for our Water Resources is Everybody’s Business). Przez kolejne 20 lat ŚDW obchodzony był pod hasłami ściśle związanymi z wodą i wykorzystaniem zasobów wodnych. W 2014 roku hasło ŚDW zostało rozszerzone o problematykę energii. Wynika to z faktu, że energia – tak jak i woda – staje się czynnikiem niezbędnym do rozwoju gospodarczego i społecznego świata, a ponadto obie te dziedziny (woda i energia) są ze sobą ściśle powiązane i od siebie zależne.

Słowa kluczowe : Światowy Dzień Wody, zasoby wodne, woda wirtualna, cykl hydrologiczny, energia, World Water Day, water resources, virtual water, hydrologic cycle, energy,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 91 – 103
Bibliografia : 1. Majewski W., Światowy Dzień Wody 2006 World Water Day 2006, Water Management 2006, issue 3.
2. Majewski W., Introduction to Water Resources Management in Environmental Engineering, Wydawnictwo IBW PAN 2005.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. , World Water Day 2014 – Water & Energy. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Efficiency as a Priority of EU Energy Policy

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Efficiency as a Priority of EU Energy Policy

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Abstrakty : According to recent conclusions of the European Council it is necessary to stress the need to increase energy efficiency in the EU so as to achieve the objective of saving 20% of the energy consumption compared to projections for 2020 as estimated by the Commission in its Green Paper on Energy Efficiency and to make good use of their National Energy Efficiency Actions Plans for this purpose (i.e. Second NEEAPs from 30 June 2011). It should improve the EU’s industrial competiveness with a potential for creating substantial benefits for households, business and public authorities.

Zgodnie z ostatnio ogłoszonymi wnioskami Rady Europy niezbędne jest podkreślenie potrzeby wzrostu efektywności energetycznej w UE w celi osiągnięcia oszczędności energii na poziomie 20%, oszacowanej przez Komisję Europejską w Zielonej Księdze o efektywności energetycznej i dobrym wykorzystaniu narodowych planów działania na rzecz efektywności w tym zakresie, tj. narodowych planów działań w zakresie efektywności energetycznej (NEEAPs) z 30 czerwca 2011 roku. Powinno to zwiększyć konkurencyjność przemysłu i przyczynić się do tworzenia istotnych korzyści dla gospodarstw domowych, przedsiębiorczości i strategii energetycznej państw członkowskich UE.

Słowa kluczowe : polityka energetyczna, priorytet, efektywność energetyczna, energy policy, priority, efficiency,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 104 – 112
Bibliografia : 1. Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej The history of the European Union, Kraków 2003.
2. Treaty establishing the European Coal and Steel Community, Paris 1951.
3. International Energy Agency IEA/OECD online www.iea.org/books.
4. Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply, Brussels 2000.
5. European Union, European Commission Representation Office in Poland, Energy Policy of the European Union, Warsaw 2005.
6. European Commission, Report on the Green Paper on Energy – Four years of European Initiative, Brussels 2005.
7. Green Paper – A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, COM(2006) 105 final, Brussels 8 March 2006.
8. Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document – Annex to the Green Paper, SFC (2006) 317/2, Brussels 2006.
9. European Commission, Intelligent energy – Europe 2003-06, Brussels, June 2003.
10. European Commission, The Energy Package online www.ec.europa. en/energy/energy_policy, Brussels, 10.01.2007. Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament – An energy policy for Europe, COM (2007) 1 final, Brussels, 10 January 2007.
11. Directive 2004/8/EC on promotion of cogeneration based on useful heat demand, OJ EU L. 52 of 21.2.2004.
12. Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control. OJ EU L. 257 of 10.10.1996.
13. Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings, OJ L. 171 of 23.12.2002.
14. European Parliament, Committee on Industry, Research and Energy, working document on Energy efficiency or doing more with less – Green Paper. DT592918EN, Brussels, 15.12.2005.
15. Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council on energy end-use efficiency and energy services, OJ L 114/64 of 27.04.2006.
16. Commission of the European Communities: Communication from the Commission – Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential. COM(2006) 545 final, Brussels 19.10.2006.
17. Commission of the European Communities: Communication from the Commission … Energy Efficiency Plan 2011, COM(2011) 109 final, Brussels 2011.
18. Commission of the European Communities: Impact assessment…, SEC(2011) 277, Brussels 2011.
19. Commission Staff Working Document on progress report on the Energy Efficiency Action Plan 2006, SEC (2011) 276, Brussels 2011.
20. European Efficiency Action Plan: Commission gears up for more savings with renovation and smart meters IP (11) 271, Brussels 2011.
21. Oettinger G., UE proposes tough energy efficiency package, News from Business Green, Mar. 2011.
22. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC of 25.10.2012.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. , Efficiency as a Priority of EU Energy Policy. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

