Ścieżki energetyczne dla Gdańska

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Ścieżki energetyczne dla Gdańska

Autorzy :
Buriak, J.
Politechnika Gdańska,
Abstrakty : Przedstawiono strategię i wizję rozwoju systemu energetycznego miasta Gdańska. Wyznaczono geograficzne granice badanego obszaru. Nakreślono lokalne i globalne cele rozwoju sektora energetycznego w mieście. Ponadto wskazano kluczowe podmioty odgrywające ważną rolę w rozwoju systemu energetycznego. Następnie podsumowano ścieżki rozwoju energetyki. Podsumowanie zawiera prezentację aktualnego stanu systemu energetycznego w Gdańsku, środki, które należy podjąć, aby osiągnąć cele strategii rozwoju, problemy i ograniczenia, które można napotkać podczas procesu przemian w systemie oraz zestawienie kluczowych opcji technologicznych, które będą miały w przyszłości duże znaczenie. Ścieżki są rozważane w trzech horyzontach czasowych: krótkoterminowy (rok 2012 – rzeczywisty plan), średnioterminowy (rok 2020 – strategia) i długoterminowy (rok 2050 – wizja). Dla każdego przedziału czasowego opracowano prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. W podsumowaniu referatu zamieszczono tabele zawierające podstawowe wskaźniki rozwoju systemu energetycznego w Gdańsku, tj. zużycie energii pierwotnej, finalne zużycie energii, wskaźniki i ilości emisji CO2.

Słowa kluczowe : system energetyczny Gdańska, strategia rozwoju, power system, strategy of development,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2009
Numer : nr 2
Strony : 5 – 19
Bibliografia : 1. Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych w województwie pomorskim na lata 2007-2025, opracowana na zlecenie Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie uchwały nr 250/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 01.03.2004 r, sierpień 2006.
2. Polityka energetyczna i rola bioenergii w Polsce, Projekt BioENPol realizowany przez Politechnikę Gdańską, Europejskie Centrum Energetyki Odnawialnej EC BREC i Uniwersytet w Lund.
3. EC Wybrzeże, Raport roczny 2007; http://www.ecwybrzeze.pl/pdf/EC_raport_2007pdf.
4. Strategia rozwoju Gdańska do roku 2015, Programy operacyjne wdrażające Strategię w latach 2005-2009.
5. Roczniki statystyczne województwa pomorskiego 2005, 2006, 2007 2008, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
6. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska, Energoprojekt Katowice SA, 2005.
7. Renewable Energy Road Map – Renewable energies in the 21st century, Komisja Europejska (EC 10.01.2007).
8. Krajowy Plan Działań dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP) 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, czerwiec 2007
9. Jaskólski M., Modelowanie rozwoju regionalnych systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem bioenergii, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
10. Przanowski K., Praca systemów elektroenergetycznych – Część I, Politechnika łódzka, Łódź 1983.
11. Mapy Google http://maps.google.com/
DOI :
Cytuj : Buriak, J. , Ścieżki energetyczne dla Gdańska. Acta Energetica nr 2/2009
facebook