The Implementation of Smart Metering System in ENERGA-OPERATOR SA – From Idea to Production

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Implementation of Smart Metering System in ENERGA-OPERATOR SA – From Idea to Production

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Abstrakty : This article presents a summary of the project implementation of Smart Metering systems in ENERGA-OPERATOR SA. The main objective of the project is the remote management and remote measurement data acquisition, reduction of the carrying difference, increasing energy efficiency and efficient management of the grid distribution and control consumption energy by the consumer and many others. This paper describes the business and technical assumption, challenges of the implementation of the project, the results achieved, and the reasons for the decision on the project by the company.

W artykule zaprezentowano podsumowanie wdrożenia Etapu I projektu systemu inteligentnego opomiarowania w ENERGA-OPERATOR SA. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdalnego zarządzania układami pomiarowymi oraz zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych, ograniczenie różnicy bilansowej, zwiększenie efektywności dostarczanej energii i sprawne zarządzanie siecią, a w późniejszej perspektywie kontrolowanie przez odbiorców zużycia energii oraz wiele innych udogodnień. W pracy opisano założenia biznesowe oraz techniczne, wyzwania związane z realizacją przedsięwzięcia, osiągnięte wyniki, a także uzasadnienie podjęcia decyzji o realizacji projektu przez spółkę.

Słowa kluczowe : inteligentna infrastruktura pomiarowa, AMI, ENERGA-OPERATOR SA, Smart Metering, AMI, ENERGA-OPERATOR SA,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 113 – 126
Bibliografia : 1. ENERGA-OPERATOR SA, Podsumowanie wdrożenia Etapu I projektu AMI wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 The Summary of implementation of the 1st Stage of AMI Project as of 31 December 2012, Gdańsk, January 2013.
2. Urząd Regulacji Energetyki, Stanowisko prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku Energy Regulatory Authority, The Position of the President of URE on the necessary requirements for the smart metering systems implemented by OSD E, taking into account the purpose and the proposed support mechanisms for the postulated market model Warsaw, May 2011.
3. Urząd Regulacji Energetyki, Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Energy Regulatory Authority, The National Report of the President of the Energy Regulatory Authority, July 2011.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. , The Implementation of Smart Metering System in ENERGA-OPERATOR SA – From Idea to Production. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Measurements of Voltage Harmonics in 400 kV Transmission Network

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Measurements of Voltage Harmonics in 400 kV Transmission Network

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Jurek, M.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Abstrakty : The paper deals with the analysis of voltage harmonics measurements performed in the 400 kV transmission network. The voltage was measured by means of three transducers: resistive voltage divider, inductive measuring transformer and capacitive voltage measuring transformer. Instrument errors were estimated for measuring transformers with reference to the harmonic values obtained from the voltage divider.

W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów wyższych harmonicznych napięcia, wykonanych w sieci przesyłowej 400 kV. Sygnały pomiarowe napięć uzyskano z trzech przetworników pomiarowych: rezystancyjnego dzielnika napięcia, napięciowego przekładnika indukcyjnego oraz napięciowego przekładnika pojemnościowego. Wyniki pomiarów z dzielnika rezystancyjnego przyjęto jako referencyjne, odnosząc do nich wyniki pomiarów uzyskane przy wykorzystaniu przekładników. Dokonano oszacowania błędów pomiarowych wyższych harmonicznych napięcia powodowanych przez przekładniki.

Słowa kluczowe : wyższe harmoniczne, jakość energii elektrycznej, pomiary jakości energii elektrycznej, voltage harmonics, power quality, power quality measurements,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 127 – 134
Bibliografia : 1. Mieński R., Pawełek R., Wasiak I., On the Need to Control Power Quality in Polish Electrical Networks, Electrical Power Quality and Utilisation 1999, Vol. 5, No. 2, pp. 21–27.
2. Błajszczak G., Olak J., Rezystancyjny dzielnik napięcia do pomiarow wyższych harmonicznych w sieciach 400 kV Resistive Voltage Divider for Higher Harmonics Measurement in 400 kV Networks, conference “Aktualne problemy w elektroenergetyce” (APE ’11), Jurata, 8–10 June 2011, pp. 97–104.
3. Błajszczak G, Resistive Voltage Divider for Higher Harmonics Measurement in 400 kV Network, IEEE 11th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU ’2011), Lisbon (Portugal), 17–19 October 2011, pp. 1–4.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. ,Pawełek, R. ,Wasiak, I. ,Jurek, M. , Measurements of Voltage Harmonics in 400 kV Transmission Network. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Jurek, M.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Prondziński, Z.
ENERGA-OBRÓT SA, zbigniew.prondzinski@energa.pl,
Rubanowicz, T.
ENERGA-OBRÓT SA, tomasz.rubanowicz@energa.pl,
Abstrakty : The development of the electricity market has made the energy industry an attractive investment for many businesses. In recent years, the electricity market has been going through the process of liberalization, which has contributed to the provision of new services for investors interested in the development of the energy industry. Recently, one of the most rapidly growing sources of electricity has been wind farms. Few investors are aware of the consequences of connecting wind farms to the national power grid, as well as of the subsequent exploitation of these resources. After the Electricity Sales Contract has been concluded, investors agree to predict electrical capacity generation within the span of 24 hours with a daily advance. The specific nature of wind farm functioning makes the prediction of electrical capacity generation difficult and, consequently, the owners bear the costs of deviations on the electricity balancing market. The resulting costs may result in the lack of liquidity of the project owner and, ultimately, in bankruptcy. In such a case, the Scheduling Coordinator’s flat rate service is a solution for the owner of a wind farm. The paper presents an analysis of selected forecasting models used to predict the electrical capacity of wind farms, as well as the Scheduling Coordinator’s service.

Rozwój rynku energii elektrycznej sprawił, że branża energetyczna stała się atrakcyjna inwestycyjnie dla wielu przedsiębiorców. Trwający od kilku lat proces liberalizacji rynku energii elektrycznej przyczynił się do świadczenia nowych usług na rzecz inwestorów zainteresowanych rozwojem branży energetycznej. W ostatnich latach do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się źródeł wytwórczych zalicza się elektrownie wiatrowe. Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę z konsekwencji przyłączenia elektrowni wiatrowych do krajowej sieci elektroenergetycznej, jak również z późniejszej eksploatacji tychże źródeł. Po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej inwestorzy zobowiązani są do prognozowania generacji mocy wytwórczej w horyzoncie dwudziestoczterogodzinnym z wyprzedzeniem dobowym. Charakter pracy elektrowni wiatrowych sprawia, że predykcja mocy nie należy do łatwych czynności i w efekcie właściciele ponoszą koszty za odchylenia na rynku bilansującym (niezbilansowanie). Powstające koszty mogą przyczynić się do braku płynności finansowej właściciela projektu, a w efekcie do bankructwa. Opcjonalnym rozwiązaniem dla właściciela farmy wiatrowej jest zryczałtowana usługa operatora handlowego. W artykule przedstawiono analizę wybranych modeli prognostycznych, wykorzystywanych do predykcji mocy wytwórczej elektrowni wiatrowych, czynników wpływających na prognozy oraz model współpracy z kontrahentami poprzez usługę operatora handlowego.

Słowa kluczowe : rynek bilansujący, elektrownie wiatrowe, prognozowanie, balancing market, wind power, forecasting,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 140 – 155
Bibliografia : 1. Bogalecka E., Rubanowicz T., Neuronowy model mocy farmy wiatrowej Neural model of wind farm power, Mechanik 2010, issue 7, pp. 579–586.
2. Bogalecka E., Rubanowicz T., Analiza charakterystyk parku wiatrowego Analysis of wind park characteristics, Wiadomości Elektrotechniczne 2010, issue 2, pp. 15–20.
3. Dobrzyński K., Przegląd systemów przeznaczonych do predykcji mocy wytwórczej w farmach wiatrowych Review of systems used for prediction of power generated in wind farm, materials from the conference “Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Jurata 2009.
4. Giebel G. et al., Short-term Forecasting Using Advanced Physical Modelling, EWEC, Anemos Physical Modelling, 2006-02-08, The Results of the Anemos Project, Athens 2006.
5. Instructions for Operation and Maintenance of Transmission Network, IRiESP, System balancing and management of system restrictions online, www.pse-operator.pl.
6. Joensen A., Short – term wind Power prediction, Ph.D. Thesis No. 108.
7. Malko J., Predykcja mocy wytwórczych elektrowni wiatrowych Prediction of power generated in wind farms, Przegląd Elektrotechniczny 2008, issue 9.
8. Parkers J., Tindal A., Forecasting Short Term Wind Farm Production in Complex Terrain, Garrard Hassan and Partners Ltd. online, www.gl-garradhassan.com.
9. Rubanowicz T., Metody predykcji produkcji mocy parku wiatrowego Methods for prediction of power production in a wind park, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2008, issue 25.
10. Website CIRE.pl, supervised by Agencja Rynku Energii SA online, http://www.rynek-bilansujacy.cire.pl/.
11. Website online, www.gszafranski.w.interia.pl.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. ,Pawełek, R. ,Wasiak, I. ,Jurek, M. ,Prondziński, Z. ,Rubanowicz, T. , Scheduling Coordinator’s Flat Rate Service for Wind Energy Development in Poland. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]

Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Jurek, M.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Prondziński, Z.
ENERGA-OBRÓT SA, zbigniew.prondzinski@energa.pl,
Rubanowicz, T.
ENERGA-OBRÓT SA, tomasz.rubanowicz@energa.pl,
Zaporowski, B.
Poznan University of Technology, boleslaw.zaporowski@put.poznan.pl,
Abstrakty : The paper presents the analysis of energy and economic effectiveness of electricity generation technologies of the future in: system power plants, large and medium scale combined heat and power (CHP) plants, and small scale power plants and CHP plants (distributed sources). For particular generation technologies were determined the quantities characterizing their energy effectiveness, unitary emission of CO2(kg CO2/kWh) and unitary discounted electricity generation costs of 2013.

elektrycznej w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy (źródłach rozproszonych). Do analizy wybrano cztery technologie dla elektrowni systemowych, pięć technologii dla elektrociepłowni dużej i średniej mocy oraz dziewięć technologii dla elektrowni i elektrociepłowni małej mocy. Dla poszczególnych technologii wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną, jednostkową emisję CO2(kgCO2/kWh) oraz jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2.

Słowa kluczowe : elektrownia, elektrociepłownia, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna, power plant, combined heat and power plant, energy effectiveness, economic effectiveness,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 156 – 166
Bibliografia : 1. Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment OJ L 33, 2006, pp. 22–27.
2. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, OJ L 315, 2012, pp. 1–56.
3. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, OJ L 140, 5.6.2009, pp. 16–62.
4. Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, OJ L 52, 2004, pp. 50–63.
5. Chmielniak T., Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych Opportunities and Barriers of Fossil-fired Power Plants, Polityka Energetyczna 2011, Vol. 14, No. 2, pp. 23–34.
6. Informacja statystyczna o energii elektrycznej Statistical information about electricity, Agencja Rynku Energii SA The Energy Market Agency, 2012, No. 12.
7. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2011 Polish Electric Power Statistics, Agencja Rynku Energii SA The Energy Market Agency, Warsaw 2012.
8. Zaporowski B., Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej Analysis of the cost of electricity generation, Polityka Energetyczna 2008, Vol. 11, No. 1, pp. 531–542.
9. Zaporowski B., Energy and economic effectiveness of gas-steam combined heat and power plants fired with natural gas, Archiwum Energetyki 2012, Vol. XLII, No. 1, pp. 123–137.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. ,Pawełek, R. ,Wasiak, I. ,Jurek, M. ,Prondziński, Z. ,Rubanowicz, T. ,Zaporowski, B. , Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future. Acta Energetica nr 2/2014
[Top]